สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กลุ่มและพรมแดนชาติพันธุ์

กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นเหมือนรูปแบบการจัดองค์กร

โดยความจดจ่ออยู่บนสิ่งที่เป็นจริงในทางสังคม กลุ่มชาติพันธุ์ถูกมองราวกับว่าเป็นรูปแบบ (forms) ของการจัดองค์กรทางสังคม การวิเคราะห์คุณลักษณะดังกล่าวนั้นกลายเป็นชุดข้อมูล (item)  คุณลักษณะพิเศษของการให้เหตุผลตัวเองและโดยคน (กลุ่ม) อื่น การให้เหตุผลในการจัดประเภทแบบหนึ่ง เป็นการให้เหตุผลชาติพันธุ์ เมื่อมันจัดประเภทผู้คนในเงื่อนไข (term) พื้นฐานของเขา ส่วนใหญ่ที่สุดก็โดยอัตลักษณ์ทั่วไป ซึ่งกำหนดเหตุผลพื้นฐานที่เชื่อเอา โดยจุดกำเนิดและพื้นเพความเป็นมาของเขา ไปถึงขอบเขตที่ผู้กระทำใช้อัตลักษณ์ในการจำแนกพวกเขาเองกับคนอื่น เพื่อเป้าหมายของการปฏิสัมพันธ์ ที่พวกเขาก่อรูปร่างกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นในการรับรู้ (sense) ทางการจัดองค์กรนี้

มันเป็นความสำคัญในการรับรู้เข้าใจว่า แม้การจำแนกทางชาติพันธุ์ได้ยึดเอาความแตกต่างทางชาติพันธุ์ไปสู่การอธิบาย แต่เราไม่สามารถทึกทักเอาง่ายๆได้ว่าความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างหน่วยทางชาติพันธุ์กับความคล้ายคลึงและแตกต่างทางวัฒนธรรม คุณลักษณะที่ถูกยึดเอาไปสู่การพิจารณาไม่ใช่ผลรวมของความแตกต่างเชิง ‘วัตถุวิสัย’ แต่เพียงด้วยสิ่งที่ผู้กระทำเหล่านั้นพิจารณาตัวพวกเขาเองราวกับมีความหมายสำคัญเท่านั้น ไม่เพียงทำเครื่องหมายที่ต่างออกไปทางนิเวศ และความแตกต่างเพิ่มเกินจริง ;คุณลักษณะทางวัฒนธรรมบางอย่างถูกใช้โดยผู้กระทำราวกับสัญญาณและตราสัญลักษณ์ของความแตกต่าง ซึ่งผู้อื่นถูกเพิกเฉย และบางความสัมพันธ์ความแตกต่างอย่างสุดขั้วถูกลดน้อยลงและไม่ยอมรับ เนื้อหาทางวัฒนธรรมของการแยกขั้วตรงข้ามทางชาติพันธุ์จะดูเหมือนที่เป็นการวิเคราะห์ของสองระบบ (i) สัญญาณหรือสัญญะที่มองเห็นได้ – คุณลักษณะที่ทำให้แตกต่างกันที่ผู้คนมอง/ค้นหาและแสดงออกไปสู่อัตลักษณ์ที่แสดงให้เห็น ซึ่งบ่อยครั้งคุณลักษณะดังกล่าว ดังเช่น ชุดแต่งกาย, ภาษา, รูปทรงของบ้าน, หรือวิถีชีวิตทั่วไป และ (ii) การจัดวางค่านิยมพื้นฐาน เช่น เกณฑ์ของศีลธรรมและคุณความดี โดยสิ่งที่แสดงออกได้ถูกตัดสิน เนื่องจากความสัมพันธ์แนบแน่นต่อการจำแนกชาติพันธุ์เกี่ยวข้องกับการดำรงกลุ่มที่แน่นอนของตัวบุคคล ซึ่งมีอัตลักษณ์พื้นฐาน และมันยังเกี่ยวพันกับการยืนยันต่อการถูกตัดสินและต่อการตัดสินตนเองด้วย โดยเกณฑ์เหล่านั้นเป็นส่วนที่สัมพันธ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์นั้น ไม่ใช่ทั้งกลุ่มประเภทของ ‘เนื้อหา’ ทางวัฒนธรรมเหล่านี้ เชื่อตามจากการรายการที่พรรณาคุณลักษณะทางวัฒนธรรม หรือความแตกต่างทางวัฒนธรรม; อย่างหนึ่งที่ไม่สามารถคาดเดาจากหลักเกณฑ์แรก ที่คุณลักษณะจะถูกเน้นย้ำและทำให้สัมพันธ์สอดคล้องเข้าเป็นกลุ่มองค์กรโดยตัวผู้กระทำ กล่าวอีกอย่างการจำแนกทางชาติพันธุ์ ได้จัดเตรียมคุณสมบัติทางระเบียบองค์กรที่อาจจะถูกกำหนดให้ปริมาณ/จำนวนและรูปทรง (forms) ของเนื้อหาต่างไปในระบบทางสังคม-วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พวกเขาอาจจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดดเด่นในทางพฤติกรรม แต่พวกเขาต้องการที่จะไม่เป็น; พวกเขาอาจจะแผ่ขยายชีวิตทางสังคมทั้งหมด หรือพวกเขาอาจสัมพันธ์เกี่ยวข้องเพียงในบางส่วนของการกระทำที่จำกัด นั่นเป็นดังการกรอบกำหนดที่เห็นได้ง่ายสำหรับงานชาติพันธุ์วรรณาและการบรรยายเปรียบเทียบของรูปร่างที่แตกต่างของการจัดระเบียบกลุ่มองค์กรชาติพันธุ์จุดเน้นสำคัญอยู่บนการอธิบายเหมือนกับว่าลักษณะเชิงวิพากษ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ด้วยการแก้ปัญหา สองมโนทัศน์ที่ยุ่งยากที่ได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้

  • เมื่อนิยาม เหมือนดังที่อธิบายกับกลุ่มที่คัดสรรเฉพาะ ธรรมชาติในการต่อเนื่องของหน่วยชาติพันธุ์ดำรงอยู่ชัดเจน: มันอาศัยอยู่บนการดำรงรักษาพรมแดนหนึ่งเอาไว้ คุณลักษณะทางธรรมชาติที่พรมแดนเครื่องหมายอาจจะเปลี่ยนแปลง และคุณลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมของสมาชิกอาจจะคล้ายคลึงกับถูกแปรสภาพ โดยแท้จริงแล้ว แม้กระทั่งรูปร่างทางการจัดระเบียบองค์กรของกลุ่มก็อาจจะเปลี่ยนได้ – อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงของการสืบเนื่องต่อการสร้างสองขั้วระหว่างสมาชิกและคนภายนอก ยินยอมให้เรากำหนดธรรมชาติของความสืบต่อเนื่องและสำรวจการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและเนื้อหาทางวัฒนธรรม
  • ปัจจัยความสัมพันธ์ทางสังคมเพียงอย่างเดียว ที่นำมาเป็นตัวตัดสินวินิจฉัยสำหรับความเป็นสมาชิก ซึ่งมองไม่เห็นความแตกต่างเชิงรูปธรรมและถูกทำให้เกิดขึ้นโดยปัจจัยอื่นๆ มันไม่สร้างความแตกต่าง ว่าเหตุใดสมาชิกที่แตกต่างกันอาจจะอยู่ในพฤติกรรมที่มองเห็นได้ของพวกเขา --- ถ้าพวกเขาพูดว่าพวกเขาเป็น A ในทางตรงกันข้ามกับกลุ่มอื่นที่มาจากแหล่งเดียวกันเป็น B พวกเขากำลังจะถูกปฏิบัติและก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นของพวกเขาเองถูกตีความและตัดสินว่าเป็นของ A และไม่เหมือนกับของ B กล่าวอีกอย่าง พวกเขาประกาศพอใจยอมรับต่อการร่วมแบ่งวัฒนธรรมของ A ผลลัพธ์ของสิ่งนี้เป็นเหมือนการเปรียบเทียบต่อปัจจัยอื่นที่ส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมตามความเป็นจริง และสามารถทำให้เห็นในการสำรวจได้
  •  

การนิยามกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์เป็นเหมือนหน่วยที่มีวัฒนธรรมสัมพันธ์กัน
กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นเหมือนรูปแบบการจัดองค์กร
พรมแดนของกลุ่มชาติพันธุ์
ระบบสังคมแบบพหุ-ชาติพันธุ์
ความเกี่ยวข้องของอัตลักษณ์และมาตรฐานเชิงคุณค่า
การพึ่งพิงอาศัยกันของกลุ่มชาติพันธุ์
มุมมองทางนิเวศวิทยา
มุมมองทางประชากร
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
การยืนยันพรมแดนทางวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์และคุณูปการที่ปรากฎจริง
กลุ่มชาติพันธุ์และการจัดแบ่งช่วงชั้น
ปัญหาของความแตกต่างหลากหลาย
ชนกลุ่มน้อย ผู้ถูกกีดกัน และคุณลักษณะในการจัดกลุ่มองค์กรของขอบนอก
การติดต่อและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ความเปลี่ยนแปลงในการจัดวางความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์และวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้