ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

11. คราวนี้ เราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการทำลายล้างชีวิตอีกจำพวกหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์นับแต่แรกเริ่มจนวาระสุดท้ายของชีวิต เป็นการทำลายล้างที่มีลักษณะใหม่ๆ เมื่อเทียบกันในอดีต และก่อให้เกิดปัญหารุนแรงแบบไม่ธรรมดาทีเดียว มิใช่เพียงตามความคิดเห็นโดยทั่วไปเท่านั้นที่การทำลายล้างเหล่านี้มีแนวโน้มที่ไม่ถือว่าเป็น “การกระทำที่ผิด” อีกต่อไป ในทางกลับกัน กลับมามีธรรมชาติเป็น “สิทธิ” แทน ถึงขั้นที่ว่ามีการเรียกร้องให้ทางฝ่ายรัฐต้องยอมรับรองให้การทำลายล้างเหล่านี้เป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย และให้มีสิ่งเหล่านั้นไว้บริการฟรีทางด้านสาธารณสุขอีกด้วย การทำลายล้างชีวิตแบบที่กล่าวถึงนี้จู่โจมชีวิตมนุษย์ในเวลาที่มนุษย์อ่อนแอที่สุด ยามที่มนุษย์ปราศจากเครื่องมือต่อสู้ป้องกันตัว ที่แย่กว่านั้นก็คือมีข้อเท็จจริงแสดงว่า บ่อยครั้งที่การทำลายล้างนั้นเกิดขึ้นมาในครอบครัวมนุษย์ และด้วยการสมรู้ร่วมคิดของครอบครัวนั้นเองครอบครัวมนุษย์ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว ถูกเรียกมาเพื่อให้เป็น “สักการะสถานแห่งชีวิต”

สภาพการณ์เช่นว่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เราจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ มากมายทางเบื้องหลังนั้นซึ่งมีวิกฤตลึกซึ้งในเรื่องวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความคิดไม่แน่ใจในเรื่องรากฐานแท้จริงของความรู้และจริยธรรมและเป็นสิ่งซึ่งทำให้ยากลำบากยิ่งขึ้นที่จะเข้าใจได้ชัดเจนถึงความหมายของการเป็นมนุษย์ ความหมายของสิทธิและหน้าที่ของมนุษย์ นอกนั้นยังมีความยากลำบากมากมายหลายอย่างในเรื่องความเป็นอยู่และความสัมพันธ์กันของมนุษย์ซึ่งเลวร้ายลงเนื่องจากความซับซ้อนในสังคม ที่มนุษย์แต่ละคน คู่สามีภรรยาและครอบครัวมักจะถูกปล่อยให้อยู่เพียงลำพังกับปัญหาต่างๆ ของตนยังมีสภาพการณ์ของความยากจนข้นแค้น ความวิตกกังวลหรือความท้อแท้ผิดหวังของการพยายามให้บรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ มีความเจ็บปวดที่มิอาจรับทนได้ หรือความรุนแรงในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะที่กระทำต่อผู้หญิงทำให้การเลือกส่งเสริมชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้โดยยากลำบากจนถึงขั้นที่ในบางครั้งต้องอาศัยวีรกรรมทีเดียว

ทุกสิ่งเหล่านี้พอจะอธิบายได้ว่าคุณค่าของชีวิตมนุษย์ในยุคปัจจุบันต้องตกอยู่ภายใต้เงามืดได้อย่างไร ถึงแม้ว่ามโนธรรมของมนุษย์ยังไม่หยุดชี้ให้เห็นว่าชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าอันมิอาจล่วงละเมิดได้ก็ตาม ดังเห็นได้ชัดจากแนวโน้มที่แฝงไว้ซึ่งอาชญากรรมบางประการอันล่วงละเมิดชีวิตมนุษย์นับแต่แรกเริ่มหรือในขั้นตอนสุดท้ายของชีวิตโดยใช้คำศัพท์ทางการแพทย์แบบกลางๆหันเหความสนใจไปจากข้อเท็จจริงที่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นแท้จริงแล้วเป็นเรื่องสิทธิในการมีชีวิตของบุคคลมนุษย์ต่างหาก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้