ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

102 103 104

103. ความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างธรรมล้ำลึกพระศาสนจักร กับธรรมล้ำลึกพระนางมารีย์ ปรากฏให้เห็นชัดเจนใน “เครื่องหมายยิ่งใหญ่” นั้น ที่บรรยายอยู่ในหนังสือพระวิวรณ์ว่า “เครื่องหมายยิ่งใหญ่ปรากฏในสวรรค์ คือสตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า มีมงกุฎดาวสิบสองดวงประทับศีรษะ” (วว 12:1) ในเครื่องหมายนี้ พระศาสนจักรรับรู้ภาพลักษณ์แห่งธรรมล้ำลึกของพระศาสนจักรเอง นั่นคือแม้อยู่ในประวัติศาสตร์ พระศาสนจักรก็ข้ามโพ้นประวัติศาสตร์มนุษย์ ตราบเท่าที่พระศาสนจักรก่อสร้าง “เมล็ดพันธ์และการเริ่มต้น” ของพระอาณาจักรพระเจ้าขึ้นมาบนโลก139 พระศาสนจักรมองเห็นธรรมล้ำลึกนี สมบูรณ์ไปในแบบฉบับอันครบครันของพระนางมารีย์ พระนาง เป็นสตรีผู้เปี่ยมด้วยสิริรุ่งโรจน์ที่แผนการของพระเจ้าสามารถทำให้ เป็นแบบฉบับครบสมบูรณ์ที่สุดได้

“สตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์” ตามที่หนังสือ พระวิวรณ์บอกเรานั้น “พระนางมีครรภ์แก่” (วว 12:2) พระศาสนจักรตระหนักเต็มเปี่ยมว่าตนเองมีองค์พระผู้ไถ่กู้โลกคือพระคริสตเจ้าอยู่ภายในตัวตนของพระศาสนจักรเอง พระศาสนจักรตระหนักว่าตนถูกเรียกมาเพื่อให้มอบพระคริสตเจ้านี้แก่โลก มอบการเกิด ใหม่ในชีวิตของพระเจ้าเองให้แก่มนุษย์ชาย-หญิงทุกคน แต่ พระศาสนจักรก็ไม่อาจลืมได้ว่าพันธกิจของตนนี้จะเป็นไปได้ก็ได้โดยทางการเป็นมารดาของพระนางมารีย์เท่านั้นผู้ที่ได้ตั้งครรภ์ และให้กำเนิด “พระเจ้าจากพระเป็นเจ้า” “พระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้” พระนางมารีย์เป็นพระมารดาของพระเจ้าจริงแท้ (Theotokos) ซึ่งในความเป็นมารดาของพระนางนี้เอง กระแสเรียกเป็นแม่ที่ พระเจ้าทรงมอบแด่สตรีทุกคนก็ได้รับการยกขึ้นสู่ระดับสูงสุด พระนางมารีย์จึงเป็นต้นแบบของพระศาสนจักรที่ได้รับชื่อว่าเป็น “เอวาใหม่” เป็นมารดาของผู้มีความเชื่อทุกคนเป็นมารดาของ “ผู้มีชีวิต” (เทียบ ปฐก 3:20)

การเป็นมารดาฝ่ายจิตของพระศาสนจักรนั้นบรรลุถึงได้ พระศาสนจักรเองก็ทราบเรื่องนี้ดีด้วย โดยทางความเจ็บปวดและ “การให้กำเนิดบุตร” (เทียบ วว 12:2) นั่นคือ ในการต่อสู้ดิ้นรนอยู่เสมอกับอำนาจความชั่วซึ่งยังคงตระเวนอยู่ทั่วโลก และรบกวนจิตใจมนุษย์ให้ต่อต้านพระคริสตเจ้า “ชีวิตอยู่ในพระองค์ และ ชีวิตเป็นแสงสว่างสำหรับมนุษย์ แสงสว่างส่องในความมืด และ ความมืดกลืนแสงสว่างนั้นไม่ได้” (ยน 1:4-4)

เช่นเดียวกับพระศาสนจักร พระนางมารีย์เองก็ต้อง เจริญชีวิตเป็นมารดาอยู่ท่ามกลางความทุกข์เช่นกัน “พระเจ้า ทรงกำหนดให้กุมารนี้...เป็นเครื่องหมายแห่งการต่อต้าน และดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่าน เพื่อความในใจของคนจำนวนมาก จะถูกเปิดเผย” (ลก 2:34-35) ถ้อยคำที่ท่านสิเมโอนกล่าวแก่ พระนางมารีย์ นับแต่แรกเริ่มชีวิตขององค์พระผู้ไถ่บนโลกนี้สรุป และให้ภาพล่วงหน้าถึงการที่มนุษย์ไม่ยอมรับพระเยซูเจ้า และพร้อมกับพระองค์ก็ไม่ยอมรับพระนางมารีย์ด้วย เป็นการปฏิเสธ ที่ถึงจุดสูงสุดบนเนินกัลวาริโอนั้น พระนางมารีย์ผู้ “ยืนอยู่ข้าง ไม้กางเขนของพระองค์” (ยน 19:25) ก็มีส่วนร่วมกับการมอบตัวขององค์พระบุตรเป็นของขวัญแก่มนุษย์ นั่นคือ พระนางทรงถวายพระเยซู มอบพระองค์ และให้กำเนิดพระองค์เพื่อเรา มนุษย์จนกระทั่งวาระสุดท้าย การตอบ “รับ” ของพระนางในวันรับสารจากฑูตสวรรค์ถึงจุดสมบูรณ์ในวันแห่งกางเขนนั้น เมื่อถึงเวลาของพระนางมารีย์ที่จะรับ และให้กำเนิดผู้ที่กลายมาเป็น ศิษย์ทุกคนให้เป็นบุตรของพระนางเอง โดยหลั่งความรักที่ช่วยให้รอดขององค์พระบุตรของพระนางแก่พวกเขา “เมื่อพระเยซูทรงเห็น พระมารดาและศิษย์ที่รักยืนอยู่ใกล้ๆ จึงตรัสกับพระมารดาว่า “แม่นี่คือลูกของแม่” (ยน 19:26)

“และมังกรยืนอยู่ตรงหน้าสตรี...
เพื่อจะกินบุตรของนาง ทันทีที่คลอด” (วว 12:4) :
ชีวิตถูกอำนาจความชั่วร้ายขู่เข็ญรังควาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้