ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

     ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

17. มนุษยชาติในยุคปัจจุบันทำให้เรามองเห็นภาพที่น่าหวั่นวิตกจริงๆ ถ้าเราพิจารณาดูไม่เพียงแต่ว่าภัยคุกคามชีวิตมนุษย์นั้นแพร่กระจายไปทั่วเพียงไรเท่านั้น แต่ยังมีภัยคุกคามชีวิตมนุษย์อีกเป็นจำนวนมากที่เราไม่เคยได้ทราบถึงและข้อเท็จจริงที่ว่าภัยคุกคามเช่นนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันไปทั่วจากการเห็นพ้องต้องกันของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมมนุษย์ จากการรับรองทางกฎหมาย และจากการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากรทางด้านการแพทย์บางส่วนด้วย

ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวเน้นย้ำที่เมืองเดนเวอร์ในโอกาสฉลองวันเยาวชนสากลครั้งที่ 8 ว่า “พร้อมกับกาลเวลาที่ผ่านไป ภัยคุกคามชีวิตมนุษย์ก็หาได้อ่อนกำลังลงไม่ ภัยคุกคามเหล่านี้กลับแผ่ขยายกว้างไกลยิ่งขึ้นมิเพียงแต่ภัยคุกคามชีวิตมนุษย์ ที่มาจากภายนอกมาจากพลังธรรมชาติหรือมาจากพวกกาอินที่ฆ่าพวกอาแบลเท่านั้นไม่ เปล่าเลย มันเป็นภัยคุกคามชีวิตมนุษย์ที่มีการวางแผนด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบทีเดียว ศตวรรษที่ 20 นี้จะเป็นยุคที่มีภัยคุกคามทำลายชีวิตมนุษย์ มากมาย มีสงครามต่อเนื่องกันไม่สิ้นสุด และมีการทำลายล้างชีวิตมนุษย์ผู้บริสุทธิ์กันอย่างต่อเนื่องประกาศกและอาจารย์จอมปลอมทั้งหลายได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่แล้ว”15 นอกจากความตั้งใจดีต่างๆ ซึ่งมีแตกต่างกันไป และบางที่ก็ดูน่าประทับใจดีในหลายๆ ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อถูกนำเสนอโดยอ้างชื่อเพื่อความสมานฉันท์ต่อกัน อันที่จริงเรากลับต้องพบกับ “การสมคบคิดกันทำลายล้างชีวิตมนุษย์” ที่มีอยู่จริงๆ โดยแม้กระทั่งสถาบันต่างๆ ระดับนานาชาติก็เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและลงมือทำการรณรงค์ที่จะให้การคุมกำเนิด การทำหมัน และการทำแท้ง เป็นสิ่งที่มนุษย์กระทำกันได้อย่างกว้างขวางด้วยอีกทั้งเรายังไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสื่อสารมวลชนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการคบคิดกันทำลายล้างชีวิตมนุษย์นั้นด้วย โดยไปให้ความเชื่อถือกับวัฒนธรรมนั้นที่เสนอแนะให้มนุษย์พึ่งพาการคุมกำเนิด การทำหมัน การทำแท้ง และแม้กระทั่งการทำการุณยฆาตว่าสิ่งเหล่านั้นบ่งบอกถึงความจริงก้าวหน้าและชัยชนะแห่งอิสรภาพของมนุษย์ ในขณะเดียวกันสื่อสารมวลชนกลับให้ภาพคนที่มีจุดยืนทุ่มเท “เพื่อชีวิต” (pro-life) นั้นว่าเป็นศัตรูต่ออิสรภาพและความ เจริญก้าวหน้าของมนุษย์ไปเสีย

“ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลน้องหรือ” (ปฐก 4:9):
ความคิดเบี่ยงเบนในเรื่องอิสรภาพของมนุษย์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย