สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์เพื่อชุมชน

 

ยุทธศาสตร์หนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิต
แนวทางการปฏิบัติ
หลักคิดและการพัฒนา
ธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชม
วิสัยทัศน์ในการสร้างกกระบวนทัศน์ใหม่
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเรื่องธุรกิจชุมชนในต่างประเทศ
ธุรกิจชุมชนในประเทศด้อยพัฒนา
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชน
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมชนต่าง ๆ
รูปแบบที่เหมาะสมของธุรกิจชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบัน

แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบัน

ศ.เสน่ห์ จามริก

อาจารย์เสน่ห์เป็นทั้งนักวิชาการ นักคิดเพื่อปฏิรูปสังคมที่มีพลังในทางสร้างสรรค์สูง ท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนไว้มากมายหลายแง่มุม ในส่วนของเศรษฐกิจชุมชน ท่านเริ่มต้นอธิบายจากปัญหาเศรษฐกิจชุมชนที่ว่า ภาคเกษตรกรรมหรือชนบทเป็นภาคที่ถูกกระทำให้เสียหายจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐเป็นผู้กำหนดแผนและดำเนินการ ชนบทอยู่ในสภาพจำใจยอมรับ จึงถูกครอบงำ และต้องพึ่งพารัฐมาโดยตลอด ทั้งๆ ที่ชุมชนก็มีภูมิปัญญาและและวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพึ่งตนเองอย่างเป็นอิสระและยั่งยืนได้ แต่วิบากกรรมของชุมชนคือ ฐานความอ่อนแอของโครงสร้างเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ไม่ว่าจะพิจารณาจากด้านการออม การลงทุน หรือการตลาดก็ตาม ทั้งยังมีปัญหาความสูญสลายของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมซึ่งเศรษฐกิจเงินตราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ดังนั้น การฟื้นฟูจิตสำนึกและวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะในหมู่เกษตรกรรายย่อยในแนวทางการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองและความยั่งยืน จึงนับเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ควรจะบรรจุไว้ในวาระแห่งชาติ เพื่อที่จะได้มีความสำคัญและมีผลในทางปฏิบัติ

แนวคิดของอาจารย์เสน่ห์ มีส่วนที่เห็นตรงกันข้ามกับแนวคิดของพระยาสุริยานุวัตรในประเด็นสำคัญที่ว่า พระยาสุริยานุวัตรมุ่งแก้ปัญหาชาวนาโดยให้รัฐจัดหาเงินทุนให้ แต่ของอาจารย์เสน่ห์กลับมองว่า เศรษฐกิจภาคเงิน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับชุมชนได้ แต่กลับจะสร้างปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รุนแรงขึ้น จึงไม่ควรที่รัฐจะแก้ปัญหาโดยใช้เงิน เพราะยิ่งแก้ปัญหา กลับจะยิ่งเพิ่มปัญหา ซึ่งนับได้ว่าเป็นสองแนวคิดที่ให้น้ำหนักแก่เศรษฐกิจภาคเงินแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะแนวคิดทั้งสองเกิดขึ้นต่างเวลา และต่างสถานการณ์กันมากก็เป็นได้ อย่างไรก็ดี โดยกลไกทางเศรษฐกิจที่เป็นจริงแล้ว เศรษฐกิจภาคเงินก็ยังนับว่ามีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นตัวหล่อลื่น เพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถจะจัดการให้ระบบการหล่อลื่นของเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว เงินก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ควรหาวิธีการผสานกัน ระหว่างสองแนวคิดนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์เต็มที่สำหรับการแก้ปัญหาชุมชนตามสภาพที่เป็นจริง

พุทธทาสภิกขุ
สมณะโพธิรักษ์
ศ.นพ.ประเวศ วะสี
อี.เอฟ.ชูมาเกอร์
พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต)
นักคิดกลุ่มสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
ศ.เสน่ห์ จามริก
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
อ.พิทยา ว่องกุล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 
แนวคิดพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย