ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

45.การเผยแสดงทางพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ยืนยันการรับรู้อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ถึงคุณค่าชีวิตมนุษย์นับแต่แรกเริ่มชีวิตนั้น การยกย่องการมีบุตรและความหวังรอคอยอย่างใจจดจ่อถึงชีวิตนั้นสะท้อนออกมาทางคำแสดงความชื่นชมยินดีของนางเอลิซาเบ็ธในการตั้งครรภ์ของนางเองว่า “พระเจ้าทรงทำเช่นนี้เพื่อข้าพเจ้า...พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความอับอายที่ข้าพเจ้ามีต่อหน้าคนทั้งหลายแล้ว” (ลก 1:25) และยิ่งกว่านั้นคุณค่าของบุคคลมนุษย์ตั้งแต่แรกปฏิสนธิก็ได้รับการเฉลิมฉลองในการพบกันระหว่างพระนางพรหมจารีมารีย์กับนางเอลิซาเบ็ธ และระหว่างทารกน้อยสองคนที่นางทั้งสองอุ้มไว้ในครรภ์นั้น เป็นทารกน้อยทั้งสองนี้เองที่เผยแสดงการมาถึงของยุคพระเมสสิยาห์ กล่าวคือ ในการพบกันนั้น พลังไถ่กู้แห่งการประทับอยู่ของพระบุตรพระเจ้าท่ามกลางมนุษย์ก็ทำงานเป็นครั้งแรก ดังที่ท่านนักบุญอัมโบรซิโอเขียนไว้ดังนี้ “การมาถึงของพระนางมารีย์และพระพรแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้านั้นได้รับการประกาศโดยพลัน...นางเอลิซาเบ็ธเป็นคนแรกที่ได้ยินเสียงประกาศนี้ แต่ทารกยอห์นเป็นคนแรกที่สัมผัสกับพระหรรษทาน นางเอลิซาเบ็ธได้ยินเสียงนั้นตามระเบียบของธรรมชาติ ส่วนทารกยอห์นโลดเต้น เนื่องจากพระธรรมล้ำลึก นางเอลิซาเบ็ธรับรู้การมาถึงของพระนางมารีย์ ส่วนทารกยอห์นรับรู้การมาถึงขององค์พระเจ้าสตรีผู้นั้นรับรู้การมาถึงของสตรีอีกผู้หนึ่ง ส่วนทารกยอห์นรับรู้การมาถึงของทารกน้อยอีกท่านหนึ่ง สตรีทั้งสองกล่าวถึงพระหรรษทาน ส่วนทารกน้อยทั้งสองนั้นทำให้พระหรรษทานเกิดผลดีงามจากภายในแก่มารดาทั้งสองของตน ซึ่งโดยการอัศจรรย์สองต่อนี้ นางทั้งสองก็ได้กล่าวคำทำนายภายใต้การดลใจจากบุตรของนาง ทารกนั้นโลดเต้นยินดี ส่วนมารดาก็เปี่ยมด้วยพระจิต ผู้เป็นมารดามิได้เปี่ยมด้วยพระจิตก่อนบุตรของนาง แต่หลังจากที่บุตรของนางเต็มเปี่ยมด้วยพระจิตแล้ว เขา (ยอห์น) จึงทำให้มารดาของตนเปี่ยมด้วย พระจิตเช่นกัน”

“ข้าพเจ้ายังเชื่ออยู่ แม้เมื่อข้าพเจ้าว่า
‘ข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ยากใหญ่ยิ่ง’” (สดด 116:10)
: ชีวิตในยามแก่ชรา และในยามทุกข์ทรมาน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้