ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

     ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

39. ชีวิตมนุษย์มาจากพระเจ้า ชีวิตนี้เป็นของประทานจากพระเจ้า เป็นภาพลักษณ์และรอยประทับของพระเจ้าในมนุษย์ เป็นการร่วมส่วนในลมหายใจแห่งชีวิตของพระเจ้า ดังนั้น พระเจ้าจึงเป็นเจ้าของชีวิตแต่พระองค์เดียว มนุษย์ไม่สามารถทำอะไรกับชีวิตตามใจปรารถนาของตนได้ พระเจ้าเองทรงตรัสถึงเรื่องนี้ ไว้อย่างชัดเจนแก่โนอาห์หลังน้ำท่วมใหญ่นั้นว่า “ถ้าผู้ใดหลั่งโลหิตของมนุษย์ เราจะมาทวงชีวิตของเขา... และจะลงโทษมนุษย์ที่ได้ฆ่าเพื่อนมนุษย์ของตน” (ปฐก 9:5) พระคัมภีร์ตอนนี้ต้องการเน้นว่าชีวิตมนุษย์นั้นช่างศักดิ์สิทธิ์เพียงใด เพราะมีรากฐานอยู่ในพระเจ้าและในกิจการเนรมิตสร้างของพระองค์ “เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์” (ปฐก 9:6)

ชีวิตของมนุษย์และความตายของมนุษย์อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า อยู่ในอำนาจของพระองค์ ท่านโยบร้องออกมาว่า “ชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ทั้งลมหายใจของมนุษย์ทั้งปวง” (โยบ 12:10) “พระเจ้าทรงนำไปสู่ความตายและทรงนำไปสู่ชีวิต พระองค์ทรงนำลงไปถึงแดนคนตาย และก็ นำขึ้นมา” (1 ซมอ 2:6) พระองค์ผู้เดียวสามารถตรัสได้ว่า “เราผู้เดียวเป็นผู้ประทานความตายและประทานชีวิต” (ฉธบ 32:39)

แต่พระเจ้ามิได้ทรงใช้อำนาจนี้ตามอำเภอใจและในแบบที่คุกคามมนุษย์ แต่เป็นส่วนหนึ่งของความรักและความเอาใจใส่ที่พระองค์ทรงมีต่อสรรพสิ่งสร้างของพระองค์ ถ้าเป็นความจริงที่ว่าชีวิตมนุษย์นี้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ก็เป็นความจริงไม่น้อยไปกว่านั้นที่ว่าพระหัตถ์นี้เป็นพระหัตถ์แห่งความรัก เหมือนอยู่ในมือของมารดาซึ่งยอมรับเลี้ยงดู และคอยปกป้องบุตรของตน “ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของตน จิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์” (สดด 131:2 ; เทียบ อสย 49:15 ; 66:12-13 ; ฮชย 11: 4) ชนอิสราเอลจึงไม่พบในประวัติศาสตร์ของชนชาติอื่นทั้งหลาย และในชะตากรรมของตนเอง ซึ่งผลอันเกิดมาจากเหตุบังเอิญหรือโชคชะตาแบบบอดมืด แต่กลับพบผลอันมาจากแผนการเปี่ยมด้วยความรักที่พระเจ้าทรงนำศักยภาพต่างๆ ของชีวิตมารวมกัน และทรงขัดขวางอำนาจความตายอันเกิดจากบาป “ความตายมิได้มาจากพระเจ้า และพระองค์ก็ไม่ทรงพอพระทัยให้ผู้มีชีวิตต้องตายไป เหตุว่าพระองค์ทรงเนรมิตทุกสิ่งให้ดำรงอยู่” (ปชญ 1:13-14)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้