สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กลุ่มและพรมแดนชาติพันธุ์

ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์

ชาวเย้าอธิบายโดย Kandre (1967b) เป็นหนึ่งในชาวเขาจำนวนมากในตอนใต้ขอบนอกของแผ่นดินจีน ชาวเย้าถูกจัดระเบียบเพื่อเป้าหมายทางการผลิตในการขยายสมาชิกครอบครัวและรวมอยู่ในโครตตระกูล (clan) และในหมู่บ้าน ภาวะผู้นำครัวเรือนมีความชัดเจนมาก ขณะที่ชุมชนและท้องถิ่นไม่มีผู้นำที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและผูกติดแน่นกับอาณาเขตทางการเมืองพหุ-ชาติพันธุ์ที่แตกต่างหลากหลาย อัตลักษณ์และการจำแนกความแตกต่างถูกแสดงออกในสำนวนพิธีกรรมที่ซับซ้อน และเกี่ยวพันกับการไหว้ผีบรรพบุรุษที่โดดเด่น อย่างไรก็ตามกลุ่มนี้แสดงให้เห็นสัดส่วนการรวมตัวอย่างรุนแรงในส่วนของ 10% ไม่ใช่เย้ากลายเป็นเย้าในแต่ละรุ่น (Kandre 1967a: 594) การเปลี่ยนแปลงของความเป็นสมาชิกเกิดขึ้นอย่างเป็นปัจเจก และส่วนใหญ่ในกลุ่มเด็ก ซึ่งเกี่ยวโยงกับการซื้อตัวมาโดยหัวหน้าครอบครัว และการรับเอามายังสถานะ (status) เครือญาติและการผสมผสานพิธีกรรมอย่างเต็มที่ ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงความเป็นสมาชิกชาติพันธุ์ได้มาโดยผู้ชายได้แต่งงานย้ายเข้าบ้านเมียด้วยเหมือนกัน; ผู้ชายชาวจีนเป็นกลุ่มที่สามารถยอมรับการปรับเปลี่ยนแก้ไข (arrangement) ดังกล่าว

สภาพเงื่อนไขสำหรับรูปแบบการผสมผสานกลมกลืนนี้เป็นสองส่วนที่เด่นชัด: อย่างแรก การปรากฎของกลไกทางวัฒนธรรมที่จัดเตรียมการเข้ารวมตัว และประกอบเข้าด้วยความคิดของการผูกมัดทางสังคมต่อบรรพบุรุษ และการตอบแทนโดยการชำระเงิน เป็นต้น อย่างที่สอง สิ่งเร้าของข้อได้เปรียบที่เด่นชัดต่อการผสมผสานครอบครัวและผู้นำ สิ่งเหล่านี้ได้ทำกับบทบาทของครอบครัวเหมือนกับหน่วยการผลิตและเทคนิควิธีจัดการเพาะปลูกที่เกี่ยวข้องกับขนาดที่เหมาะสมที่สุดของคนทำงาน 6-8 คน และแบบแผนของการใช้ประโยชน์ภายในชุมชนระหว่างผู้นำครอบครัวในขอบเขตของอิทธิพลและความมั่งมี

การเคลื่อนที่ตัดผ่านพรมแดนของชาวปาทานทางตอนใต้และตอนเหนือ (ในเล่มนี้ หน้า 123) อธิบายตัวอย่างรูปแบบและสภาพเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ชาวปาทานตอนใต้กลายเป็นบาลุชและไม่ใช่ในทางกลับกัน; การเปลี่ยนรูปนี้สามารถเกิดขึ้นกับปัจเจก แต่ง่ายมากกว่ากับครัวเรือนหรือกลุ่มเล็กๆ ของครัวเรือนทั้งหมด; มันเกี่ยวกับการสูญเสียตำแหน่งแห่งที่ (position) ในระบบการแบ่งแยกทางวงศ์วานและอาณาเขตแดนที่ไม่ยืดหยุ่นของชาวปาทาน และการเข้าร่วมด้วยการอุปถัมภ์เกี่ยวโยงไปยังการแบ่งชั้นและระบบการดึงอำนาจเข้าส่วนกลางของชาวบาลุช การยอมรับในการรับเข้ากลุ่มเป็นสภาพเงื่อนไขที่อยู่บนความทะยานอยากและการฉวยโอกาสของผู้นำทางการเมืองชาวบาลุช ในอีกด้านหนึ่ง ชาวปาทานในตอนเหนือได้มาภายหลังการสูญเสียตำแหน่งที่เหมือนกันในระบบพื้นเมืองโดยกำเนิดของพวกเขา ซึ่งจัดตั้งภายในและบ่อยครั้งยึดครองอาณาเขตแดนใหม่ในโคหิตาน (Kohitan) ผลกระทบในเส้นทางที่เหมาะสมได้มีการจัดแบ่งแยกประเภทใหม่ของการตั้งชุมชนในท่ามกลางกลุ่มต่างๆของกลุ่มและชนเผ่าโกหิทานิท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป

ในบางที กรณีที่น่าประทับใจที่สุด คือ ตัวอย่างจากชาวดาเฟอร์ (Dafur) ที่อธิบายโดย Haland (หน้า 58) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาชิกของชาวเฟอร์ที่ทำการเพาะปลูกในซูดาน (Sudan) กำลังเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของพวกเขาไปในลักษณะของชาวอาหรับที่เลี้ยงสัตว์เร่ร่อน กระบวนการนี้เป็นสภาพเงื่อนไขที่ตั้งอยู่บนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะมากๆ: การไม่มีโอกาสใช้เงินลงทุนในเศรษฐกิจหมู่บ้านของชาวเฟอร์ในการเปรียบเทียบกับบรรดาคนเร่ร่อนที่อาจกระทำได้ การสะสมทุนและโอกาสสำหรับการจัดการและการเพิ่มขึ้นของมัน (ทุน) ได้กระตุ้นสมาชิกครัวเรือนชาวเฟอร์ต่อการละทิ้งทุ่งนาและหมู่บ้านของพวกเขา และเปลี่ยนแปลงไปใช้ชีวิตแบบเพื่อนบ้านชาวแบ็กการา (Baggara) ที่บางโอกาศร่วมกันเป็นหนึ่งโดยไม่มีข้อผูกมัดด้วยเช่นกัน แต่โดยทั่วไปการรวมศูนย์กลางเข้าสู่หน่วยทางการเมืองของชาวแบ็กการาจะมีขึ้น หากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์

กระบวนการเหล่านี้ได้นำไปสู่การไหลของตัวบุคคลข้ามพรมแดนชาติพันธุ์ที่ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อความสมดุลย์ทางประชากรระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน หรือไม่พวกเขาเป็นเหมือนกับที่พวกเขาสนับสนุนต่อความแน่นอนมั่นคงภายในความสมดุลย์นี้ ซึ่งเป็นประเด็นคำถามที่แตกต่างอย่างแท้จริง ในการทำดังกล่าว พวกเขาจะรู้สึกอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในความกดดันบนตำแหน่งทางนิเวศวิทยาในรูปแบบ (Pattern) ที่สะท้อนกลับ สิ่งนี้ไม่ได้ดูเหมือนว่าเป็นกรณีธรรมดาทั่วไป การผสมผสานของผู้ที่ไม่ใช่เย้า ดูเหมือนยิ่งเพิ่มสัดส่วนการเจริญเติบโตของชาวเย้ามากขึ้นกับการขยายค่าใช้จ่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ และสามารถถูกรับรู้เข้าใจเป็นกลุ่มเดียวกัน ถึงแม้ว่าคนกลุ่มน้อย ปัจจัยที่ส่งเสริมความก้าวหน้าของกระบวนการทำให้เป็นความผิด (Sinization) ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ได้ถูกลดทอนกินบริเวณมหาศาลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สัดส่วนของการผสมผสานของปาทานโดยชนเผ่าบาลุชไม่น่าสงสัยต่อแรงกดดันด้านประชากรที่อ่อนไหวในบริเวณพื้นที่ชาวปาทาน แต่ก็สนับสนุนภาวะไร้สมดุลย์ไปพร้อมกัน ด้วยการแพร่ขยายของเผ่าบาลุชขึ้นไปทางตอนเหนือ ถึงแม้ว่าแรงกดดันทางประชากรจะสูงกว่าในพื้นที่ตอนเหนือก็ตาม การผสมผสานชาวโกหิทานิได้ผ่อนคลายแรงกดดันด้านประชากรในบริเวณพื้นที่ชาวปาทาน ขณะที่ดำรงรักษาพรมแดนทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอนสม่ำเสมอไว้ กระบวนการกลายเป็นคนเร่รอนของชาวเฟอร์ได้เข้าไปเสริมกับชาวแบ็กการ่า ผู้ที่อยู่ในที่อื่นๆ กำลังจะกลายเป็นอยู่ติดกับพื้นที่ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนเปรียบเทียบไม่ได้มีความสัมพันธ์กับแรงกดดันบนผืนแผ่นดินของชาวเฟอร์ -- เนื่องจากกระบวนการเป็นคนเร่ร่อนอยู่ในเงื่อนไขบนการสะสมความมั่งคั่งสัดส่วนของมันเป็นไปได้มากที่จะลดลง ด้วยแรงกดดันทางประชากรชาวเฟอร์ที่เพิ่มขึ้น กรณีของชาวเฟอร์พิสูจน์ให้เห็นความไร้เสถียรภาพที่ตกทอดมาบางอย่างของกระบวนการเหล่านี้ และได้จำกัดความเปลี่ยนแปลงที่สามารถให้ผลที่รุนแรง: กับนวัตกรรมทางการเกษตรของเรือกสวนผลไม้ที่เกินกว่าสิบปีหลัง ซึ่งการฉวยโอกาสลงทุนใหม่ได้ทำให้ สิ่งที่น่าจะเป็นยิ่งลดน้อยลงไป หรือบางทีก็เพื่อแม้กระทั่งช่วงขณะหนึ่งที่กระบวนการกลายเป็นคนเร่ร่อนย้อนกลับ

ด้วยเหตุนี้ โดยกระบวนการดังกล่าว ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ที่สำคัญต่อความเข้าใจของกรณีส่วนใหญ่ในการพึ่งพาอาศัยกันและกัน และพวกเขาไม่ได้ต้องการเป็นผู้นำไปสู่ความมีเสถียรภาพทางประชากร อย่างไรก็ตาม โดยปกติ ใครก็ตามสามารถถกเถียงได้ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์ทางชาติพันธ์อยู่ในสมดุลย์เหนือช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่การพึ่งพาอยู่ใกล้ชิดกัน เขาก็สามารถคาดหวังที่จะพบสมดุลย์ทางประชากรที่คล้ายคลึงกันมาก การวิเคราะห์ของปัจจัยที่แตกต่างเกี่ยวโยงในความสมดุลย์นี้เป็นส่วนที่สำคัญของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ในอาณาเขตพื้นที่

การนิยามกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์เป็นเหมือนหน่วยที่มีวัฒนธรรมสัมพันธ์กัน
กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นเหมือนรูปแบบการจัดองค์กร
พรมแดนของกลุ่มชาติพันธุ์
ระบบสังคมแบบพหุ-ชาติพันธุ์
ความเกี่ยวข้องของอัตลักษณ์และมาตรฐานเชิงคุณค่า
การพึ่งพิงอาศัยกันของกลุ่มชาติพันธุ์
มุมมองทางนิเวศวิทยา
มุมมองทางประชากร
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
การยืนยันพรมแดนทางวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์และคุณูปการที่ปรากฎจริง
กลุ่มชาติพันธุ์และการจัดแบ่งช่วงชั้น
ปัญหาของความแตกต่างหลากหลาย
ชนกลุ่มน้อย ผู้ถูกกีดกัน และคุณลักษณะในการจัดกลุ่มองค์กรของขอบนอก
การติดต่อและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ความเปลี่ยนแปลงในการจัดวางความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์และวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้