สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กลุ่มและพรมแดนชาติพันธุ์

กลุ่มชาติพันธุ์เป็นเหมือนหน่วยที่มีวัฒนธรรมสัมพันธ์กัน

การอภิปรายถกเถียงที่ค่อนข้างเหมาะสมสำหรับแบบอื่นๆมากกว่าที่เป็นเกาะในมหาสมุทร (เปรียบชาติพันธุ์กับเกาะที่โดดเดี่ยวมีอาณาเขตชัดเจน-ผู้แปล) ในเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเหล่านี้ ได้ทำให้เรามองเห็นบางส่วนของจุดโหว่ทางตรรกะในมุมมองนี้ ท่ามกลางคุณลักษณะรายการที่นอกเหนือจากวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดให้ความสำคัญหลักๆโดยทั่วไป ในมุมมองของฉันสิ่งสำคัญที่สามารถได้รับมาโดยการพิจารณาคุณลักษณะสำคัญอย่างมากเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลลัพธ์ที่มากกว่าลักษณะพิเศษพื้นฐานดั้งเดิม และการให้ความหมายของการจัดองค์กรกลุ่มชาติพันธุ์ หากเขาเลือกที่จะพิจารณาลักษณะวัฒนธรรม-สัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นเหมือนกับลักษณะพิเศษพื้นฐานดั้งเดิมที่สิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง อย่างหนึ่งที่ถูกนำไปสู่การบ่งชี้และจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ โดยลักษณะพิเศษที่ทำให้มีความเฉพาะตัวของวัฒนธรรมในสิ่งที่พวกเขาเป็นผู้แบกรับ รายละเอียดเหล่านี้ชี้ให้เห็นการตัดสินไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้ง (1) ธรรมชาติของเวลาที่สืบต่อเนื่องของกลุ่มเหล่านั้น และ (2) การวางปัจจัยต่างๆ ซึ่งกำหนดรูปร่างของกลุ่ม

การเน้นความสำคัญอยู่บนลักษณะวัฒนธรรม-สัมพันธ์ ซึ่งการแยกประเภทของกลุ่มบุคคลและท้องถิ่นเป็นเหมือนสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต้องอาศัยสิ่งที่แสดงออกถึงคุณสมบัติ (traits) เฉพาะตัวของพวกเขา สิ่งเหล่านี้เป็นบางสิ่งที่สามารถถูกตัดสินอย่างเป็นภววิสัย (objectively) โดยการสังเกตทางชาติพันธุ์วรรณาในธรรมเนียมพื้นที่วัฒนธรรม โดยไม่คำนึงถึงการจัดประเภทและการตัดสินล่วงหน้าของผู้กระทำ (ศึกษา) ความแตกต่างระหว่างกลุ่มกลายเป็นความแตกต่างในคุณสมบัติตามรายการ ซึ่งการพิจารณาถูกลากไปยังการวิเคราะห์ในทางวัฒนธรรม ไม่ใช่การจัดระเบียบองค์กรชาติพันธุ์ พลวัตรความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มถูกอธิบายต่อในการศึกษาการรับแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประเภทที่ดึงดูดความสนใจลดลงในการศึกษามานุษยวิทยา แม้ว่าทฤษฏีของพวกเขาไม่เพียงพอทางจะอธิบาย แต่ก็ไม่เคยมีการอภิปรายเรื่องนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากที่มาทางประวัติศาสตร์ของการรวมกลุ่มต่างๆ ในเรื่องคุณสมบัติวัฒนธรรมเป็นความหลากหลาย ซึ่งมุมมองนี้เหมือนกับได้วางกรอบสำหรับ “ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์” ซึ่งบันทึกลำดับเหตุการณ์การเพิ่มขนาดและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และค้นหาการอธิบายว่าทำไมคุณสมบัติต่างๆนั้นถูกหยิบยืม อย่างไรก็ตามอะไร คือกลุ่มที่สืบต่อเนื่องในช่วงเวลา ที่ได้บรรยายไว้ในการศึกษาเหล่านั้น? อย่างที่ดูเหมือนขัดแย้งกัน มันจำต้องรวมวัฒนธรรมในอดีต ซึ่งจะถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนในปัจจุบัน เนื่องจากความแตกต่างในรูปแบบ - ความแตกต่างของรูปแบบที่ชัดเจนที่ถูกวินิจฉัยความแตกต่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ การเชื่อมต่อระหว่างกันระหว่าง ‘กลุ่มชาติพันธุ์’ และ ‘วัฒนธรรม’ ไม่ได้ถูกทำให้ชัดเจนอย่างแท้จริง ด้วยเพราะความสับสนเหล่านี้

รูปแบบทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนที่สามารถถูกจัดรายการเหมือนกับการแสดงคุณสมบัติอันเป็นผลของนิเวศวิทยา โดยสิ่งนี้ ฉันไม่ได้มีเจตนาอ้างถึงปัจจัยที่พวกเขาสะท้อนประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม; ในวิถีทางโดยตรงมากกว่าที่พวกเขาสะท้อนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกต่อสิ่งที่ผู้กระทำต้องปรับเปลี่ยนตัวพวกเขาเอง กลุ่มผู้คนที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงคุณค่าความหมายและความคิด ก็จะดำเนินตามรูปแบบของชีวิตและการทำให้เกิดรูปลักษณะของพฤติกรรมที่แตกต่างอย่างชัดเจน เมื่อเผชิญกับโอกาสที่ต่างไปในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันใช่ไหม? ลักษณะคล้ายกับที่เราจำต้องคาดหมายในการค้นหาว่า กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่กระจายทั่วอาณาบริเวณ กับสภาพแวดล้อมทางนิเวศน์แตกต่างอย่างมาก จะแสดงความแตกต่างหลากหลายของท้องถิ่นเฉพาะในการก่อรูปพฤติกรรมที่เห็นได้ ซึ่งไม่ได้สะท้อนความแตกต่างในการปรับตัวทางวัฒนธรรม อย่างไรที่พวกเขาควรจะถูกจำแนกต่อ หากว่ารูปลักษณะที่ก่อตัวเห็นได้นั้น คือ สาเหตุ? กรณีหนึ่งในการศึกษา คือ การจัดแบ่งและความแตกต่างหลากหลายของระบบทางสังคมท้องถิ่นชาวปาทาน ซึ่งอภิปรายด้านล่าง (หน้า 117) โดยพื้นฐาน ปาทานมีความหมายถึงชาวปาทานทางตอนใต้จากกลุ่มเดียวกันบริเวณภูเขาที่จัดองค์กรตามสายตระกูล สามารถพบเพียงพฤติกรรมของปาทานใน Swat เท่านั้นที่แตกต่างไปจากที่อื่น และสามารถกล่าวได้ว่าในส่วนของความหมายโดยพวกเขาเองที่ประกาศว่าพี่น้องทางเหนือของพวกเขา ‘ไม่ยาวนานไปกว่าปาทาน’ โดยแท้จริงแล้ว ด้วยเกณฑ์ ‘ที่เห็นได้’ ที่พวกเขาปรากฎแบบอย่างในการจัดองค์กรใกล้ชิดเหมือนกันมากกว่าใน Panjabis แต่ฉันพบว่าเป็นไปได้ ด้วยการอธิบายสภาพในทางตอนเหนือที่ทำให้ปาทานทางใต้ยอมรับว่าคนเหล่านี้เป็นปาทานแท้จริงด้วยเช่นกัน และอย่างไม่อาจแน่ใจที่จะรับว่าภายใต้สภาพการณ์เหล่านั้น พวกเขาอาจจะกระทำตัวของพวกเขาในรูปแบบเหมือนกันอย่างแท้จริง มันเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอในการพิจารณารูปแบบ (forms) ที่ก่อตัวเห็นได้ราวกับการประกอบคุณลักษณะทางวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งขณะทุกครั้งที่จำแนกแยกกลุ่มชาติพันธุ์ – รูปแบบ (forms) ที่มองเห็นเหล่านี้ ถูกกำหนดโดยระบบนิเวศเหมือนกับว่าโดยการส่งผ่านวัฒนธรรม ไม่ใช่ทั้งที่มันสามารถถูกยืนยันว่าการทำให้ต่างกันออกไป ดังเช่นภายในตัวแทนกลุ่มหนึ่งในการควบคุมจัดแบ่งย่อยขั้นแรก และไม่ใช่ทั้งการเพิ่มขยายของกลุ่ม เรามีข้อมูลที่รู้จักกันดี ในกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่ง เมื่อเทียบเคียงด้วยระดับปกติของการจัดองค์กรเศรษฐกิจ ซึ่งยึดรูปแบบทางนิเวศที่แตกต่างอย่างมาก และยังคงดำรงรักษาเอกภาพทางวัฒนธรรมพื้นฐาน และชาติพันธุ์เหนือช่วงเวลายาวนาน (ในผืนดินและชายฝั่งชุกชี/Chuckchee (Bogoras 1904-9) หรือเรนเดียร์, แม่น้ำ และชายฝั่ง Lapps (Gjessing, 1954)  

ตัวอย่างหนึ่งของบทความต่อไปข้างหน้า Blom (หน้า 74) อภิปรายอย่างน่าเห็นด้วยในจุดนี้ ซึ่งกับการอ้างถึงชาวนาบริเวณตอนกลางภูเขานอร์เวเจียน เขาแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนของพวกเขาและการประเมินค่าตัวเองในส่วนของนอร์เวเจียนโดยทั่วไป ความหมายผูกรัดพวกเขาสืบต่อการเป็นสมาชิกในวงกว้างกว่า กลุ่มชาติพันธุ์ และถึงแม้ว่ามีลักษณะพิเศษเฉพาะและรูปแบบเบี่ยงเบนของการกระทำอย่างสูงที่ระบบนิเวศท้องถิ่นกำหนดแก่พวกเขา ในการวิเคราะห์กรณีดังกล่าว เราต้องการมุมมองที่ไม่ทำให้ผลสะท้อนของสภาพแวดล้อมทางนิเวศเหนือพฤติกรรมกับประเพณีทางวัฒนธรรมเหล่านั้นเกิดความสับสน แต่ทำให้มันเป็นไปได้ที่จะแบ่งแยกข้อเท็จจริง (ปัจจัย) เหล่านี้ และสำรวจองค์ประกอบที่ไม่ใช่ทางนิเวศ ทางวัฒนธรรมและสังคม ที่ก่อให้เกิดความแตกต่างหลากหลายขึ้น

การนิยามกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์เป็นเหมือนหน่วยที่มีวัฒนธรรมสัมพันธ์กัน
กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นเหมือนรูปแบบการจัดองค์กร
พรมแดนของกลุ่มชาติพันธุ์
ระบบสังคมแบบพหุ-ชาติพันธุ์
ความเกี่ยวข้องของอัตลักษณ์และมาตรฐานเชิงคุณค่า
การพึ่งพิงอาศัยกันของกลุ่มชาติพันธุ์
มุมมองทางนิเวศวิทยา
มุมมองทางประชากร
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
การยืนยันพรมแดนทางวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์และคุณูปการที่ปรากฎจริง
กลุ่มชาติพันธุ์และการจัดแบ่งช่วงชั้น
ปัญหาของความแตกต่างหลากหลาย
ชนกลุ่มน้อย ผู้ถูกกีดกัน และคุณลักษณะในการจัดกลุ่มองค์กรของขอบนอก
การติดต่อและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ความเปลี่ยนแปลงในการจัดวางความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์และวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้