ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

     ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

16. ปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบัน ซึ่งมักจะนำมาใช้อ้างความชอบธรรมให้แก่การคุกคามทำลายชีวิตมนุษย์ก็คือ ปัญหาเรื่องจำนวนประชากร ปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นในลักษณะ แตกต่างกันไปตามส่วนต่างๆ ทั่วโลก ในประเทศร่ำรวยที่พัฒนาแล้ว อัตราการเกิดนั้นลดลงหรือไม่ก็ย่ำแย่อย่างน่าวิตก ส่วนประเทศทั้งหลายที่ยากจนกว่า อัตราการเจริญเติบโตของประชากรมักจะสูงขึ้น จนยากจะดำรงตนอยู่ได้เนื่องจากการพัฒนาค่อนข้างต่ำทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และมักจะอยู่ในสภาพพัฒนาล้าหลังเป็นอย่างมากด้วย เมื่อประเทศที่ยากจนกว่าต้องเผชิญปัญหาประชากรล้น แทนที่ระดับนานาชาติจะเข้ามาช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ โดยนโยบายเน้นด้านครอบครัวและสังคม โครงการพัฒนาด้านวัฒนธรรม รวมถึงโครงการด้านการผลิตและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ อย่างยุติธรรม ตรงกันข้ามกลับมีนโยบายออกกฎหมายต่อต้านการกำเนิดมนุษย์มาแทน การคุมกำเนิด การทำหมัน และการทำแท้งเป็นเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งว่าทำไมอัตราการเกิดของมนุษย์ จึงได้ลดลงมากเหลือเกิน ไม่ยากเลยที่มนุษย์จะถูกประจญให้ใช้วิธีการเหล่านี้คุกคามทำลายชีวิตมนุษย์ในที่ซึ่งมีสภาพการณ์ “ประชากรล้น”เหล่านั้น

กษัตริย์ฟาโรห์แห่งอดีต รู้สึกหวาดหวั่นเมื่อเห็นลูกหลานชาวอิสราเอลทวีจำนวนมากขึ้น ถึงกับยอมใช้วิธีกดขี่ข่มเหงทุกชนิด และมีบัญชาให้สังหารเด็กทารกชายทุกคนที่เกิดจากหญิงชาวฮีบรูให้สิ้น (เทียบ อพย 1:7-22) ในยุคปัจจุบัน ผู้มีอำนาจของโลกจำนวนไม่น้อยก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ พวกเขารู้สึกหวาดหวั่นต่อการเจริญเติบโตของประชากรโลกในยุคนี้และเกรงไปว่าประชาชาติที่ยากจนและมีลูกหลานเหล่านั้นจะมาเบียดบังความผาสุกและสันติที่มีอยู่ในประเทศของตน ผลที่ตามมาก็คือ แทนที่พวกเขาจะยอมเผชิญปัญหาและเข้ามาช่วยแก้ปัญหาร้ายแรง เหล่านี้ด้วยการให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์แต่ละคนและครอบครัวและให้ความเคารพต่อสิทธิที่จะมีชีวิต ซึ่งเป็นสิทธิอันมิอาจล่วงละเมิดได้นั้น พวกเขากลับใช้ทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้สนับสนุนและยัดเยียดโครงการคุมกำเนิดแบบจำนวนมาก (massive program of birth control) แม้แต่เรื่องความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจที่พวกเขาพร้อมจะหยิบยื่นให้นั้น ก็ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขอันอยุติธรรมที่ว่าประเทศเหล่านั้นต้องยอมรับนโยบายต่อต้านการกำเนิดมนุษย์ด้วย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้