สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์เพื่อชุมชน

 

ยุทธศาสตร์หนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิต
แนวทางการปฏิบัติ
หลักคิดและการพัฒนา
ธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชม
วิสัยทัศน์ในการสร้างกกระบวนทัศน์ใหม่
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเรื่องธุรกิจชุมชนในต่างประเทศ
ธุรกิจชุมชนในประเทศด้อยพัฒนา
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชน
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชนต่าง ๆ
รูปแบบที่เหมาะสมของธุรกิจชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบัน

แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบัน

พระธรรมปิฎก

(ป.อ. ปยุตโต)

ท่านได้เสนอเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเอาไว้ในงานแสดงธรรมจำนวนมาก งานเหล่านี้ต่อมากลายเป็นหนังสือเผยแพร่อย่างกว้างขวาง งานของท่านเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลาย จากหนังสือเรื่อง “พุทธธรรม” เมื่อยังเป็นพระศรีวิสุทธิโมลี(พ.ศ.2514) ในพุทธธรรมท่านได้เสนอเรื่องชีวิตในอุดมคติของชาวพุทธ ซึ่งต่อมาได้ขยายไปสู่การเสนองานสำคัญจำนวนมาก เช่น “คู่มือการดำเนินชีวิต”(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ธรรมนูญชีวิต” ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ต่ำกว่า 350 ครั้ง) ต่อมาเสนองานเรื่อง “สังคมแบบพุทธ” “ค่านิยมแบบพุทธ” จากนั้นท่านได้ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดแบบพุทธกับแนวคิดแบบตะวันตก และได้เสนองานต่างๆ ออกมา เช่น “พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์” “เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ” และ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นต้น งานของท่านทั้งในรูปหนังสือที่เขียนและหนังสือที่ถอดมาจากการบรรยาย มีมากเหลือเกิน และในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจท่านก็ได้เสนอแนวคิด ทางเลือก และทางออกไว้จำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถรวมไว้ในที่นี้ได้หมด

แต่กล่าวโดยรวมแล้ว พระธรรมปิฎก ท่านมีความเห็นว่า ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมนุษย์ จะต้องปฏิวัติภายใน สร้างฐานความคิดขึ้นใหม่ โดยพัฒนามนุษย์ให้เป็นอิสระอย่างแท้จริง คือข้างในมีความสุขอิสระ สันโดษ สมถะเป็น ข้างนอกอยู่อย่างพึ่งพาอาศัย เกื้อกูลกันไปกับคนอื่นและธรรมชาติ ปรับฐานระบบความสัมพันธ์กับธรรมชาติให้ถูกต้อง

ท่านเห็นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยนั้น แต่เดิมเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง คือ หนึ่ง เป็นไปตามกระแสการพัฒนาไม่ยั่งยืน มีรากฐานความคิดที่ผิดพลาด ตามอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย สอง ดำเนินการพัฒนาด้วยการกระตุ้นจูงใจที่ไม่ถูกต้อง และสาม ประชาชนเข้าร่วมการพัฒนาโดยไม่มีการศึกษา ไม่รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้น ท่านเห็นว่า หากจะพัฒนาให้ยั่งยืนต้องไม่ใช้ปรัชญาแห่งการมัวเมาตามใจตนเอง เน้นการบริโภคนิยม หรือคิดว่า มนุษย์เห็นแก่ตัวอย่างแก้ไขไม่ได้ ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ใช้ปรัชญาที่บังคับให้คนเป็นแบบเดียวกัน แต่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ และต้องไม่ใช่ลัทธิเสแสร้งหรือหลอกตัวเอง

พุทธทาสภิกขุ
สมณะโพธิรักษ์
ศ.นพ.ประเวศ วะสี
อี.เอฟ.ชูมาเกอร์
พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต)
นักคิดกลุ่มสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
ศ.เสน่ห์ จามริก
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
อ.พิทยา ว่องกุล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 
แนวคิดพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้