ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

     ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

37. ชีวิตที่พระบุตรพระเจ้าทรงนำมาให้มวลมนุษย์นั้นไม่อาจถูกลดค่าลงมาเป็นแค่การเป็นอยู่ในกาลเวลาได้ ชีวิตซึ่งเป็นอยู่ “ในพระองค์” และเป็นชีวิตที่เป็น “แสงสว่างสำหรับมนุษย์” (ยน 1:4) นั้น เป็นการถือกำเนิดมาจากพระเจ้าและ เป็นการร่วมส่วนในความรักสมบูรณ์ของพระองค์ “ผู้ใดที่ยอมรับพระองค์ คือผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ประทานอำนาจให้ผู้นั้นกลายเป็นบุตรของพระเจ้า เขามิได้เกิดจากสายเลือด มิได้เกิดจากความปรารถนาตามธรรมชาติ มิได้เกิดจากความต้องการของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า” (ยน 1:12-13)

บางครั้งพระเยซูเจ้าทรงตรัสถึงชีวิตที่ว่านี้โดยทรงเรียกง่ายๆ ว่า “ชีวิต” และทรงนำเสนอว่า หากมนุษย์ต้องการบรรลุถึงจุดหมายตามที่พระเจ้าทรงสร้างเขามานั้นมนุษย์ก็จำเป็นต้องเกิดจากพระเจ้า “ไม่มีใครเห็นพระอาณาจักรพระเจ้า ถ้าเขาไม่ได้เกิดใหม่” (ยน 3:3) จุดมุ่งหมายแท้จริงของพันธกิจของพระเยซูเจ้าก็คือเพื่อมอบชีวิตให้มนุษย์ กล่าวคือพระองค์ทรงเป็น “ผู้ที่ลงมาจากสวรรค์ และประทานชีวิตให้แก่โลก” (ยน 6:33) พระองค์จึงสามารถกล่าวได้จริงๆ ว่า “ผู้ที่ตามเรามา...จะมีแสงสว่างส่องชีวิต” (ยน 8:12)

ณ โอกาสอื่น พระเยซูเจ้าทรงตรัสถึง “ชีวิตนิรันดร” ในที่นี้คำคุณศัพท์ “นิรันดร” นี้บ่งบอกถึงมิติที่อยู่นอกเหนือกาลเวลา ชีวิตที่พระเยซูทรงสัญญาจะมอบให้นั้นเป็นชีวิต “นิรันดร” เพราะว่าเป็นชีวิตที่ร่วมส่วนอย่างสมบูรณ์ใน “องค์ชีวิตนิรันดร” ผู้นั้น ใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูและเข้าสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดร (เทียบ ยน 3:15 ; 6:40) เพราะเขาได้ฟังพระวาจาซึ่งเผยแสดงและสื่อสารถึงความเป็นอยู่และชีวิตสมบูรณ์ของตนจากพระเยซูเจ้า พระวาจาเหล่านี้เป็น “พระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร” ซึ่งท่านนักบุญเปโตรได้ยอมรับในการสารภาพความเชื่อของท่านว่า “พระเจ้าข้าพวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร พวกเราเชื่อและรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” (ยน 6:68-69) เมื่อพระเยซูเจ้าทรงตรัสกับพระบิดาด้วยคำภาวนาแบบสงฆ์นั้น ก็ทรงประกาศถึงสิ่งที่ชีวิตนิรันดรนั้นเป็นอยู่ “ชีวิตนิรันดร คือ การรู้จักพระองค์พระเจ้าแท้จริงแต่พระองค์เดียว และรู้จักผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาคือ พระเยซูคริสตเจ้า” (ยน 17:3) การรู้จักพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์ คือการยอมรับเอาธรรมล้ำลึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวในความรัก คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต เข้ามาในชีวิตของตน ซึ่งเวลานี้ก็เปิดสู่ชีวิตนิรันดรแล้ว เพราะว่าชีวิตนั้นเข้าร่วมส่วนในชีวิตขององค์พระเจ้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้