สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กลุ่มและพรมแดนชาติพันธุ์

การนิยามกลุ่มชาติพันธุ์

ประเด็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปในงานวรรณกรรมทางมานุษยวิทยา (Narroll 1964) เพื่ออธิบายประชากร ซึ่ง -

1. เป็นตัวตนที่ไม่เปลี่ยนแปลงในทางกายภาพทั่วไป
2. ร่วมแบ่งคุณค่าความหมายทางวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานที่ทำให้เป็นจริงในเอกภาพที่ปรากฏชัดในรูปแบบทางวัฒนธรรม
3. สร้างขอบเขตของการติดต่อและปฏิสัมพันธ์
4. มีความเป็นสมาชิก ซึ่งบ่งชี้นิยามตัวเองและถูกบ่งชี้นิยามโดยผู้อื่น เหมือนกับว่าสามารถจำแนกแบ่งประเภทที่ประกอบกันขึ้นมา จากประเภทอื่นๆ ในระเบียบแบบแผนเดียวกัน

แบบอย่างความคิดนี้ การนิยามไม่ได้เปลี่ยนไปตราบจนปัจจุบันในเนื้อหาจากทฤษฏีบทตามแบบแผนที่เชื้อชาติหนึ่ง = วัฒนธรรมหนึ่ง = ภาษาหนึ่งและสังคมหนึ่ง = หน่วย ซึ่งปฏิเสธ หรือแยกแยะความแตกต่างได้ ตรงกันข้ามกับผู้อื่น จนกระทั่งในการดัดแปลงรูปแบบของมัน มันอยู่ใกล้ชิดเพียงพอต่อสภาพชาติพันธุ์วรรณนาเชิงประจักษ์จำนวนมาก ที่น้อยที่สุดราวกับพวกเขาปรากฏขึ้นและเคยถูกรายงาน ดังที่ความหมายนี้สืบต่อเนื่องไปยังการรองรับเป้าประสงค์ของนักมานุษยวิทยามากที่สุด ข้อถกเถียงของฉันไม่มากเท่ากับเนื้อหาหลักของคุณลักษณะเฉพาะนี้ แม้ว่าดังที่ฉันจะแสดงให้เห็นว่า เราสามารถได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนจุดเน้นบางจุด ; การถกเถียงหลักๆ ของฉัน อยู่ที่แต่ละกฎเกณฑ์ที่ขัดขวางเราจากการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์และตำแหน่งพื้นที่ของพวกเขาในสังคมวัฒนธรรมมนุษย์ สิ่งนี้เป็นเพราะมันได้ร้องขอต่อปัญหาข้อสงสัยในการพิเคราะห์ทั้งหมด ; ขณะที่พาให้เข้าใจว่าได้ให้ตัวอย่างความคิดที่กลับไปสู่รูปแบบเชิงประจักษ์ มันแสดงมุมมองที่มีนัยของการคิดเอาไว้ล่วงหน้าของสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในพันธุกรรม , โครงสร้างและหน้าของแต่ละกลุ่มโดยมากที่สุด การพิเคราะห์มักยินยอมให้เราสมมุติเอาว่า การดำรงรักษาพรมแดนไม่เป็นปัญหาอะไรและพาเดินตามไปจากการแยกออกมา ซึ่งลงแยกรายการที่แสดงนัยถึงลักษณะพิเศษเฉพาะ เช่น ความแตกต่างทางเชื้อชาติ(สีผิว) , ความแตกต่างทางวัฒนธรรม , การแบ่งแยกทางสังคมและการกั้นขวางของภาษา ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและจัดกลุ่มขึ้นเป็นปฏิปักษ์กัน สิ่งเหล่านี้เหมือนว่าขอบเขตจำกัดของปัจจัยที่เราใช้อธิบายความหลากหลายทางวัฒนธรรม เราถูกนำไปสู่จินตนาการที่แต่ละกลุ่มพัฒนารูปร่างทางวัฒนธรรมและสังคมในการแยกออกจากความสัมพันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่ในผลตอบสนองต่อปัจจัยทางนิเวศวิทยาท้องถิ่น ด้วยประวัติศาสตร์ของการปรับตัว โดยสิ่งประดิษฐ์และการเลือกหยิบยืม ประวัติศาสตร์นี้ได้ก่อให้เกิดโลกของการแบ่งแยกผู้คน ทุกสิ่งกับวัฒนธรรมของเขา การอธิบายพรรณนาที่เหมือนกับตัวของมันเองอยู่บนเกาะที่โดดเดี่ยว

การนิยามกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์เป็นเหมือนหน่วยที่มีวัฒนธรรมสัมพันธ์กัน
กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นเหมือนรูปแบบการจัดองค์กร
พรมแดนของกลุ่มชาติพันธุ์
ระบบสังคมแบบพหุ-ชาติพันธุ์
ความเกี่ยวข้องของอัตลักษณ์และมาตรฐานเชิงคุณค่า
การพึ่งพิงอาศัยกันของกลุ่มชาติพันธุ์
มุมมองทางนิเวศวิทยา
มุมมองทางประชากร
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
การยืนยันพรมแดนทางวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์และคุณูปการที่ปรากฎจริง
กลุ่มชาติพันธุ์และการจัดแบ่งช่วงชั้น
ปัญหาของความแตกต่างหลากหลาย
ชนกลุ่มน้อย ผู้ถูกกีดกัน และคุณลักษณะในการจัดกลุ่มองค์กรของขอบนอก
การติดต่อและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ความเปลี่ยนแปลงในการจัดวางความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์และวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย