สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์เพื่อชุมชน

ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชนต่าง ๆ

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชนในระบบเศรษฐกิจตลาด จำเป็นต้องหยิบยืมแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ แต่ใช้ในบริบทที่ยึดถือผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก นั่นคือการใช้กรอบแนวคิดว่า จะลงทุนอะไรและอย่างไร เพื่อให้ผลกำไรแก่ชุมชน ลำดับขั้นตอนของความคิดการศึกษาความเป็นไปได้จึงมีดังนี้

จะผลิตอะไรหรือทำอะไร
จะต้องเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นจริงต่าง ๆ ในชุมชน มีเรื่องใหญ่ ๆ อยู่ 2 เรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจและหาคำตอบให้ได้คือ

  • ปริมาณผลผลิตและความต้องการของตลาดหรือตลาดนามธรรม โอกาสทางการตลาดมีสูง อุปสรรคทางการตลาดจะมีอยู่เฉพาะด้านข่ายงานการติดต่อและช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลัก ซึ่งต้องอาศัยความสามารถเชิงจัดการจึงเป็นจริงได้
  • ความได้เปรียบ คือ ความสามารถในการทำ การผลิต การขาย ความสมบูรณ์ของปัจจัยการผลิต ซึ่งตัวบ่งชี้คือ ความรู้ความชำนาญในการผลิต องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีมากกว่าหรือดีกว่าที่อื่น ๆ

โอกาสทางการตลาดหรือการรู้ความต้องการของตลาดเป็นปัจจุบันชี้ขาดที่จะบอกว่า ควรจะผลิตอะไรในระบบเศรษฐกิจตลาด

จะผลิตอย่างไรหรือทำอย่างไร

การคิดค้นวิธีการผลิตว่าจะผลิตอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับทักษะและสภาพแวดล้อมของชุมชนหนึ่ง ๆ ได้จากการสังเกต สรุปบทเรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ที่ทำการผลิตต่าง ๆ มันจึงเป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เป็นจริง พิสูจน์ได้ นำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้เพียงแต่ผู้ริเริ่มสามารถจัดระบบการคิด ระบบข้อมูล และประสบการณ์จากบุคคลต่าง ๆ ของชุมชน โดยการระดมสมอง แลกเปลี่ยน พูดคุย แล้วนำมาสังเคราะห์ก็จะได้แนวทางที่เหมาะสมว่า จะผลิตอย่างไรจึงจะดีที่สุด จากนั้นจึงนำแนวทางและวิธีการที่ได้สังเคราะห์ปรุงแต่งแล้วนี้เสนอกลับไปยังผู้ผลิต เพื่อนำไปใช้ทดสอบปฏิบัติต่อไปนอกจากสมาชิกชุมชนที่ทำการผลิตโดยตรงแล้ว การที่จะค้นหาวิธีการผลิตที่เหมาะสมว่าควรจะผลิตอย่างไรนั้น ยังจะต้องระดมบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มาช่วยกันคิดช่วยกันสรุป บุคคลเหล่านี้มีทั้งฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องทางด้านการพัฒนาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตร ด้านการค้าและอุตสาหกรรม ถ้าได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือจากหน่วยงานดังกล่าว ก็จะยิ่งทำให้ธุรกิจชุมชนมีความเป็นไปได้มากขึ้น

สถาบันวิชาการ ก็มีความสำคัญต่อการจัดตั้งธุรกิจชุมชน เป็นแหล่งค้นคว้า สะสมความรู้ และเผยแพร่ความรู้นั้นให้แก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการดำเนินงานธุรกิจชุมชน

ภาคธุรกิจ โดยทั่วไปภาคธุรกิจมีการดำเนินงานเพื่อแสวงหากำไรให้แก่ตนเอง มีเพียงส่วนน้อยที่จะคิดถึงกำไรหรือรายได้ของชุมชน อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจจำนวนหนึ่งที่พอเห็นประโยชน์ร่วมที่จะได้จากธุรกิจชุมชน การเข้าถือหุ้นร่วมกับธุรกิจชุมชนทำให้ผู้ส่งออกนั้นได้แหล่งผลิตที่แน่นอน และมีส่วนที่จะกำหนดการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการได้

การแสวงหาแนวทางว่าจะผลิตอะไร ควรจะได้จากปฏิสัมพันธ์ หรือจากการระดมสมองข้อมูลจากประสบการณ์และภูมิปัญญาของชุมชน จากสถาบันราชการ สถาบันวิชาการ และจากภาคธุรกิจ

ใครคือลูกค้า จะขายใคร อย่างไร
ใครคือลูกค้า ในลักษณะของธุรกิจชุมชน อาจจะพิจารณากลุ่มลูกค้าเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ ลูกค้าในท้องถิ่นและลูกค้านอกท้องถิ่น ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะของร้านค้า ลูกค้าหลักคือลูกค้าในชุมชน แต่ถ้าร้านค้านั้นรับซื้อของจากคนในชุมชนมาขายด้วย ลูกค้าของสินค้าเหล่านั้นจะมาจากนอกชุมชน การวิเคราะห์ลูกค้าว่าใครคือลูกค้า เป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับการผลิตเชิงธุรกิจ ถ้ายังมองไม่เห็นตัวลูกค้าว่าเป็นใครที่ไหนบ้าง ก็ยังไม่สมควรที่จะจัดตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรเชิงธุรกิจ

ยุทธศาสตร์หนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิต
แนวทางการปฏิบัติ
หลักคิดและการพัฒนา
ธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชม
วิสัยทัศน์ในการสร้างกกระบวนทัศน์ใหม่
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเรื่องธุรกิจชุมชนในต่างประเทศ
ธุรกิจชุมชนในประเทศด้อยพัฒนา
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชน
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชนต่าง ๆ
รูปแบบที่เหมาะสมของธุรกิจชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบัน
แนวคิดพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้