สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์เพื่อชุมชน

 

ยุทธศาสตร์หนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิต
แนวทางการปฏิบัติ
หลักคิดและการพัฒนา
ธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชม
วิสัยทัศน์ในการสร้างกกระบวนทัศน์ใหม่
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเรื่องธุรกิจชุมชนในต่างประเทศ
ธุรกิจชุมชนในประเทศด้อยพัฒนา
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชน
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชนต่าง ๆ
รูปแบบที่เหมาะสมของธุรกิจชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบัน

แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบัน

นักคิดกลุ่มสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา

(สคทพ.)

กำเนิดของนักพัฒนาชุมชนของคริสตศาสนาในกลุ่มสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา เริ่มมาจากการที่ในปี พ.ศ.2500 บาดหลวงอัลเฟรด บอนแนงค์ แห่งคณะเยซูอิต ได้ร่วมกับ นายแพทย์ชวลิต จิตรานุเคราะห์ และมล.ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ร่วมกันตั้งเป็นกลุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือชาวสลัมดินแดง เกิดเป็น องค์กรที่ใช้ชื่อว่า “ศูนย์กลางเทวา” ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของ “คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์” ของคริสตจักรฝ่ายคาทอลิก ซึ่งช่วงก่อนปีพ.ศ.2516 นั้นกลุ่มนี้ใช้แนวความคิดในการทำงานว่า “พระศาสนจักรจะต้องมีบทบาททางด้านสังคม”ด้วย ทำกิจกรรมช่วยให้คนยากจนพึ่งตนเองได้ โดยเน้นการรวมกลุ่ม การตั้งกลุ่มเครดิตยูเนียน และการจัดตั้งสหกรณ์ แต่ยังเน้นการทำงานสังคมสงเคราะห์เป็นหลัก หลังปีพ.ศ.2516 “คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์” เปลี่ยนชื่อเป็น “สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา”(สคทพ.) ตั้งศูนย์สังคมพัฒนาเขตมิสซังต่างๆ ขึ้น ให้ศูนย์มิสซังต่างๆ มีอิสระในการดำเนินงาน ภายใต้ปรัชญา “การพัฒนาที่ถือเอาคนเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาคนจำเป็นต้องทั้งครบทุกมิติ และทุกความคาดหวังและถูกคาดหวัง” สิบปีให้หลัง ศูนย์สังคมพัฒนาเขตมิสซังต่างๆ ได้ข้อสรุปตรงกันว่า ภายในชุมชนของคนยากไร้นั้น มีระบบคุณค่าอันดีงาม มีพลังสร้างสรรค์ภายในตัว ซึ่งสามารถพัฒนาตนเองได้ จึงเป็นจุดกำเนิด ให้ช่วงต่อมา สคทพ. สนใจแนวความคิดวัฒนธรรมชุมชน

นักคิดในกลุ่มสคทพ.นี้มีหลายคนที่สำคัญ และทำงานในหลายพื้นที่ ในที่นี้จะรวมมากล่าว อย่างย่อดังนี้ ครั้งแรกเกิดแนวคิดตั้งเครดิตยูเนียนของศูนย์สังคมพัฒนา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ที่จ.ราชบุรี ต่อมาบาทหลวงโรเบิร์ต ฮาสซ์ สังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้ริเริ่มนำเอาแนวคิดเครดิตยูเนียนมาใช้รวมกลุ่มชาวบ้าน ปรากฎว่าได้ผล ถึงปีพ.ศ.2516 จึงเกิดกลุ่มออมทรัพย์เครดิตยูเนียมขึ้นตามชุมชนคาทอลิกต่างๆ จากจุดนี้ในภายหลังที่ปรับปรัชญาการพัฒนาใหม่เอาคนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาครบทุกมิติ แล้ว ได้เกิดกิจกรรมต่างๆ กระจายไปตามชุมชนคาทอลิกขึ้นมาอีกมาก เช่น ธนาคารข้าว ธนาคารควาย การเกษตรทางเลือกต่างๆ ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น การจัดระบบสหกรณ์การดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ฯลฯ ในช่วงต่อมานักคิดของสคทพ.ประกอบด้วย บาทหลวงนิพจน์ เทียนวิหาร, พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต บาทหลวงชวลิต วนิจกูล, บาทหลวงมนัส ศุภลักษณ์ เป็นต้น การเกิดผู้นำทางความคิดของกลุ่มสคทพ.นี้มีลักษณะที่เกิดจากการที่ต่างคนต่างศูนย์สังคมพัฒนาต่างเรียนรู้ก่อน หลังจากนั้นจึงนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน และเนื่องจากมีทุนจากการสนับสนุนของฝ่ายศาสนาอยู่แล้ว งานพัฒนาของสคทพ.จึงมีขยายตัวเร็ว กลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่สำคัญมากกลุ่มหนึ่ง นอกจากนั้นกลุ่มนี้ยังมีลักษณะเปิด คือไม่ได้เน้นชูประเด็นทางศาสนา แต่เน้นการพัฒนาเป็นสำคัญ จึงเกิดการร่วมมือกับนักพัฒนาเอกชนอื่นๆ ได้ง่ายและเป็นไปอย่างกว้างขวาง

พุทธทาสภิกขุ
สมณะโพธิรักษ์
ศ.นพ.ประเวศ วะสี
อี.เอฟ.ชูมาเกอร์
พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต)
นักคิดกลุ่มสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
ศ.เสน่ห์ จามริก
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
อ.พิทยา ว่องกุล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 
แนวคิดพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้