ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
101. “เราเขียนเรื่องนี้ถึงท่าน เพื่อความปิติยินดีของเราจะได้สมบูรณ์” (1 ยน 1:4) การเผยแสดงของพระวรสารแห่งชีวิตถูกมอบแก่เราเป็นความดีที่เราจะต้องแบ่งปันกับมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อว่ามนุษย์ชาย-หญิงทุกคนจะได้สนิทสัมพันธ์กับเราและกับ องค์พระตรีเอกภาพ (เทียบ 1 ยน 1:3) ความปิติยินดีของเราจะ เต็มเปี่ยมไม่ได้หากเรามิได้แบ่งปันพระวรสารนี้กับคนอื่น แต่เก็บ ไว้กับตัวเองเท่านั้น

พระวรสารแห่งชีวิตมิใช่เพื่อผู้มีความเชื่อเพียงพวกเดียวเท่านั้น แต่เพื่อมนุษย์ทุกคน หัวข้อสำคัญเรื่องชีวิต เรื่องการปกป้องและส่งเสริมชีวิตนั้นมิใช่เกี่ยวข้องเฉพาะคริสตชนเท่านั้น ถึงแม้ว่าความเชื่อจะช่วยให้มีแสงสว่างพิเศษและพลังก็ตามคำถามนี้เกิดขึ้นมาในมโนธรรมของมนุษย์ทุกคนที่แสวงหาความจริง และมโนธรรมที่ให้ความสนใจต่ออนาคตของมนุษยชาติ แน่นอนชีวิตมีคุณค่าศักดิ์สิทธิ์ด้านศาสนา แต่คุณค่านั้นก็เกี่ยวข้องมิใช่เฉพาะกับผู้มีความเชื่อเท่านั้น คุณค่าสำคัญนี้มนุษย์ทุกคนสามารถรับรู้ได้ด้วยแสงสว่างแห่งเหตุผล ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ทุกคน ผลที่ตามมาก็คือ ทุกสิ่งที่เราทำในฐานะเป็น “ประชากรแห่งชีวิต และประชากรเพื่อชีวิต” ก็ควรจะให้ความหมายอย่างถูกต้อง และได้รับการต้อนรับด้วยใจชื่นชม เมื่อพระศาสนจักรประกาศว่า การให้ความเคารพอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ของบุคคลมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ทุกคน นับจากแรกปฏิสนธิจนถึงการตายตามธรรมชาติ ถือเป็นเสาหลักค้ำจุนสำคัญที่ทุกสังคมมนุษย์ยึดเหนี่ยวอยู่พระศาสนจักร “เพียงต้องการส่งเสริมให้มีรัฐที่เป็นแบบมนุษย์ (a human state) เป็นรัฐที่รับรู้ถึงการปกป้องสิทธิพื้นฐานของบุคคลมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของผู้อ่อนแอ ที่สุดนั้น ว่าเป็นหน้าที่หลักประการแรกของตน”

พระวรสารแห่งชีวิตมีอยู่เพื่อสังคมมนุษย์โดยรวมด้วย การเป็นผู้ทำงานอย่างแข็งขัน “เพื่อชีวิต” คือการมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูสังคมขึ้นใหม่โดยทางการส่งเสริมความดีส่วนรวม เป็นไปได้ที่จะสนับสนุนความดีส่วนรวมนี้โดยไม่ยอมรับรู้และปกป้องสิทธิของการมีชีวิต ซึ่งสิทธิอื่นๆ อันมิอาจแยกได้ของบุคคลมนุษย์ก็มีรากฐานอยู่บนสิทธินี้ และพัฒนาตัวจากสิทธินี้ด้วย สังคม ขาดรากฐานที่มั่นคง เมื่อทางด้านหนึ่งสังคมยืนยันถึงคุณค่าต่างๆ อาทิเช่น ศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์ความยุติธรรมและสันติภาพ ส่วนอีกด้านหนึ่งสังคมกลับกระทำการขัดแย้งโดยสิ้นเชิง โดยยอมให้หรือยอมทนให้เกิดวิถีทางหลากหลายที่ชีวิตมนุษย์ถูกลดคุณค่า หรือถูกล่วงละเมิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ซึ่งชีวิตมนุษย์นั้นอ่อนแอ หรือหมดเรี่ยวแรง การให้ความเคารพต่อชีวิตเท่านั้นสามารถเป็นรากฐานและเป็นประกันให้กับความดีงามล้ำค่าสำคัญๆ ของสังคม มนุษย์ได้ อาทิ เช่น ประชาธิปไตยและสันติสุข เป็นต้น

ไม่อาจมีประชาธิปไตยแท้ได้ หากไม่มีการยอมรับรู้ถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน และหากขาดการเคารพ ให้เกียรติต่อสิทธิของมนุษย์ทุกคน

อีกทั้งไม่อาจมีสันติสุขแท้ได้ หากชีวิตมนุษย์มิได้รับ การปกป้องและส่งเสริม ดังที่สมเด็จพระสันตะป9าปา เปาโล ที่ 6 ทรงชี้แจงไว้ว่า “อาชญากรรมทุกอย่างที่กระทำผิดต่อชีวิตมนุษย์ นั้นเป็นการทำลายสันติสุขนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามันเป็นการทำผิดละเมิดความประพฤติทางศีลธรรมของผู้คนทั้งหลาย... แต่ในที่ซึ่งประกาศยึดถือสิทธิความเป็นมนุษย์ และสาธารณชน ก็พากันยอมรับและปกป้องสิทธินี้ สันติสุขย่อมก่อให้เกิด บรรยากาศอันน่าชื่นชม และก่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตในสังคม”

“ประชากรแห่งชีวิต” รู้สึกยินดียิ่งนักที่สามารถร่วมแบ่งปันการประกอบภารกิจนี้กับคนอื่นๆ มากมาย จึงขอให้ “ประชากรเพื่อชีวิต” มีจำนวนทวีมากขึ้น และขอให้วัฒนธรรมใหม่แห่ง ความรักและความสมานฉันท์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้พัฒนาก้าว หน้ายิ่งขึ้น เพื่อความดีงามของสังคมมนุษย์โดยรวมด้วย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้