ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

บทนำ

1  2  3  4  5  6

เมื่อพระเยซูเจ้านำเสนอหัวใจของพันธกิจงานไถ่กู้ของ พระองค์ พระองค์ทรงตรัสว่า “เรามาเพื่อให้พวกเขามีชีวิตและมีชีวิตอย่างสมบูรณ์” (ยน 10:10) ในความจริงแล้วพระองค์ทรงกำลังตรัสถึงชีวิต “ใหม่” และชีวิต “นิรันดร” นั้น ซึ่งมีอยู่ในการสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเป็นชีวิตที่มนุษย์ทุกคนถูกเรียกมาอย่างอิสระให้มามีชีวิตนี้ในองค์พระบุตร โดยอาศัยอำนาจขององค์พระจิตผู้ทำให้มนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ ใน “ชีวิต” นี้เองที่ชีวิตมนุษย์ทุกแง่มุมทุกขั้นตอนได้รับความหมายชัดเจนสมบูรณ์คุณค่าอันมิอาจเปรียบเทียบได้ของบุคคลมนุษย์

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย