สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์เพื่อชุมชน

 

ยุทธศาสตร์หนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิต
แนวทางการปฏิบัติ
หลักคิดและการพัฒนา
ธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชม
วิสัยทัศน์ในการสร้างกกระบวนทัศน์ใหม่
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเรื่องธุรกิจชุมชนในต่างประเทศ
ธุรกิจชุมชนในประเทศด้อยพัฒนา
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชน
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชนต่าง ๆ
รูปแบบที่เหมาะสมของธุรกิจชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบัน

แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบัน

อ.พิทยา ว่องกุล

อ.พิทยาเป็นนักคิด นักเขียน และนักพัฒนาในองค์กรพัฒนาเอกชนที่เสนอความคิดเศรษฐกิจชุมชนหลังจากที่เขาได้เข้าไปทำงานพัฒนาในหมู่บ้านต่างๆ ในชนบท และเห็นลักษณะพิเศษของชุมชนชาวบ้าน เขาพบว่าชาวบ้านมีพลัง มีความรู้ มีศักยภาพในตนเอง แต่ชาวบ้านจนเพราะถูกระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และโครงสร้างสังคมแบบเหลื่อมล้ำเอารัดเอาเปรียบ เขายังพบด้วยว่าชาวบ้านไม่ต้องความยากจน ดังนั้นในขณะที่แนวคิดเรื่องชุมชนต่างๆ ทยอยกันออกมา โดยเน้นสันโดษ สมถะ ความคิดเรื่องต้องเป็นตัวของตัวเอง คือหวนคืนกลับสู่อดีต ต้องไม่คิดอยากร่ำรวย เขากลับเสนอว่าชาวบ้านควรสันโดษ สมถะ และพึ่งตนเอง แต่ขณะเดียวกัน ชุมชนควรร่ำรวย ความร่ำรวยของชุมชนไม่ใช่สิ่งผิด และชุมชนชาวบ้านก็สมควรจะร่ำรวยได้ เพราะชาวบ้านทำงานหนักบ้าง เมื่อปัญหาความยากจนของชาวบ้านมาจากส่วนเกินการผลิตถูกระบบตลาดขูดรีดเอาไป จึงต้องแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้านโดยเน้นการเก็บส่วนเกินทางการผลิตไว้กับชุมชน เก็บไว้ในชุมชนเอง จุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ยังไม่เคยมีใครย้ำเน้นมาก่อน เพราะแต่เดิมปัญญาชนที่สนใจชนบท มักอยากเห็นชนบทมีความเป็นแบบดั้งเดิม ชาวบ้านหยุดนิ่ง แต่พิทยากลับนำเอาสองส่วนนี้มาประสานกัน โดยประสานเรื่องคุณค่าของวิถีชีวิตตามแบบเดิมที่มีอยู่ ความเป็นชุมชนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การพึ่ง ตนเองและการพึ่งพากันและกัน การอาศัยทรัพยากรจากพื้น- บ้านพื้นถิ่นในการประกอบอาชีพเป็นหลัก เช่นเดียวกับนักคิดเศรษฐกิจชุมชนคนอื่นๆ ที่เสนอให้ผลิตกินเองใช้เองก่อน เหลือจึงขาย แต่พิทยาเน้นเรื่องการเก็บส่วนเกินการผลิตไว้กับชุมชนให้มากที่สุดอีกด้วย ซึ่งจะทำให้ชุมชนชาวบ้านค่อยๆ เปลี่ยนฐานะจากมีหนี้สิน เป็นไร้หนี้สิน จากไม่มีเงินออม เป็นมีเงินออม ชาวบ้านก็จะร่ำรวยขึ้น ชุมชนก็จะมั่งคั่งขึ้น

งานเขียนที่สำคัญของ อ.พิทยาได้แก่ “ทำอย่างไรจึงไม่จน” ซึ่งเสนอยุทธวิธีแก้ความยากจนของชุมชนด้วยต้นทุนเกษตรที่เท่ากับศูนย์ “วิธีทำเงินล้านในหมู่บ้าน” ซึ่งเสนอการสะสมความมั่งคั่งภายในชุมชนด้วยการเกษตรทางเลือกและเศรษฐกิจชุมชน และ “เศรษฐธรรมและอธิปไตยชุมชนไทย”

พุทธทาสภิกขุ
สมณะโพธิรักษ์
ศ.นพ.ประเวศ วะสี
อี.เอฟ.ชูมาเกอร์
พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต)
นักคิดกลุ่มสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
ศ.เสน่ห์ จามริก
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
อ.พิทยา ว่องกุล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 
แนวคิดพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้