วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อิเล็กตรอน

แบบจำลองของรัทเธอร์ฟอร์ด

 

รัทเธอร์ฟอร์ด และคณะได้ทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปที่แผ่นวัตถุบางๆ เช่น ไมกา ทองคำ เงิน ปรากฏว่า อนุภาคแอลฟาเกือบทั้งหมดทะลุผ่านวัตถุไปเป็นเส้นตรง และมีส่วนน้อยที่มีการเบนไปเล็กน้อยและมีเพียง 2-3 ครั้งจากการยิง 10,000 ครั้ง ที่อนุภาคแอลฟาเกิดการเบนมากหรือสะท้อนกลับถ้าโครงสร้างอะตอมเป็นไปตามแบบจำลองอะตอมของทอมสัน อนุภาคแอลฟาควรจะวิ่งเป็นเส้นตรง เนื่องจากแรงผลักจากเนื้ออะตอมซึ่งเป็นบวกและแรงดูดจากประจุลบของอิเล็กตรอน จะมีค่าใกล้เคียงกัน

เขาสรุปว่า

  1. อะตอมประกอบด้วยประจุไฟฟ้าบวกรวมกันอัดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลาง และเรียกว่า “นิวเคลียส” ซึ่งจะเป็นที่รวมของมวลเกือบทั้งหมดของอะตอม
  2. อิเล็กตรอนมีประจุลบ เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสโดยมีระยะห่างจากนิวเคลียสมาก จาก การคำนวณของรัทเธอร์ฟอร์ด พบว่า อะตอมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 อังสตรอม แต่นิวเคลียสมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-15 เมตร จึงต่างกันประมาณหนึ่งแสนเท่า
  3. ระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนเป็นที่ว่าง ข้อบกพร่องของโครงสร้างอะตอมตามแบบรัทเธอร์ฟอร์ด
    - อธิบายไม่ได้ว่าทำไม ที่วนรอบนิวเคลียสจึงไม่สูญเสียพลังงาน
    - อธิบายการจัดเรียงตัวของ ในอะตอมที่มี หลายตัวไม่ได้
    - อธิบายไม่ได้ว่าทำไมประจุบวกหลายประจุจึงอยู่รวมกันในนิวเคลียสได้

แบบจำลองของทอมสัน
แบบจำลองของรัทเธอร์ฟอร์ด
แบบจำลองของโบร์
การทดลองของมิลลิแกน
ทฤษฎีควอนตัม
คลื่น
ชนิดของคลื่น
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้