สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์เพื่อชุมชน

วิสัยทัศน์ในการสร้างกกระบวนทัศน์ใหม่

เหตุปัจจัยอันก่อให้เกิด “ภาพของเศรษฐกิจชุมชน” ในตัวของมันเอง ภรวิสัยแห่งการพัฒนาที่เป็นผลกระทบและทิศทางการพัฒนาที่ปฏิรังสรรค์กับเศรษฐกิจกกระแสหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงมองถึงวิสัยทัศน์การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ของชุมชน ซึ่งมีกฎเกณฑ์แตกต่างจากการพัฒนากระแสหลัก ดังต่อไปนี้

  1. เน้นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
  2. กระบวนการสร้างทุนชุมชน / ทุนสังคม
  3. กระบวนการศึกษาวิจัย ในกระบวนทัศน์ใหม่ควรเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
  4. กระบวนการผสานความหลากหลายจากปัจจัยที่เป็นคุณต่อการพัฒนา เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ชุมชนเปิดรับเอาความรู้และความช่วยเหลือจากภายนอก
    กระบวนการผสานความหลากหลายจากปัจจัยที่เป็นคุณ จะนำไปสู่ความร่วมมือพัฒนาแบบเบญจภาคีหรือพหุภาคี ที่ภาคส่วนต่างๆ ของรัฐและเอกชนร่วมมือกับองค์กรชุมชนผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จมีศักยภาพและมีการประสานกันวางแผนพัฒนาระดับภาค ระดับชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการวางแผนยุทธศาสตร์กากรพัฒนาสังคมโดยรวม
  5. กระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชน จะนำไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการต่อยอดความรู้ในการพัฒนาตนเองและเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา นำไปสู่การยกระดับทุนที่เกิดจากการร่วมทุนกันระหว่างองค์กรชุมชนในการสร้างธุรกิจ-อุตสาหกรรมชุมชน

นี้คือแนวคิดธุรกิจชุมชนและหลักคิดเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงและพึ่งพิงตัวเอง โดยมีสมาชิกร่วมมือร่วมใจกันผลักดันให้การพัฒนามุ่งสู่ทิศทางใหม่ เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งยังเป็นหลักคิดหนึ่งที่จะพัฒนาชุมชนไปสู่ “สังคมชุมชนอนาธิปไตย” ซึ่งอำนาจการบริหารปกครองเป็นของชุมชนอย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนไม่ใช่ธุรกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนเป็นการจัดการ “ทุน” มีความหมายมากกว่าเงิน เพราะรวมทุกย่างที่ชุมชนมีอยู่ แม้จะยังไม่ได้พัฒนาเต็มศักยภาพก็ตาม ทุนของชุมชน หมายถึง ทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร ทุนที่เป็นผลผลิต ทุนที่มีการสะสม ทุนความรู้ภูมิปัญญา ทุนทางสังคมหรือความไว้ใจและความเป็นพี่เป็นน้องของผู้คนในชุมชน

การจัดการทุนเหล่านี้จะต้องจัดการโดยชุมชน จัดการตาม “วงจรธุรกิจ” ของคนนอก ของพ่อค้า ของข้าราชการ ของนักวิชาการ ไม่ได้จัดการตาม “วงจรชีวิต”ของชุมชนหรือของตนเอง

วิสาหกิจชุมชนเป็นการจัดการอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่การเลียนแบบเห็นใครทำอะไรก็ทำตาม ไม่มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง ไม่มี “ความแตกต่าง” และ “ความคิดสร้างสรรค์” ไม่มีลักษณะเป็น “นวัตกรรม” เป็นของโลกที่เหมือนๆกันหมด ทำตามกัน

วิสาหกิจชุมชนเป็นการจัดการทุนและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อการพึ่งพาตนเอง ไม่ใช่เริ่มต้นก็ดีดลูกคิดรางแก้วคำนวณตัวเลขสวยสดงดงามว่าผลิตเท่าไร ขายได้เท่าไร กำไรเท่าไร รวยเท่าไร แค่เริ่มคิดก็ผิดแล้ว เพราะวิสาหกิจชุมชนไม่ใช่ธุรกิจชุมชน แต่เป็นการผลิต แปรรูป จัดการ เพื่อการพึ่งพาตนเองต่างหากที่เหลือ ถ้าเกิดจะรวยก็ให้รวยไป แต่ไม่ใช่เอารวยมาเป็นเป้าหมาย เอาพออยู่พอกินหรือพอเพียงมาใส่ไว้ในจิตสำนึกมากกว่า ทำได้อย่างนี้ต่างหากที่ถือว่าเก่งจริงและรวยจริง

การพึ่งตนเองของชุมชนเป็นรากฐานสำคัญของการทำวิสาหกิจ ควรพยายามแสวงหาทางเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน การปรับปรุงชีวิตให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น จะต้องมาจาพลังจากปัญญา พลังความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ เรียนรู้ว่าตนเองมีอะไรดีๆ อยู่อีกมากมายและจะเอามาจัดการอย่างไรจึงจะทดแทนสิ่งที่ซื้อจากตลาดให้ได้มากที่สุด เพราะการลดรายจ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้

ระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนสำเร็จ โดยวิธีคิดใหม่และโดยการปฎิบัติจนได้ผล คือ

1. ทุน
2. ความรู้
3. ตลาด

วิสาหกิจชุมชนไม่ใช่ธุรกิจชุมชน วิสาหกิชุมชนมีแนวคิดเป็นองค์รวมและเกิดขึ้นเพื่อการพึ่งตนเอง พึ่งตนเองได้ ถ้าหากคิดแบบรอบด้าน ทำแบบผนึกพลัง ถ้าคิดแบบองค์รวมและรอบด้านก็จะได้อะไรที่สร้างสรรค์ เป็นนวัตกรรมมีความหลากหลายในรูปแบบและเนื้อหา พลังของวิสาหกิจอยู่ที่ความหลากหลายความแตกต่าง ความเป็นตัวของตัวเอง เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มเฉพาะผลิตภัณฑ์ ธุรกิจชุมชนมักคิดแบบแยกส่วน ต้องการเพิ่มรายได้เป็นเป้าหมายหลักแข่งขันกันสูง ลอกเลียนกันมากกว่า ทำอะไรตามตำราที่เขียนไว้เป็นสูตรสำเร็จ เป็นเรื่องเทคนิคมากกว่าวิธีคิด เป็นเรื่องผลผลิต มากกว่ากระบวนการ ผลิตต้องอย่างนี้ การตลาดต้องอย่างนั้น การบัญชีต้องสำนักนี้สำนักนั้น ทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้ว

วิสาหกิจชุมชน เป็นการประกอบการขอบชุมชนที่ไม่ได้วางเป้าหมายที่ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่วางไว้ที่ความสุข สุขภาวะโดยรวมของชุมชน “ชุมชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข”

ยุทธศาสตร์หนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิต
แนวทางการปฏิบัติ
หลักคิดและการพัฒนา
ธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชม
วิสัยทัศน์ในการสร้างกกระบวนทัศน์ใหม่
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเรื่องธุรกิจชุมชนในต่างประเทศ
ธุรกิจชุมชนในประเทศด้อยพัฒนา
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชน
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชนต่าง ๆ
รูปแบบที่เหมาะสมของธุรกิจชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบัน
แนวคิดพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย