ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

30. ฉะนั้น ด้วยการที่เราปักตาจ้องมองอยู่ที่พระเยซูเจ้า เราก็ปรารถนาจะได้ยิน “พระวาจาของพระเจ้า” (ยน 3:34) จากพระองค์อีกครั้งหนึ่ง และรำพึงถึงพระวรสารแห่งชีวิตความหมายลึกซึ้งดั้งเดิมของการรำพึงถึงสิ่งที่การไขแสดงนี้บอกเราเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์นั้น ท่านอัครสาวกยอห์นได้นำมาขึ้นต้นจดหมายฉบับแรกของท่านว่า “เราประกาศเรื่องราวเกี่ยวกับพระวจนาตถ์แห่งชีวิต ซึ่งเป็นอยู่แล้วตั้งแต่แรกเริ่ม เราได้ฟัง เราได้เห็นด้วยตา เราได้เฝ้ามองและได้สัมผัสด้วยมือของเรา ชีวิตนั้นได้ปรากฏ เราได้เห็นและได้เป็นพยาน เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงชีวิตนิรันดร ซึ่งอยู่กับพระบิดาและปรากฏให้เราเห็น สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนั้น เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเรา” (1 ยน 1:1-3)

ในองค์พระเยซูเจ้า ผู้เป็น “พระวจนาตถ์ของพระเจ้า” ชีวิตนิรันดรของพระเจ้าก็ได้รับการประกาศและมอบให้มนุษย์จากการประกาศนี้และของประทานนี้เองที่ชีวิตฝ่ายกายและชีวิตฝ่ายจิตของเรา ที่ยังมีสภาพอยู่ในโลกนี้ได้รับคุณค่าและความหมายครบถ้วน เช่นนี้เองพระวรสารแห่งชีวิตจึงรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสบการณ์และเหตุผลของมนุษย์ บอกเราเกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตมนุษย์ โดยการยอมรับ ชำระล้างให้บริสุทธิ์ยกย่อง และนำชีวิตนี้ไปสู่ความสมบูรณ์

“พระเจ้าทรงเป็นพละกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า”(อพย 15:2) : ชีวิตเป็นสิ่งดีเสมอ

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย