ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

บทนำ

1  2  3  4  5  6

6. ในการร่วมสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งกับพี่น้องชาย-หญิงทั้งหลายของข้าพเจ้าในความเชื่อและด้วยมิตรภาพแท้ที่มีแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์ทุกคน ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำการรำพึงถึงพระวรสารแห่งชีวิตอีกครั้งหนึ่ง และประกาศพระวรสารแห่งชีวิตนี้ อันเป็นแสงสว่างแห่งความจริง ซึ่งช่วยส่องสว่างมโนธรรมทั้งหลาย เป็นแสงสว่างชัดเจนที่ช่วยขจัดการมองเห็นอันมืดมัวให้สิ้นไปและเป็นบ่อเกิดอันขาดเสียมิได้ที่ก่อให้เกิดความซื่อสัตย์ และความมั่นคงเข้มแข็งขึ้นในการเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ ที่เราต้องพบอยู่เสมอตลอดเส้นทางชีวิตของเรามนุษย์

ในขณะที่ข้าพเจ้าหวนระลึกถึงประสบการณ์การฉลองปีแห่งครอบครัว ดุจดังว่าต้องการเติมเต็มให้พระสมณสารฉบับนี้ที่ข้าพเจ้าเขียนว่า“ถึงครอบครัวทุกครอบครัวในทุกส่วนของโลกเป็นพิเศษ” ข้าพเจ้าก็คาดหวังด้วยความมั่นใจในครอบครัวทุกครอบครัว และภาวนาขอให้มีการอุทิศตัวทำงานในทุกระดับเพื่อส่งเสริมชีวิตครอบครัวขึ้นมาอีกมากๆ และให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อว่าในยุคปัจจุบันนี้ด้วย-แม้จะตกอยู่ในท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากและการถูกคุกคามแสนสาหัสเพียงใดก็ตาม-ครอบครัวก็ยังคงดำรงอยู่เสมอเป็น “สักการะสถานแห่งชีวิต” สอดคล้องตาม แผนการของพระเจ้า

ข้าพเจ้าใคร่ขอร้องอย่างเร่งด่วนมายังสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักร ผู้เป็นประชากรแห่งชีวิตและประชากรเพื่อชีวิต ขอให้พวกเราช่วยกันนำเสนอสัญญาณใหม่ๆ แห่งความหวังให้แก่โลกของเรานี้ และร่วมกันทำงานเพื่อให้แน่ใจได้ว่าความยุติธรรมและความสมานฉันท์จะทวีมากขึ้น และเพื่อว่าวัฒนธรรมใหม่เรื่องชีวิตมนุษย์นั้นจะได้รับการยืนยัน เพื่อเราจะได้ร่วมกันสร้างเสริมอารยธรรมแท้แห่งความจริงและความรักขึ้นมาได้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้