วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อิเล็กตรอน

          ไกสเลอร์ ได้ประดิษฐ์เครื่องสูบสุญญากาศ จนเหลือความดันเพียง 0.01% ของความดันบรรยากาศ และเมื่อต่อความต่างศักย์สูงๆ จะมีการเรืองแสงสีเขียวจางๆ ขึ้นในหลอดต่อมามีการบรรจุขั้วไฟฟ้าเข้าไปที่ปลายหลอดความดันต่ำ ขั้วไฟฟ้าลบ แคโทด (cathode) ขั้วบวกเรียกว่า แอโนด (anode) เมื่อต่อขั้วไฟฟ้าเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง ปรากฏว่ามีกระแสไฟฟ้าผ่านหลอดความดันต่ำนี้ ขณะเดียวกันเกิดการเรืองแสงสีเขียวจาง ๆ ขึ้นบริเวณผนังหลอด

เซอร์วิลเลียม ครูกส์ ได้ดัดแปลงหลอด 90 เพื่อพิสูจน์ว่าการเรืองแสงนั้นเกิดจากสารในเนื้อแก้วหรือเกิดจากขั้วไฟฟ้าในหลอด และพบว่าเกิดการเรืองแสงมากที่สุดบริเวณตรงข้ามกับขั้วแคโธด แสดงว่ามีบางสิ่งถูกส่งมาจากขั้วแคโธด จึงเรียกว่า “รังสีแคโธด” (Cathode ray) และจากนั้นครูกส์ได้ดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดเพื่อศึกษาธรรมชาติของรังสีแคโทด

แบบจำลองของทอมสัน
แบบจำลองของรัทเธอร์ฟอร์ด
แบบจำลองของโบร์
การทดลองของมิลลิแกน
ทฤษฎีควอนตัม
คลื่น
ชนิดของคลื่น
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้