สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กลุ่มและพรมแดนชาติพันธุ์

มุมมองทางนิเวศวิทยา

การพึ่งพาอาศัยกันดังกล่าว สามารถถูกวิเคราะห์ในระดับหนึ่งจากตำแหน่งของมุมมองนิเวศวิทยาวัฒนธรรม และในส่วนของการกระทำที่ประชากรอื่นกับวัฒนธรรมอื่นที่เชื่อมต่อกัน อาจถูกคิดพิจารณาเหมือนกับช่องที่ที่กลุ่มถูกปรับสภาพ นิเวศวิทยาการพึ่งพากันนี้ อาจจะทำให้รูปลักษณะแตกต่างหลากหลายมาก เพื่อสิ่งที่พวกเขาอาจจะสร้างอุปสรรคในการจัดแบ่งกลุ่มประเภท ที่ใดที่กลุ่มชาติพันธุ์สองกลุ่มหรือมากกว่านั้นมีการติดต่อสัมพันธ์กัน การปรับเปลี่ยนของพวกเขาอาจจะนำไปสู่รูปแบบดังต่อไปนี้

(1) พวกเขาสามารถถือครองตำแหน่ง (niche) ที่แตกต่างอย่างชัดเจนในสภาพแวดล้อมธรรมชาติและอยู่ภายในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรน้อยที่สุด ในกรณีนี้ การพึ่งพาอาศัยกันของพวกเขาจะถูกจำกัด ถึงแม้จะอาศัยอยู่ร่วมในบริเวณเดียวกัน และการเชื่อมต่อจะโน้มเอียงไปเป็นการค้าโดยสิ้นเชิงเป็นสำคัญ และบางทีก็ในขอบเขตของพิธีกรรม-งานฉลอง

(2) พวกเขาอาจจะเป็นเจ้าของอาณาเขตแดนที่แยกออกแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่พวกเขาอยู่ภายในการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากร และการเชื่อมต่อของพวกเขาจะเกี่ยวพันกับการเมืองตามชายแดน และขอบเขตอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้

(3) พวกเขาอาจจัดหาสินค้าและบริการที่สำคัญแก่กันและกัน ดังเช่น การครอบครองตำแหน่งที่แตกต่างกัน ซึ่งต่างตอบแทนกัน แต่ในการพึ่งพาอาศัยใกล้ชิดกัน ถ้าหากว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อมต่อใกล้ชิดกันมากในขอบเขตทางการเมือง สิ่งเหล่านี้นำไปสู่สถานการณ์การดำรงอยู่ร่วมกันที่เป็นแบบแผนมาตรฐานและความหลากหลายของอาณาเขตการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ ถ้าหากว่าพวกเขายังแข่งขันและให้การช่วยเหลือด้วยเช่นกัน โดยการทำให้เป็นเอกสิทธิ์ที่แตกต่างเพียงผู้เดียวของเครื่องมือการผลิต สิ่งเหล่านี้นำไปสู่การเชื่อมต่อใกล้ชิดทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งเปิดโอกาสความเป็นไปได้สำหรับรูปแบบ (forms) อื่นๆ ของการพึ่งพาอาศัยกันได้เช่นเดียวกัน

ทางเลือกเหล่านี้ เกี่ยวโยงกับตำแหน่งแห่งที่ (situation) ที่แน่นอนสม่ำเสมอ แต่โดยปกติมากๆแล้ว ในกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งจะพบรูปแบบหลักเหมือนกันสี่แบบ: ซึ่งที่ใดที่กลุ่มชาติพันธุ์สองกลุ่มหรือมากกว่ากระจัดกระจายอยู่ กลุ่มอยู่ในความเป็นจริงในการแข่งขันภายในตำแหน่งที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีความลำเอียงน้อยที่สุด ในขณะที่ช่วงเวลาหนึ่งจะเห็นว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปแทนที่อีกกลุ่ม หรือตำแหน่ง (accommodation) ที่เข้าไปส่งเสริมและการพึ่งพาอาศัยกันที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

จากเอกสารทางมานุษยวิทยา กลุ่มหนึ่งสามารถคิดพิจารณาได้อย่างไร้ข้อสงสัยในการใคร่ครวญตรวจสอบชนิดประเภทให้มากที่สุดต่อตำแหน่งแห่งที่เหล่านี้ อย่างไรก็ตามหากกลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนใคร่ครวญตรวจสอบเชิงประจักษ์อย่างที่ระมัดระวังที่สุดแล้ว กลุ่มหนึ่งจะพบการผสมตำแหน่งแห่งที่อย่างเหมาะสม และโดยแท้จริงเพียงการทำให้เห็นง่ายชัดเจนขึ้น สามารถลดทอนพวกเขาไปสู่การจำแนกได้ง่ายๆ ฉันได้พยายามอธิบายในที่อื่นๆ (Barth 1964b) ในการอธิบายประเด็นนี้สำหรับพื้นที่บริเวณของบาลูคริสตาน (Baluchistan) และคาดหวังว่ามันเป็นจริงส่วนใหญ่ที่กลุ่มชาติพันธุ์ตั้งอยู่บนพรมแดนที่แตกต่างกันของการแบ่งแยกและในตำแหน่งที่แตกต่างของมัน ซึ่งแสดงรูปทรงเหล่านี้หลายแบบในความสัมพันธ์ที่มันมีต่อกลุ่มอื่นๆ

การนิยามกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์เป็นเหมือนหน่วยที่มีวัฒนธรรมสัมพันธ์กัน
กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นเหมือนรูปแบบการจัดองค์กร
พรมแดนของกลุ่มชาติพันธุ์
ระบบสังคมแบบพหุ-ชาติพันธุ์
ความเกี่ยวข้องของอัตลักษณ์และมาตรฐานเชิงคุณค่า
การพึ่งพิงอาศัยกันของกลุ่มชาติพันธุ์
มุมมองทางนิเวศวิทยา
มุมมองทางประชากร
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
การยืนยันพรมแดนทางวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์และคุณูปการที่ปรากฎจริง
กลุ่มชาติพันธุ์และการจัดแบ่งช่วงชั้น
ปัญหาของความแตกต่างหลากหลาย
ชนกลุ่มน้อย ผู้ถูกกีดกัน และคุณลักษณะในการจัดกลุ่มองค์กรของขอบนอก
การติดต่อและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ความเปลี่ยนแปลงในการจัดวางความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์และวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้