ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

26. ในทางผลที่เกิดขึ้น เครื่องหมายที่บ่งบอกชัยชนะนี้มิได้ขาดหายไปจากสังคมมนุษย์และวัฒนธรรมต่างๆ เลย ที่แม้จะถูกชี้ชัดว่าเป็น “วัฒนธรรมแห่งความตาย” ก็ตาม ฉะนั้น อาจเป็นการให้ภาพเพียงด้านเดียว อันอาจนำไปสู่การรู้สึกท้อแท้ที่ไม่เกิดผลดีใดๆ ถ้าหากการประณามการคุกคามทำลายล้างชีวิตมนุษย์นั้นมิได้ควบคู่ไปกับการนำเสนอให้เห็นถึงเครื่องหมายด้านบวกต่างๆ ที่กระทำการอยู่ในสภาพการณ์ปัจจุบันของมนุษยชาติด้วย

โชคไม่ดีที่บ่อยครั้งก็เป็นการยากที่จะมองเห็นและรับรู้เครื่องหมายด้านบวกเหล่านั้นได้ บางทีอาจเป็นเพราะว่าเครื่องหมายด้านบวกเหล่านั้นไม่ได้รับความสนใจเพียงพอจากแวดวงสื่อสารมวลชนก็เป็นได้ ถึงกระนั้น ก็ช่างมีงานริเริ่มต่างๆ มากมายเหลือเกินที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ผู้คนทั้งหลายที่อ่อนแอ และคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ เกิดขึ้นมาและยังคงมีเกิดขึ้นมาอีกเรื่อยๆ ในหมู่คณะคริสตชนและในประชาสังคมทั้งหลายด้วย ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยอาศัยการพยายามมากมายจากผู้คนทั้งหลายทั้งจากส่วนบุคคล จากกลุ่มบุคคล จากขบวนการและองค์กรต่างๆ มากมายเหล่านั้นด้วย

ยังคงมีคู่สามีภรรยามากมายหลายคู่ที่มีความสำนึกรับผิดชอบด้วยใจกว้าง พร้อมที่จะยอมรับบุตรทุกคนเหมือนเป็น “ของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้ในการสมรส”21 อีกทั้งยังไม่ขาดครอบครัวมากหลายที่นอกเหนือจากการเจริญชีวิต ประจำวันรับใช้ชีวิตแล้ว พวกเขายังเต็มใจรับดูแลเด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้ง เด็กชาย-หญิง และวัยรุ่นที่ประสบทุกข์ยาก คนพิการ ผู้สูงอายุชาย-หญิงทั้งหลายที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ให้อยู่เพียงลำพังมีศูนย์สนับสนุนชีวิต และสถาบันที่คล้ายคลึงกันนี้อยู่มากมาย ที่ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากส่วนบุคคล และจากกลุ่มบุคคลมากมาย ที่รู้สึกชื่นชมกับความเสียสละอุทิศตนของพวกเขา ก็ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านกำลังใจ และด้านวัตถุปัจจัยต่างๆ แก่ผู้เป็นมารดาที่ประสบความยากลำบากในชีวิตและถูกประจญให้หันเข้าหาวิธีทำแท้งบุตรของตนในหลายแห่ง ก็ปรากฏว่ามีกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เตรียมพร้อมที่จะให้การต้อนรับดูแลผู้ที่ไม่มีครอบครัว ที่พบว่าตนเองตกอยู่ในสภาพท้อแท้หดหู่ หรือผู้ที่ต้องการได้รับสภาพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนให้เขาเอาชนะนิสัยเลวร้ายต่างๆ ของตนและค้นพบความหมายชีวิตของตนนั้นเสียใหม่

ต้องขอบคุณความพยายามทุ่มเทมากมายของนักวิจัยและแพทย์ทั้งหลายที่ช่วยให้วิทยาการทางการแพทย์ ยังคงพยายามต่อไปที่จะค้นคิดหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ นั่นคือ การรักษาที่ครั้งหนึ่งไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะทำได้ แต่เวลานี้ก็เป็นการรักษาที่ช่วยให้ความหวังสำหรับอนาคต ก็ได้รับการพัฒนาในปัจจุบันเพื่อช่วยเด็กที่ยังไม่เกิดมา ผู้เจ็บป่วยที่ทุกข์ทรมาน และผู้ที่อยู่ในสภาพป่วยหนักมาก หน่วยงานและองค์กรต่างๆ หลากหลายก็กำลังพยายามอย่างมากที่จะนำเอาผลดีมีประโยชน์ของยาที่ทันสมัยที่สุดไปสู่ประเทศต่างๆ ที่ต้องประสบกับความยากจนและโรคระบาดต่างๆ ในทำนองเดียวกัน สมาคมระดับชาติและระดับนานาชาติของพวกแพทย์ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นมามากมายเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภัยเร่งด่วนที่เกิดจากการประสบภัยธรรมชาติ โรคระบาด หรือสงคราม ถึงแม้ว่าการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ในระดับนานาชาติจะยังอยู่ไกลเกินความเป็นจริงนักก็ตาม เราจะไม่ยอมรับรู้ได้อย่างไรถึงเครื่องหมายต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ที่เติบโตขึ้นมาในหมู่ประชาชาติทั้งหลาย ซึ่งดำเนินการกันเป็นขั้นเป็นตอนเรื่อยมาจนปัจจุบัน เป็นการมีสำนึกแบบมนุษย์ที่มีศีลธรรมอันน่าสรรเสริญยิ่ง และเป็นการให้ความเคารพต่อชีวิตมนุษย์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย