สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กลุ่มและพรมแดนชาติพันธุ์

ปัญหาของความแตกต่างหลากหลาย

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากระบวนการดังกล่าว ที่จัดหมวดหมู่จำนวนป้ายชื่อชาติพันธุ์ในคุณลักษณะที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มทางสถิติอย่างชัดเจน แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอิสระและเชื่อมโยงกันโดยสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ นั่นจะเป็นความแตกต่างหลากหลายระหว่างสมาชิก ซึ่งบางครั้งแสดงคุณลักษณะเฉพาะมากมายและบางครั้งก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของพวกเขา ซึ่งสร้างความกำกวมขึ้นเนื่องจากความเป็นสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์เป็นปัญหาในเวลาเดียวกันของแหล่งกำเนิด ราวกับเป็นของอัตลักษณ์ในปัจจุบัน โดยแท้จริง Haaland ได้ทำให้เห็น ‘ชาวเฟอร์ที่อาศัยในแคมป์เร่ร่อน’ และฉันได้ยินสมาชิกเขตเผ่าบาลุชอธิบายว่า พวกเขาเป็น ‘ปาทานของแท้’ อะไร คือ สิ่งที่เหลือจากการดำรงรักษาพรมแดนและแบ่งแยกสองขั้วที่แท้จริง เมื่อการแบ่งจำแนกโดยแท้จริงถูกทำให้พร่ามัวในวิธีการนี้? ซึ่งค่อนข้างน่าหมดหวังยิ่งกว่าด้วยความล้มเหลวของแผนผังการจัดประเภท (หมายถึง-ไม่สามารถใช้แผนผังตารางจัดประเภทได้-ผู้แปล) อย่างหนึ่งที่สามารถบันทึกว่าผู้คนใช้ป้ายฉลากชาติพันธุ์และมีอยู่ในส่วนมากของโลก ความแตกต่างที่แสดงออกต่อสาธารณะด้วยรูปแบบ (form) ของกลุ่มพฤติกรรมที่ผู้แสดงทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะตกไปสู่กลุ่มประเภท (category) ดังกล่าวในส่วน (term) ของพฤติกรรมที่มองเห็นได้ สิ่งที่กำลังน่าประหลาดใจ ไม่ใช่การดำรงอยู่ของผู้แสดงบางส่วนที่ตกหล่นหายในระหว่างประเภทชนิดต่างๆ เหล่านี้ และในบางเขตแดนในโลกที่บุคคลทั้งหมดไม่ได้มีแนวโน้มที่จะจัดตัวพวกเขาเองออกไปในแนวทางนี้ แต่ความจริงความผันแปรดังกล่าวมีแนวโน้มไปสู่กลุ่มก้อนทั้งสิ้น เราสามารถไปเกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวได้ ไม่ใช่ในการจัดประเภทที่สมบูรณ์พร้อม แต่ในการสำรวจค้นหากระบวนการที่นำไปเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มดังกล่าว

ตัวแบบวิธีการ (mode) ของการศึกษาที่เป็นทางเลือกในมานุษยวิทยาได้เคยแบ่งข้อมูลชาติพันธุ์วรรณาเป็นสองขั้วในส่วน (term) ของอุดมคติกับสภาพความจริง หรือแนวความคิดกับเชิงประจักษ์ และทำให้มุ่งอยู่บนความสอดคล้องกัน (‘โครงสร้าง’) ของความคิด แนวคิดในส่วนของข้อมูลที่ใช้ความคิดบางอย่างของบรรทัดฐาน (norm) และความเบี่ยงเบนส่วนบุคคลไม่ชัดเจนต่อคำอธิบายสภาพเป็นจริง และแบบแผนทางสถิติ มันเป็นอย่างที่ทราบแล้วว่า ที่เป็นได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อการจำแนกระหว่างรูปแบบของผู้คน ในระบบทางสังคมของพวกเขาและแบบแผนการรวมกลุ่มของพฤติกรรมที่ปฏิบัติได้จริง และโดยแท้จริงแล้ว ไม่จำเป็นที่ทำให้ทั้งสองกลุ่มสับสนยุ่งยาก แต่ปัญหาที่เต็มเปี่ยมภายในมานุษยวิทยาสังคม ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สองกลุ่มถูกเชื่อมติดต่อกัน และไม่ได้ติดตามไปว่าสิ่งนี้ถูกอธิบาย โดยการการแยกขั้วและการปะทะของพวกเขาเหมือนกับระบบโดยรวม ในบทความนี้ เราได้พยายามจะตั้งการวิเคราะห์อยู่บนระดับต่ำกว่าของการติดต่อระหว่างกัน ระหว่างสถานะตำแหน่งและพฤติกรรม

ฉันได้เสนอว่า การจำแนกของผู้คน เป็นเพื่อการแสดงออก และได้ถูกสะท้อนกลับ โดยการปฏิสัมพันธ์มากไปกว่าการพิจารณาใคร่ครวญอย่างมีความหมาย ในการแสดงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างป้ายชื่อชาติพันธุ์และการดำรงรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุที่ฉันได้เกี่ยวข้องตั้งแต่แรกเริ่มต่อการแสดงเหตุผล ภายใต้การผันแปรทางสภาวะแวดล้อม กลุ่มของการจำแนกและการวางตำแหน่งค่านิยม ได้เติมเต็มคุณลักษณะพิเศษตนเอง กลุ่มอื่นมีแนวโน้มที่จะถูกบิดเบือนก็โดยประสบการณ์ ขณะเดียวกันกลุ่มอื่นไม่สามารถบรรลุผลในการปฏิสัมพันธ์ได้อีก พรมแดนชาติพันธุ์สามารถเกิดขึ้น และยืนยันเพียงในสถานการณ์ (situation) ก่อนหน้านี้ ด้วยเหตุที่พวกเขาจะสลายหรือถูกทำให้หายไปในตำสถานการณ์ถัดมา ในขณะเช่นนั้น ผลสะท้อนกลับจากประสบการณ์ของผู้คนต่อการจำแนกที่พวกเขาใช้ ซึ่งปกติการแยกขั้วทางชาติพันธุ์สามารถถูกจดจำเก็บไว้ และแช่แข็งความคิดที่ส่งเสริมความแตกต่างทางพฤติกรรมของพวกเขา ถึงแม้ว่าควรที่จะพิจารณาความแตกต่างที่เห็นได้นั้นด้วย

สิ่งนี้เป็นเพราะผู้กระทำประชันขันแข่งต่อการดำรงรักษาการบ่งชี้นิยามตามแบบแผนของสถานการณ์ ในการปะทะทางสังคม โดยการรับรู้เข้าใจที่เลือกสรร การเจรจาติดต่อ (tact) และการกีดกัน และเนื่องจากความยุ่งยากในการค้นหาอื่น มากกว่าการรวบรวมประสบการณ์พื้นๆธรรมดา การพิจารณาปรับปรุงเพียงกระบวนการแบ่งจำแนกที่เกิดขึ้น เห็นได้ว่าไม่เพียงพอ -- ไม่เพียงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จริงในการรับรู้ (sense) เชิงวัตถุวิสัย แต่เพราะว่ามันไม่ให้การกระทำที่คงเส้นคงวา ภายในขอบเขตที่ผู้กระทำทำให้มันเกี่ยวข้อง ดังนั้นการแยกขั้วของหมู่บ้านชาวเฟอร์และชาวแบ็กการ่าเร่ร่อน จึงถูกดำรงรักษาไว้ ถึงแม้ว่าการแสดงสิทธิของแคมป์เร่ร่อนชาวเฟอร์ในละแวกบ้าน: ความจริงที่ว่าคนเร่ร่อนเหล่านั้นพูดภาษาเฟอร์และมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับชาวบ้านบางแห่ง ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคม ที่ชาวบ้านมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา -- มันสร้างมาตรฐานการธรรมดาทั่วไป การดำเนินการซื้อนม, แบ่งสรรการตั้งแคมป์ที่พัก หรือได้รับปุ๋ยคอก ซึ่งกลุ่มหนึ่งอาจมีการดำเนินการกับชาวแบ๊กการ่าอื่น ที่ดำเนินการได้ราบรื่นมากกว่า แต่การแยกขั้วระหว่างชาวปาทานเจ้าของที่ดินกับแรงงานที่ไม่ใช่ปาทาน ไม่สามารถจะถูกดำรงรักษาได้นาน ในขณะที่ผู้ไม่ใช่ปาทานได้รับที่ดิน และเป็นอุปสรรคกับชาวปาทาน โดยปฏิเสธต่อการตอบสนองต่อกับตำแหน่งศักดิ์ศรี ซึ่งกล่าวหาว่าตำแหน่งของพวกเขาเหมือนกับที่ผู้ต่ำต้อย มักจะถูกกีดกัน

การนิยามกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์เป็นเหมือนหน่วยที่มีวัฒนธรรมสัมพันธ์กัน
กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นเหมือนรูปแบบการจัดองค์กร
พรมแดนของกลุ่มชาติพันธุ์
ระบบสังคมแบบพหุ-ชาติพันธุ์
ความเกี่ยวข้องของอัตลักษณ์และมาตรฐานเชิงคุณค่า
การพึ่งพิงอาศัยกันของกลุ่มชาติพันธุ์
มุมมองทางนิเวศวิทยา
มุมมองทางประชากร
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
การยืนยันพรมแดนทางวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์และคุณูปการที่ปรากฎจริง
กลุ่มชาติพันธุ์และการจัดแบ่งช่วงชั้น
ปัญหาของความแตกต่างหลากหลาย
ชนกลุ่มน้อย ผู้ถูกกีดกัน และคุณลักษณะในการจัดกลุ่มองค์กรของขอบนอก
การติดต่อและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ความเปลี่ยนแปลงในการจัดวางความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์และวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้