ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

36.โชคไม่ดีที่แผนการอันล้ำเลิศของพระเจ้าถูกบาปเข้ามาขัดขวางในประวัติศาสตร์มนุษย์ ด้วยการทำบาปมนุษย์เป็นกบฏต่อพระเจ้าและลงท้ายด้วยการหันไปกราบไหว้สิ่งสร้าง “พวกเขาแลกความจริงของพระเจ้ากับความเท็จ และหันไปนมัสการสิ่งสร้างแทนพระผู้สร้าง” (รม 1:25) ผลก็คือมนุษย์ไม่เพียงแต่ทำให้ภาพลักษณ์พระเจ้าในตัวเขาเสียรูปร่างไปเท่านั้น แต่ถูกประจญให้ทำอันตรายต่อภาพลักษณ์นั้นในมนุษย์ผู้อื่นอีกด้วย โดยแทนที่ความสนิทสัมพันธ์กันนั้น ด้วยท่าทีของการไม่ไว้วางใจกัน การเฉยเมยต่อกัน การเป็นศัตรูกัน และการเกลียดชังเข่นฆ่ากันเมื่อมนุษย์ไม่ยอมรับรู้พระเจ้าเป็นพระเจ้า ความหมายลึกซึ้งของความเป็นมนุษย์ก็ผิดเพี้ยนไป และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก็ตกอยู่ในอันตราย

ในชีวิตของมนุษย์ ภาพลักษณ์พระเจ้าส่องแสงใหม่และถูกเผยแสดงอีกครั้งอย่างสมบูรณ์ในการเสด็จมาของพระบุตรพระเจ้าในสภาพมนุษย์ “พระคริสตเจ้าทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น” (คส 1:15) พระองค์ “ทรงเป็นรังสีแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า และทรงเป็นภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์ขององค์พระเจ้า” (ฮบ 1:3) พระองค์ทรงเป็นภาพลักษณ์สมบูรณ์ของพระบิดาเจ้า

แผนการชีวิตที่พระเจ้าทรงวางใว้ให้อาดัมมนุษย์คนแรกนั้น ในที่สุดก็พบความสมบูรณ์ในพระคริสตเจ้า ในเมื่อการไม่ยอมนบนอบของอาดัมนั้นได้ทำลายและขัดขวางแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตมนุษย์ และนำความตายเข้ามาในโลก การ นบนอบของพระคริสตเจ้าที่นำการไถ่กู้มาสู่มนุษย์ ก็เป็นบ่อเกิดพระหรรษทานที่หลั่งลงมาสู่มนุษยชาติ เปิดประตูกว้างสู่อาณาจักรชีวิตให้แก่มนุษย์ทุกคน (เทียบ รม 5:12-21) ดังที่ท่านนักบุญเปาโลกล่าวไว้นั้น “อาดัมมนุษย์คนแรกถูกสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิต อาดัมคนสุดท้ายเป็นจิตซึ่งประทานชีวิต” (1 คร 15:45)

ทุกคนที่อุทิศตนติดตามพระคริสตเจ้าก็ได้รับชีวิตสมบูรณ์ นั่นคือ ภาพลักษณ์ของพระเจ้าได้รับการรื้อฟื้นขึ้นใหม่ ได้รับการฟื้นฟูและนำไปสู่ความสมบูรณ์ในมวลมนุษย์ แผนการของพระเจ้าสำหรับมวลมนุษย์ ก็คือ เพื่อให้มนุษย์ “เป็นรูปแบบเดียวกันกับภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระองค์” (รม 8:29) เมื่อเป็นดังนี้เท่านั้นในแสงสว่างสุกใสของการเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้านี้เอง มนุษย์จึงจะสามารถเป็นอิสระจากการเป็นทาสของการนมัสการสิ่งอื่นเป็นพระเจ้า (idolatry) สามารถสร้างเสริมสัมพันธภาพที่สูญเสียไปนั้นขึ้นมาใหม่ และสามารถพบความเป็นเอกลักษณ์ แท้จริงของตนขึ้นมาใหม่ด้วย

“ทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่มีวันตายเลย”
(ยน 11:26) : ของประทานแห่งชีวิตนิรันดร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้