ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

     ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

บทนำ

1  2  3  4  5  6

ในความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระสังฆราชทั่วโลก

5. การประชุมคณะพระคาร์ดินัลครั้งพิเศษที่กรุงโรมเมื่อวันที่ 4-7 เมษายน ค.ศ.1991 มุ่งถกปัญหาเรื่องภัยต่างๆ ที่คุกคามชีวิตมนุษย์ในสมัยของเรานี้ หลังจากมีการอภิปรายกันในรายละเอียดต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวมนุษยชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาคมคริสตชนแล้ว คณะพระคาร์ดินัลก็พร้อมใจร้องขอให้ข้าพเจ้ายืนยันอีกครั้งหนึ่งด้วยอำนาจของผู้สืบตำแหน่งของท่านนักบุญเปโตร ถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์ที่มิอาจล่วงละเมิดได้ ภายใต้สภาพการณ์และภัยคุกคามชีวิตมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

เพื่อเป็นการตอบสนองข้อเรียกร้องนี้ ในโอกาสฉลองพระจิตเจ้า ปี ค.ศ.1991 ข้าพเจ้าจึงมีจดหมายส่วนตัวไปถึงพี่น้องพระสังฆราชของข้าพเจ้าแต่ละองค์ ด้วยจิตตารมณ์ของการเป็นพี่น้องพระสังฆราชร่วมกัน ขอความร่วมมือให้ท่านเหล่านั้นจัดทำ เอกสารพิเศษขึ้นมาฉบับหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อบรรดาพระสังฆราชที่ตอบรับ และได้ให้ข้อเท็จจริงต่างๆ แก่ข้าพเจ้าในคำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ ของพวกท่าน จากการกระทำดังกล่าว พวกท่านก็ได้เป็นสักขีพยานถึงความปรารถนาที่จะร่วมแบ่งปันในพันธกิจด้านข้อความเชื่อ และด้านงานอภิบาลของพระศาสนจักร อันเกี่ยวข้องกับพระวรสารแห่งชีวิตด้วย

ในจดหมายนั้น ที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นไม่นานหลังการเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งศตวรรษของพระสมณสาร Rerum Novarum ข้าพเจ้าเรียกร้องขอให้ทุกท่านให้ความสนใจโดยใช้เป็นคำอุปมาอุปไมยเปรียบให้เห็นว่า “เช่นเดียวกับที่เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ชนชั้นกรรมาชีพถูกกดขี่ข่มเหงในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ และพระศาสนจักรก็เข้ามาต่อสู้ปกป้องพวกเขาอย่างกล้าหาญโดยประกาศยืนยันถึงสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคนงานเหล่านั้นในฐานะเป็นมนุษย์ ก็เช่นเดียวกันที่ในยุคนี้เมื่อมีมนุษย์อีกพวกหนึ่งกำลังถูกกดขี่ในเรื่องสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่พระศาสนจักรก็ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องแสดงความกล้าหาญเดียวกันนั้นที่จะพูดออกมาแทนคนพวกนั้นที่ไม่มีเสียง เสียงของพระศาสนจักรเป็นเสียงร้องประกาศพระวรสาร เพื่อต่อสู้ปกป้องคนยากจนทั้งหลายในโลก ที่ถูกคุมคาม ถูกดูหมิ่น และสิทธิของคนพวกนั้นก็ถูกละเมิดด้วย”

ทุกวันนี้ มีมนุษย์จำนวนมากที่อ่อนแอและไม่อาจปกป้องตัวเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกที่ยังไม่เกิดมา ซึ่งสิทธิที่จะมีชีวิตของพวกเขาต้องถูกย่ำยี ถ้าหากเมื่อตอนปลายศตวรรษที่แล้ว พระศาสนจักรไม่อาจนิ่งเงียบต่อความอยุติธรรมทางสังคมของยุคอดีต ซึ่งยังไม่สามารถเอาชนะได้นั้น กำลังเพิ่มพูนขึ้นมากในดินแดนหลายแห่งทั่วโลก โดยความอยุติธรรมและการกดขี่ในรูปแบบต่างๆ ที่หนักหนาสาหัสยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะถูกนำเสนอเป็นเรื่องของความเจริญก้าวหน้าตามแนวคิดของการจัดระเบียบโลกแบบใหม่ก็ตาม

พระสมณสารฉบับนี้ ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของบรรดาพี่น้องพระสังฆราชจากทุกประเทศทั่วโลก จึงมุ่งเพื่อยืนยันอย่างหนักแน่นอีกครั้งหนึ่งว่า ชีวิตมนุษย์นั้นมีคุณค่าและมิอาจล่วงละเมิดได้และในเวลาเดียวกัน ก็เรียกร้องต่อมนุษย์แต่ละคนและทุกคนในนามของพระเจ้า ให้เคารพปกป้อง รักและรับใช้ชีวิต ชีวิตมนุษย์ทุกชีวิต! โดยวิถีทางเช่นนี้เองที่พวกท่านจะได้พบความยุติธรรม การพัฒนาก้าวหน้า อิสระเสรีภาพแท้สันติ และความสุขได้

ขอให้ถ้อยคำเหล่านี้เข้าถึงบรรดาบุตรชาย-หญิงของพระศาสนจักร ให้ถ้อยคำเหล่านี้เข้าถึงบุคคลผู้มีน้ำใจดีทุกท่านที่สนใจต่อความดีงามของมนุษย์ชาย-หญิงทั้งหลาย รวมทั้งสนใจต่อชะตากรรมของสังคมโดยรวมด้วย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้