ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

102 103 104

104. ในหนังสือพระคัมภีร์พระวิวรณ์ “เครื่องหมาย ยิ่งใหญ่” ของ “สตรีผู้นั้น” (วว 12:1) ปรากฏมาควบคู่กับ “เครื่องหมายอีกประการหนึ่งซึ่งปรากฏในสวรรค์” นั่นคือ “มังกรใหญ่สีแดง” (วว 12:3) ซึ่งเป็นตัวแทนถึงปีศาจ อันเป็นเจ้าแห่งอำนาจชั่วร้ายรวมทั้งบ่งถึงอำนาจชั่วร้ายต่างๆ ที่กระทำการอยู่ใน ประวัติศาสตร์มนุษย์ขัดขวางงานพันธกิจของพระศาสนจักร

ณ ที่นี้ด้วยที่พระนางมารีย์ช่วยส่องสว่างให้แก่หมู่คณะ ของผู้มีความเชื่อ ก่อนที่อำนาจชั่วร้ายนั้นจะส่งผลกระทบต่อบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้ามันก็ตั้งตนเป็นศัตรูมุ่งกระทำการรุนแรง ต่อต้านพระมารดาของพระองค์มาก่อนแล้ว เพื่อรักษาชีวิตบุตรของพระนางให้พ้นภัย พระนางมารีย์จึงต้องลี้ภัยพร้อมกับท่านโยเซฟ และพระกุมารไปยังประเทศอียิปต์ (เทียบ มธ 2:13-15) พระนางมารีย์จึงช่วยให้พระศาสนจักรสำนึกว่า ชีวิตอยู่หว่างกลางการดิ้นรนขัดแย้งกันระหว่างความดีกับความชั่วเสมอ ระหว่างความสว่างกับความมืด เจ้ามังกรต้องการจะกินเด็ก “ทันทีที่คลอดออกมา” (เทียบ วว 12:4) เด็กนั้นเป็นภาพหมายถึงพระคริสตเจ้า ผู้ที่พระนางทรงให้กำเนิด “เมื่อถึงเวลาตามที่กำหนดไว้” (กท 4:4) และเป็นผู้ที่พระศาสนจักรต้องมอบให้แก่ผู้คนทุก ยุคทุกสมัยเรื่อยมา แต่ในทางหนึ่ง เด็กนั้นยังเป็นภาพหมายถึงมนุษย์เราทุกคน เด็กทุกคน โดยเฉพาะเด็กทารกที่ช่วยตัวเอง ไม่ได้ที่ชีวิตของเขาต้องถูกคุกคาม เพราะว่าดังที่สภาพระสังคายนา วาติกัน ที่ 2 เตือนเรานั้น “โดยการบังเกิดมาเป็นมนุษย์ พระบุตรของพระเจ้าโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ได้มาร่วมสนิทกับมนุษย์ทุกคน”140 ใน “กาย” ของมนุษย์ทุกคนนี้เองที่พระคริสตเจ้ายังคง เผยแสดงตัวของพระองค์เองต่อไป และเข้าร่วมสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับเรามนุษย์ เพื่อว่าการปฏิเสธไม่ยอมรับชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าการไม่ยอมรับนั้นจะมีรูปแบบใดก็ตาม ก็เป็นการปฏิเสธพระคริสตเจ้าเองจริงๆ นี่เป็นความจริงที่น่าทึ่งยิ่งแต่ก็เป็นความจริงที่เรียกร้องเราด้วยเช่นกัน ซึ่งพระคริสตเจ้าทรงเผยแสดงแก่เรา และเป็นความจริงที่พระศาสนจักรยังคงประกาศอยู่อย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อยเลยว่า “ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้ในนามของเรา ผู้นั้นก็ต้อนรับเราเอง” (มธ 18:5) “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเราเอง” (มธ 25:40)

“จะไม่มีความตายอีกต่อไป” (วว 21:4)
ความสว่างสุกใสของการกลับคืนชีพ

105. การแจ้งสารของเทวฑูตแด่พระนางมารีย์นั้น รวม สรุปเป็นถ้อยคำที่ให้ประกันว่า “อย่ากลัวเลยมารีย์” และคำว่า “เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้” (ลก 1:30,37) ชีวิตทั้งชีวิตของพระนางมารีย์เปี่ยมล้นด้วยความแน่ใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดพระนางเสมอ และทรงเคียงข้างพระนางไปพร้อมกับ การดูแลด้วยพระญาณเอื้ออาทรของพระองค์ สิ่งเดียวกันนี้ก็ เป็นจริงสำหรับพระศาสนจักรด้วยเช่นกัน ซึ่งพบ “ที่พำนักซึ่ง พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้” (วว 12:6) ในถิ่นทุรกันดารอันเป็นสถานที่แห่งการทดลอง แต่ก็เป็นสถานที่อันเผยแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าแก่ประชากรของพระองค์ด้วยเช่นกัน (เทียบ ฮชย 2:16) พระนางมารีย์เป็นถ้อยคำบรรเทาใจที่มีชีวิตสำหรับพระศาสนจักรในการต่อสู่ดิ้นรนกับความตาย โดยการแสดงให้เราเห็นองค์พระบุตร พระศาสนจักรก็ช่วยให้เราแน่ใจว่าในพระองค์อำนาจความตายได้พ่ายแพ้ราบคาบไปแล้ว “ความตายกับชีวิตได้สู้กันมาแล้ว การต่อสู้นั้นสิ้นสุดลงไปแล้วอย่างน่าแปลกใจชีวิต เป็นผู้ชนะ แม้ถูกสังหาร ถึงกระนั้นชีวิตก็ยังฟื้นคืนมาใหม่”141 ลูกแกะที่ถูกฆ่านั้นกลับมีชีวิต ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงถึงพระมหาทรมานในแสงสุกใสแห่งการกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นเจ้านายของทุกเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์พระองค์ทรงเปิด “ตราที่ผนึกไว้” นั้น (เทียบ วว 5:1-10) และทรงประกาศทั้งในกาลเวลาและโพ้นกาลเวลาของอำนาจของชีวิต ที่มีเหนือความตาย ใน “นครเยรูซาเล็มใหม่” นั้นเองที่โลกใหม่ซึ่งประวัติศาสตร์มนุษย์กำลังเดินทางมุ่งไปสู่นั้น “จะไม่มีความตายอีกต่อไป จะไม่มีการคร่ำครวญการร้องไห้และความทุกข์อีกต่อไป เพราะโลกเดิมผ่านพ้นไปแล้ว” (วว 21:4)

พวกเราผู้เป็นประชากรผู้เดินทางจาริกไปผู้เป็นประชากรแห่งชีวิตและประชากรเพื่อชีวิตในขณะที่มุ่งเดินหน้าด้วยความ มั่นใจไปสู่ “ฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่” (วว 21:1) เราก็จ้องมอง อยู่ที่พระนางมารีย์ผู้เป็น “เครื่องหมายแห่งความหวัง และการ ปลุกปลอบใจที่แน่นอนสำหรับพวกเรา”142

ข้าแต่พระนางมารีย์
ผู้เป็นรุ่งอรุณสุกใสแห่งโลกใหม่
พวกลูกขอมอบต้นเหตุแห่งชีวิตไว้แด่พระนาง
พระมารดาของผู้มีชีวิต
ข้าแต่พระแม่ โปรดทอดพระเนตร
ทารกจำนวนมากมายที่ถูกกีดกันไม่ให้เกิดมา
คนยากจนมากมายที่มีคนทำให้ชีวิตของ
พวกเขาต้องยากลำบาก
ผู้คนชาย-หญิงมากมายที่ต้องตกเป็น
เหยื่อเคราะห์ร้ายของการก่อความ
รุนแรงอันป่าเถื่อน
คนชรา และคนป่วยทั้งหลายที่ถูกฆ่าให้ตาย
ด้วยการเฉยเมย หรือด้วยการแสดง
ความเมตตาสงสารแบบผิด ๆ
ขอพระแม่โปรดช่วยให้ผู้ที่เชื่อในองค์พระบุตร
ประกาศพระวรสารแห่งชีวิต
ด้วยความซื่อสัตย์และความรัก
แก่ผู้คนทั้งหลายในยุคสมัยของเรานี้
ขอพระแม่โปรดให้พวกเขาได้รับ
พระพร ที่จะยอมรับพระวรสารนั้น
ไว้เป็นของประทานที่ใหม่เสมอ
สำหรับพวกเขา
ให้พวกเขามีความชื่นชมยินดี
เฉลิมฉลองพระวรสารนี้
ด้วยใจกตัญญูรู้คุณจนตลอดชีวิต
ของพวกเขา และให้พวกเขา
มีความกล้าหาญที่จะเป็นสักขีพยาน
ถึงพระวรสารนี้อย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยว
ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือกับบรรดา
ผู้มีน้ำใจดีทั้งหลาย ช่วยกัน
สร้างเสริมอารยธรรมแห่งความ
จริงและความรักขึ้นมา
เพื่อสรรเสริญ เทิดเกียรติ
พระเจ้า องค์พระผู้สร้าง
ผู้ทรงรักชีวิตด้วยเถิด

ให้ไว้ที่กรุงโรม ณ มหาวิหารนักบุญเปโตรวันที่ 25 มีนาคม วันฉลองแม่พระรับสาร ปี ค.ศ. 1995 เป็นปีที่ 17 แห่งพระสมณสมัยของข้าพเจ้า

พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้