Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

จริยธรรม

     การศึกษาเกี่ยวกับที่มาและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมเป็นการปูพื้นฐานแนวคิดในเรื่องดังกล่าว เพื่อประกอบความเข้าใจในการศึกษาลำดับต่อไป ทั้งนี้ การศึกษาในส่วนนี้ประกอบด้วย การประมวลความหมายของจริยธรรม ความจำเป็นของการมีจริยธรรมของนักการเมือง จริยธรรม ตามแนวคิดตะวันออก จริยธรรมตามแนวคิดตะวันตก ทฤษฎีและแนวคิดสำคัญที่มีอิทธิพลต่อเรื่องพัฒนาการด้านจริยธรรม ซึ่งได้ประมวลแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ซึ่งเป็นแนวคิดทางจริยธรรมที่นักวิชาการไทยเป็นผู้คิดค้นขึ้น เพื่ออธิบายลักษณะ พื้นฐาน และองค์ประกอบทางจิตใจของพฤติกรรมทางจริยธรรม

 

ความหมายของจริยธรรม
ความจำเป็นของการมีจริยธรรมของนักการเมือง
จริยธรรมตามแนวคิดตะวันออก
จริยธรรมตามแนวคิดตะวันตก
พัฒนาการทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องและการขัดกันของผลประโยชน์
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์
ประเภทหรือรูปแบบการขัดกันของผลประโยชน์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com