สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์เพื่อชุมชน

 

ยุทธศาสตร์หนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิต
แนวทางการปฏิบัติ
หลักคิดและการพัฒนา
ธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชม
วิสัยทัศน์ในการสร้างกกระบวนทัศน์ใหม่
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเรื่องธุรกิจชุมชนในต่างประเทศ
ธุรกิจชุมชนในประเทศด้อยพัฒนา
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชน
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชนต่าง ๆ
รูปแบบที่เหมาะสมของธุรกิจชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบัน

แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบัน

อี.เอฟ.ชูมาเกอร์

ไม่ค่อยมีใครรู้จักชื่อ อี.เอฟ.ชูมาเกอร์(Ernst.Friedrich. Schumacher, 1911-1977)ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์มากนัก ทั้งๆ ที่เขามีวิสัยทัศน์ในด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนา (Development Economics) ที่ทันสมัยสอดคล้องกับโลกในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 20 และ21 เป็นอย่างยิ่ง ชูมาเกอร์เป็นนักเศรษฐศาสตร์เยอรมันซึ่งจบการศึกษาปริญญาเอกจากออกซ์ฟอร์ด เคยเขียนบทความเรื่อง Multilateral Clearing ลงในหนังสือ Economica ในปี 1943 และได้รับคำชมจากเคนส์มาแล้ว เขามีประสบการณ์ในการทำงานหลายประเภทและหลายแห่ง ในปี 1946-50 เขาทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับคณะกรรมการควบคุมของอังกฤษในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเยอรมนี หลังจากนั้น(1950-60) เขาไปเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจของสภาถ่านหินอังกฤษ ซึ่งมีพนักงานมากถึง 8 แสนคน และในปี 1955 เขาได้มาเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจให้แก่รัฐบาลพม่า ซึ่ง ณ ที่นี่เองที่เขาได้สนใจเรื่องราวทางพุทธศาสนา ต่อมาเขาได้อ่านทั้งพุทธศาสนาและลัทธิเต๋า นอกจากนี้ เขายังชื่นชมแนวทางการต่อสู้แบบมหาตมะคานธีเป็นอย่างมาก และได้นำมาประกอบเข้ากับแนวคิดด้านเศรษฐกิจของเขา เขามีผลงานที่น่าสนใจหลายชิ้น ที่มีชื่อเสียง เช่น Buddhist Economics(เศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ Small is Beautiful: Economics As If People Mattered.(1973)ของเขา ในงาน “เศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ” ของชูมาเกอร์ เขาได้กล่าวถึงการดำเนินวิถีชีวิตที่ถูกต้อง หรือ ”สัมมาปฏิบัติ” (Right Livelyhood) ของบุคคลว่าจะเป็นไปได้เมื่อปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปด(Buddha’s Noble Eightfold Path) ซึ่งมรรคมีองค์แปด หรือที่เรียกกันว่า “มรรคแปด”นี้ เป็นหนทางสายกลาง(มัชฌิมาปฏิปทา) ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทั้งบรรพชิต(นักบวช) และคฤหัสถ์(ผู้ครองเรือน) สามารถนำไปปฏิบัติได้ทั้งสิ้น (หมายเหตุ:พุทธธรรมทุกข้อมีลักษณะเป็นทางสายกลางทั้งนั้น เพราะไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง)

เนื่องจากชูมาเกอร์ได้มาเป็นที่ปรึกษาแก่รัฐบาลพม่าจึงทำให้เขาได้สัมผัสกับภาวะเศรษฐกิจทั้งสองลักษณะที่ต่างกันมาก คือ ประเทศพัฒนาแล้วในยุโรป และประเทศพม่าที่ยังล้าหลังมาก ทำให้เขาได้เห็นปัญหาทั้งสองด้านคือ ปัญหาของประเทศพัฒนาแล้ว และปัญหาของประเทศล้าหลังด้านเจริญ ในปี ค.ศ.1958 ก่อนที่กลุ่มโอเปกจะรวมตัวกัน เขายังเคยเตือนประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปให้ระวังการพึ่งพิงพาน้ำมันจากประเทศตะวันออกกลาง ว่าจะก่อปัญหาในอนาคตได้ ซึ่งหลังจากนั้นอีก 2 ปีต่อมา ประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางก็ประกาศรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก(OPEC) และได้ใช้น้ำมันเป็นยุทธศาสตร์ต่อรองกับประเทศลูกค้าเรื่อยมาจนปัจจุบัน ซึ่งในความหมายของชูมาเคอร์คือ หากประเทศพัฒนาแล้ว ลดการผลิตที่ไม่จำเป็นลงมาบ้าง ก็จะช่วยลดการใช้น้ำมันลง และจะไม่ตกเป็นเบี้ยล่างในเกมการต่อรองมากเกินไป

อย่างไรก็ดี เมื่อประมวลแนวคิดทั้งหมดของชูมาเกอร์ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน ก็อาจสรุปได้ 3 ประการคือ องค์กรขนาดกลาง(intermediate size) เทคโนโลยีขนาดกลาง(intermediate technology) และการพึ่งตนเอง(self-dependency) ซึ่งในส่วนขององค์กรขนาดกลางและเทคโนโลยีขนาดกลางนั้น เขาได้ให้ความหมายว่า จะต้องเป็นไปตามแต่ละเงื่อนไขของสภาพภูมิศาสตร์ และสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นซึ่งอาจหมายถึง วัฒนธรรม ประเพณี ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมด้วย

ส่วนการพึ่งตนเองนั้น ชูมาเคอร์ได้กล่าวถึงในเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ เนื่องจากในศาสนาพุทธจะเน้นการแก้ปัญหาที่ตัวเองก่อน ทั้งนี้เพราะศาสนาพุทธเน้นที่ปัจเจกบุคคล ที่กล่าวว่าเน้นปัจเจกบุคคล ก็เพราะหลักศาสนาอ้างถึงกฎแห่งกรรม ซึ่งหมายการกระทำของแต่ละบุคคล ดังนั้น หลักพึ่งตนเองของเศรษฐกิจชุมชนที่แท้จริงแล้ว ก็คือหลักที่ว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หรือ อัตตาหิ อัตโน นาโถ

พุทธทาสภิกขุ
สมณะโพธิรักษ์
ศ.นพ.ประเวศ วะสี
อี.เอฟ.ชูมาเกอร์
พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต)
นักคิดกลุ่มสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
ศ.เสน่ห์ จามริก
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
อ.พิทยา ว่องกุล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 
แนวคิดพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้