ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

     ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

17. มนุษยชาติในยุคปัจจุบันทำให้เรามองเห็นภาพที่น่าหวั่นวิตกจริงๆ ถ้าเราพิจารณาดูไม่เพียงแต่ว่าภัยคุกคามชีวิตมนุษย์นั้นแพร่กระจายไปทั่วเพียงไรเท่านั้น แต่ยังมีภัยคุกคามชีวิตมนุษย์อีกเป็นจำนวนมากที่เราไม่เคยได้ทราบถึงและข้อเท็จจริงที่ว่าภัยคุกคามเช่นนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันไปทั่วจากการเห็นพ้องต้องกันของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมมนุษย์ จากการรับรองทางกฎหมาย และจากการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากรทางด้านการแพทย์บางส่วนด้วย

ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวเน้นย้ำที่เมืองเดนเวอร์ในโอกาสฉลองวันเยาวชนสากลครั้งที่ 8 ว่า “พร้อมกับกาลเวลาที่ผ่านไป ภัยคุกคามชีวิตมนุษย์ก็หาได้อ่อนกำลังลงไม่ ภัยคุกคามเหล่านี้กลับแผ่ขยายกว้างไกลยิ่งขึ้นมิเพียงแต่ภัยคุกคามชีวิตมนุษย์ ที่มาจากภายนอกมาจากพลังธรรมชาติหรือมาจากพวกกาอินที่ฆ่าพวกอาแบลเท่านั้นไม่ เปล่าเลย มันเป็นภัยคุกคามชีวิตมนุษย์ที่มีการวางแผนด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบทีเดียว ศตวรรษที่ 20 นี้จะเป็นยุคที่มีภัยคุกคามทำลายชีวิตมนุษย์ มากมาย มีสงครามต่อเนื่องกันไม่สิ้นสุด และมีการทำลายล้างชีวิตมนุษย์ผู้บริสุทธิ์กันอย่างต่อเนื่องประกาศกและอาจารย์จอมปลอมทั้งหลายได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่แล้ว”15 นอกจากความตั้งใจดีต่างๆ ซึ่งมีแตกต่างกันไป และบางที่ก็ดูน่าประทับใจดีในหลายๆ ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อถูกนำเสนอโดยอ้างชื่อเพื่อความสมานฉันท์ต่อกัน อันที่จริงเรากลับต้องพบกับ “การสมคบคิดกันทำลายล้างชีวิตมนุษย์” ที่มีอยู่จริงๆ โดยแม้กระทั่งสถาบันต่างๆ ระดับนานาชาติก็เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและลงมือทำการรณรงค์ที่จะให้การคุมกำเนิด การทำหมัน และการทำแท้ง เป็นสิ่งที่มนุษย์กระทำกันได้อย่างกว้างขวางด้วยอีกทั้งเรายังไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสื่อสารมวลชนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการคบคิดกันทำลายล้างชีวิตมนุษย์นั้นด้วย โดยไปให้ความเชื่อถือกับวัฒนธรรมนั้นที่เสนอแนะให้มนุษย์พึ่งพาการคุมกำเนิด การทำหมัน การทำแท้ง และแม้กระทั่งการทำการุณยฆาตว่าสิ่งเหล่านั้นบ่งบอกถึงความจริงก้าวหน้าและชัยชนะแห่งอิสรภาพของมนุษย์ ในขณะเดียวกันสื่อสารมวลชนกลับให้ภาพคนที่มีจุดยืนทุ่มเท “เพื่อชีวิต” (pro-life) นั้นว่าเป็นศัตรูต่ออิสรภาพและความ เจริญก้าวหน้าของมนุษย์ไปเสีย

“ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลน้องหรือ” (ปฐก 4:9):
ความคิดเบี่ยงเบนในเรื่องอิสรภาพของมนุษย์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้