ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

29. เมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามชีวิตมนุษย์อย่างหนัก อย่างที่เป็นอยู่ในโลกสมัยใหม่นี้ มนุษย์อาจรู้สึกหวาดหวั่นกับความไร้สมรรถภาพโดยสิ้นเชิงของตน นั่นคือ หวั่นเกรงว่าความดีอาจไม่มีพลังพอที่จะเอาชนะความชั่วได้

ณ เวลาเช่นนี้เองที่ประชากรของพระเจ้า รวมทั้งผู้มีความเชื่อทุกคนถูกเรียกให้ประกาศด้วยใจสุภาพถ่อมตนและด้วยความกล้าหาญยืนยันความเชื่อในองค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้เป็น “พระวจนาตถ์แห่งชีวิต” (1 ยน 1:1) พระวรสารแห่งชีวิตมิใช่เป็นเพียงการพิจารณาทบทวนในเรื่องชีวิตมนุษย์ แม้ว่าจะใหม่และลึกซึ้งเพียงใดก็ตาม อีกทั้งมิใช่เป็นเพียงบทบัญญัติที่มุ่งเพื่อปลูกสำนึกและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นในสังคมมนุษย์เท่านั้น ที่น้อยกว่านั้นก็คือ พระวรสารแห่งชีวิตมิใช่เป็นคำสัญญาลวงตาว่าจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้ด้วย พระวรสารแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นของจริงและเป็นส่วนบุคคล เพราะเป็นการประกาศถึงองค์พระเยซูคริสตเจ้าเอง พระเยซูเจ้าทรงให้พระองค์ เป็นที่รู้จักแก่ท่านอัครสาวกโทมัส และในท่านโทมัสนั้นเอง พระองค์ทรงให้มนุษย์ทุกคนรู้จักพระองค์ด้วยพระวาจาที่ว่า “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน 14:6) พระองค์ทรงตรัสถึงตัวพระองค์เองเช่นเดียวกันนี้แก่มาร์ธา น้องสาวของลาซารัสว่า “เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเราแม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเรา จะไม่มีวันตายเลย” (ยน 11:25-26) พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระบุตรผู้ได้รับชีวิตจากพระบิดาแต่นิรันดร (เทียบ ยน 5:26) และเป็นผู้ที่ทรงเสด็จมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์ เพื่อมนุษย์จะได้มีส่วนร่วมในของประทานนี้ “เรามาเพื่อให้พวกเขามีชีวิตและมีชีวิตอย่างสมบูรณ์” (ยน 10:10)

โดยทางพระวาจา โดยทางกิจการต่างๆ และโดยทางตัวพระบุคคลของพระเยซูเจ้าเอง มนุษย์ก็ได้รับโอกาสเป็นไปได้ที่จะ “รู้จัก” ความจริงครบถ้วนในเรื่องคุณค่าของชีวิตมนุษย์จาก“บ่อเกิด”นี้เองมนุษย์ได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่ความสามารถที่จะทำให้ความจริงนี้สำเร็จบริบูรณ์ไป (เทียบ ยน 3:21) กล่าวคือ ยอมรับและทำให้ความรับผิดชอบนี้สมบูรณ์ไปในการรักและรับใช้ ในการปกป้องและส่งเสริมชีวิตมนุษย์ ในองค์พระคริสตเจ้า พระวรสารแห่งชีวิตได้รับการประกาศอย่างแน่นอน และมอบให้มนุษย์อย่างครบถ้วน นี่คือ พระวรสารที่มีอยู่แล้วในการเผยแสดงของพระเจ้าในพันธะสัญญาเดิม และแท้จริงก็ถูกจารึกไว้ในใจมนุษย์ชาย-หญิงทุกคนสะท้อนก้องอยู่ในมโนธรรมของทุกคน “นับแต่แรกเริ่ม” จากเวลาเนรมิตสร้างโลกแล้ว ในลักษณะที่ว่า นอกจากเรื่องผลด้านลบของบาปแล้ว พระวรสารแห่งชีวิตก็สามารถเป็นที่รู้จักได้จากลักษณะสำคัญๆ ด้วยเหตุผลของมนุษย์เรา ดังที่สภาพระสังคายนาวาติกัน ที่ 2 สอนไว้ว่าพระคริสตเจ้า “ทรงทำให้การไขแสดงของพระเจ้าสมบูรณ์ไปโดยทางการประทับอยู่ของพระองค์ และโดยทางการเผยแสดงตัวเองพระองค์ โดยทางพระวาจาและกิจการของพระองค์ด้วยเครื่องหมายและการอัศจรรย์ต่างๆ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยทางการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์จากผู้ตาย และโดยทางการส่งพระจิตแห่งความจริงมาเป็นขั้นตอนสุดท้าย ยิ่งกว่านั้น พระองค์ได้ทรงยืนยันด้วยการเป็นพยานในฐานะเป็นพระเจ้าถึงสิ่งที่การไขแสดงนั้นประกาศ นั่นคือ พระเจ้าทรงประทับอยู่กับเรา เพื่อช่วยเราให้พ้นจากความมืดของบาปและความตาย และเพื่อยกเราขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์”

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้