ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

38. ฉะนั้น ชีวิตนิรันดรจึงเป็นชีวิตของพระเจ้าเองและในเวลาเดียวกันก็เป็นชีวิตของผู้เป็นบุตรของพระเจ้าทุกคนด้วย ในขณะที่ผู้มีความเชื่อพิจารณาไตร่ตรองถึงความจริงอันมิอาจคาดหวังได้ และมิอาจกล่าวออกมาได้นี้ ซึ่งมาสู่มนุษย์เราจาก พระเจ้าในพระคริสตเจ้า พวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะเต็มเปี่ยมด้วยความรู้สึกอัศจรรย์ใจและขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้ พวกเขาสามารถกล่าวด้วยถ้อยคำของอัครสาวกยอห์นได้ว่า “จงดูเถิดว่า ความรักที่พระบิดาประทานให้เรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใด เมื่อทำให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็เป็นเช่นนั้นจริง...ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว แต่เราจะเป็นอย่างไรในอนาคตนั้น ยังไม่ปรากฏชัดแจ้ง เราตระหนักดีว่า เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ เราจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะเราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็น” (1 ยน 3:1-2)

ณ ที่นี้ ความจริงแบบคริสตชนเกี่ยวกับชีวิตก็กลายเป็นสิ่งที่นำความสงบใจมาให้ ศักดิ์ศรีของชีวิตนี้ถูกเชื่อมโยงมิใช่กับชีวิตเมื่อตอนแรกเริ่ม กับความเป็นจริงที่ว่าชีวิตนี้มาจากพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับจุดหมายสุดท้ายของชีวิต คือ กับเป้าหมายของการสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าในความรู้และความรักกับพระองค์ด้วย ภายใต้แสงสว่างนี้เองที่ท่านนักบุญอิเรเนอุสได้กล่าวสดุดีมนุษย์ไว้อย่างยอดเยี่ยมสมบูรณ์ที่สุดว่า “มนุษย์ผู้มีชีวิตเป็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า” แต่ “ชีวิตของมนุษย์นั้นอยู่ที่การได้เห็นพระเจ้า”

ผลที่ตามมาทันทีก็เกิดมาจากความจริงนี้สำหรับชีวิตมนุษย์ในสภาพที่อยู่บนโลก ที่ชีวิตนิรันดรก็เริ่มต้นและเจริญเติบโตจากชีวิตเช่นว่านี้แล้ว แม้ว่าโดยสัญชาตญาณมนุษย์ก็รักชีวิต เพราะชีวิตเป็นสิ่งดี ความรักนี้ก็พบกับพลังและแรงบันดาลใจ พบกับลมหายใจและความลึกซึ้งใหม่ในมิติความดีที่มาจากพระเจ้า ในทำนองเดียวกันความรักที่มนุษย์ทุกคนมีต่อชีวิต ก็ไม่อาจถูกลดค่าลงมาเป็นแค่ความปรารถนาที่จะมีที่ว่างพอ เพียงเพื่อการแสดงออกของตน และเพื่อเข้าสู่การมีความสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นเพียงเท่านั้น แต่น่าจะเป็นว่า ชีวิตนั้นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยความตระหนักยินดีว่าชีวิตนี้กลายมาเป็น “สถานที่” ซึ่งพระเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์เอง ที่เราจะได้พบกับพระองค์ และเข้าสู่ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์มากกว่า ชีวิตที่พระเยซูเจ้านำมาให้มนุษย์นั้นมิได้ลดคุณค่าการเป็นอยู่ของเรามนุษย์ในกาลเวลาลงไปเลย ชีวิตที่พระองค์มอบให้นั้นนำชีวิตมนุษย์นี้มุ่งไปสู่เป้าหมายสุดท้ายชีวิต กล่าวคือ “เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต...ทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเรา จะไม่มีวันตายเลย” (ยน 11:25-26)

“เราจะลงโทษมนุษย์ที่ได้ฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”
(ปฐก 9:5) : การให้ความเคารพรักต่อชีวิตมนุษย์ทุกชีวิต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้