ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

12. อันที่จริง ในขณะที่บรรยากาศของความไม่แน่นอนด้านศีลธรรมซึ่งแผ่กระจายไปทั่วนี้ อาจอธิบายในบางครั้งได้ว่า เพราะมีปัญหาสังคมหนักมากมายในยุคปัจจุบัน และปัญหาเหล่านี้บางครั้งก็ทำให้ความรู้สึกรับผิดชอบในมนุษย์แต่ละคนนั้นลดลงไปก็ตาม ก็หาเป็นความจริงน้อยลงไปไม่ที่ว่า เรามนุษย์กลับต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่ใหญ่ยิ่งกว่า ซึ่งพอจะเรียกมันได้ว่า คือ โครงสร้างที่มีอยู่จริงของบาปนั่นเอง ความเป็นจริงที่ว่านี้มีลักษณะเด่นชัดจากการเกิดมีวัฒนธรรมหนึ่งขึ้นมาซึ่งไม่ยอมรับเรื่องความสมานฉันท์ของมนุษย์ และในหลายกรณีก็ออกมาในรูปของ “วัฒนธรรมแห่งความตาย” วัฒนธรรมนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสอันทรงพลังทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดมีความคิดขึ้นมาว่า ต้องสร้างสังคมมนุษย์ให้สนใจเป็นพิเศษในเรื่องการมีประสิทธิภาพเป็นสำคัญ เมื่อพิจารณาสภาพการณ์ดังกล่าวจากมุมมองที่ว่านี้ ก็เป็นไปได้ที่จะกล่าวถึงในทำนองว่า เป็นสงครามของผู้มีอำนาจขจัดผู้อ่อนแอ กล่าวคือ ชีวิตที่ต้องการ การยอมรับ ความรักและการดูแลเอาใจใส่นั้น กลับถูกถือว่าเป็นชีวิตที่ไร้ประโยชน์ หรือไม่ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อความผาสุก และการดำเนินชีวิตของผู้ที่อยู่ในสภาพที่ดีเหล่านั้น จึงมีแนวโน้มถือว่าเขาเหล่านั้นเป็นศัตรูที่จะต้องต่อต้านหรือกำจัดเสียให้สิ้น เช่นนี้เองจึงเกิดมี “การสมคบคิดกันทำลายชีวิต” การสมคบกันเช่นนี้เกี่ยวพันมิใช่เพียงในเรื่องความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อกันในระดับเป็นส่วนตัว กับครอบครัว และกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ เท่านั้น แต่ยังลามไปไกลกว่านั้นอีก ถึงขั้นที่เป็นภัยคุกคามและทำให้ความสัมพันธ์กันระหว่างประชาชาติต่างๆ และรัฐทั้งหลายผิดเพี้ยนไปในระดับนานาชาติอีกด้วย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้