ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

28. สภาพการณ์เช่นนี้ที่มีทั้งแสงสว่างและเงามืดควรจะทำให้เราตระหนักมากขึ้นว่า เรากำลังพบกับการปะทะกันอันหนักหน่วงระหว่างความดีกับความชั่วระหว่างความตายกับชีวิต ระหว่าง “วัฒนธรรมแห่งความตาย” กับ “วัฒนธรรมแห่งชีวิต” เราพบตัวเองมิใช่เพียง “เผชิญหน้ากับ” แต่ต้อง “อยู่ท่ามกลาง” การขัดแย้งนี้โดยจำเป็นด้วย นั่นคือ เราทุกคนเข้ามาเกี่ยวพันและมีส่วนร่วมในการขัดแย้งนี้โดยที่มีความรับผิดชอบอันมิอาจหลีกพ้นได้ในการเลือกเพื่อชีวิต (pro-life) อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ คำเชื้อเชิญของโมเสสนั้นดังก้องชัดเจนสำหรับเราด้วยว่า “จงฟังเถิด ในวันนี้ข้าพเจ้ากำลังเสนอให้ท่านเลือกชีวิตหรือความตาย เลือกความดีหรือความชั่ว...ข้าพเจ้าเสนอให้ท่านเลือกชีวิตหรือความตาย เลือกคำอวยพรหรือคำสาปแช่งท่านจงเลือกชีวิตเถิด เพื่อท่านและบุตรหลานของท่านจะมีชีวิต” (ฉธบ 30:15,19) คำเชื้อเชิญนี้เหมาะสำหรับเรายิ่งนัก เพราะเราเป็นผู้ถูกเรียกอยู่ทุกวันให้ทำการเลือกระหว่าง “วัฒนธรรมแห่งชีวิต” กับ “วัฒนธรรมแห่งความตาย” แต่เสียงเรียกร้องของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินี้ลึกซึ้งไปกว่านั้น เพราะกระตุ้นให้เราทำการเลือกในสิ่งที่เป็นเรื่องของศาสนาและศีลธรรมโดยตรง เป็นเรื่องของการกำหนดทิศทางพื้นฐานให้กับการเป็นอยู่ของเราเอง และการเจริญชีวิตถือซื่อสัตย์มั่นคงต่อบทบัญญัติของพระเจ้าเป็นสำคัญ “ถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน ที่ข้าพเจ้าสั่งท่านในวันนี้ ให้รักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และเดินตามวิถีทางของพระองค์ ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของพระองค์ แล้วท่านจะมีชีวิต...ดังนั้น ท่านจงเลือกชีวิตเถิด เพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะมีชีวิต จงรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน จงเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และซื่อสัตย์ต่อพระองค์ เพราะพระองค์ผู้เดียวประทานชีวิตแก่ท่าน ทรงบันดาลให้ท่านอาศัยอยู่ยืนนาน” (ฉธบ 30:16,19-20)

การเลือกเพื่อชีวิตโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ นี้เข้าถึงความหมายครบถ้วนด้านศาสนาและศีลธรรม เมื่อการเลือกนี้เกิดจากความเชื่อในพระคริสตเจ้า และได้รับการหล่อเลี้ยงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจากการมีความเชื่อในพระองค์นั่นเอง ไม่มีสิ่งใดจะช่วยให้เราเผชิญกับการขัดแย้งระหว่างความตายกับชีวิตที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ด้วยนี้ ได้ดีเท่ากับการที่เรามีความเชื่อในองค์พระบุตรพระเจ้า ผู้ทรงมาเป็นมนุษย์ และประทับอยู่ท่ามกลางมนุษย์ เพื่อว่า “พวกเขาจะได้มีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์” (ยน 10:10) เป็นเรื่องของการมีความเชื่อในองค์พระเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระองค์ผู้ทรงมีชัยเหนือความตาย เป็นความเชื่อในพระโลหิตของพระคริสตเจ้า “ซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ดียิ่งกว่าโลหิตของอาแบล” (ฉธบ 12:24)

ดังนั้น ด้วยแสงสว่างและพลังของความเชื่อนี้เอง ในการเผชิญกับการท้าทายต่างๆ ของสภาพการณ์ยุคปัจจุบัน พระศาสนจักรกำลังตระหนักยิ่งขึ้นถึงพระพรและความรับผิดชอบ ซึ่งพระศาสนจักรได้รับมาจากพระเจ้าให้ประกาศ เฉลิมฉลองและรับใช้พระวรสารแห่งชีวิต

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย