ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

47. พันธกิจของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงรักษาผู้คนมากมายให้หายจากโรคนั้น แสดงถึงความเอาพระทัยใส่อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงสนพระทัยแม้กระทั่งชีวิตฝ่ายร่างกายของเรามนุษย์ พระเยซูเจ้าในฐานะ “นายแพทย์ผู้รักษาทั้งร่างกายและจิตใจมนุษย์” ถูกส่งมาจากพระบิดา เพื่อประกาศข่าวดีแก่คนยากจน และเพื่อรักษาผู้ทุกข์ระทมใจ (เทียบ ลก 4:18 ; อสย 61:1) ภายหลังเมื่อพระองค์ทรงส่งบรรดาสาวกของพระองค์ไปในโลก พระองค์ก็ทรงมอบหมายงานให้พวกเขา เป็นพันธกิจที่มีการรักษาคนเจ็บป่วยควบคู่ไปกับการประกาศพระวรสาร “และจงไปประกาศว่าอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว จงรักษาคนเจ็บไข้ จงปลุกคนตายให้กลับคืนชีพ จงรักษาคนโรคเรื้อนให้สะอาด จงขับไล่ปีศาจให้ออกไป” (มธ 10:7-8 ; เทียบ มก 6:13 ; 16-18)

แน่นอน ชีวิตของร่างกายในสภาพที่อยู่บนโลกนี้มิใช่เป็นสิ่งที่ดีนักสำหรับผู้มีความเชื่อ โดยเฉพาะเมื่อเขาถูกเรียกร้องให้อุทิศชีวิตของตนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสไว้ว่า “ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น จะต้องสูญเสียชีวิตนั้น แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเราและเพราะข่าวดี ก็จะรักษาชีวิตได้” (มธ 8:35) พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ให้ตัวอย่างเราไว้มากมายในเรื่องนี้ พระเยซูเจ้ามิได้ทรงลังเลพระทัยที่จะพลีพระองค์เอง และทรงยินดีมอบพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาแด่พระบิดาเจ้า (เทียบ ยน 10:17) และเพื่อทุกคนที่เป็นของพระองค์ (เทียบ ยน 10:15) ความตายของท่านยอห์น บัปติส ผู้นำหน้าองค์พระผู้ไถ่ ก็เป็นสักขีพยานได้ว่า การเป็นอยู่บนโลกนี้นั้นมิใช่เป็นสิ่งดีงามแบบเด็ดขาด สิ่งสำคัญกว่าก็คือ การดำรงตนซื่อสัตย์ต่อพระวาจาของพระเจ้า แม้กระทั่งต้องเสี่ยงชีวิตของตนก็ตาม (เทียบ มก 6:17-29) ท่านสเทเฟนผู้ยอมสละชีวิตของท่านบนโลกนี้เพราะท่านซื่อสัตย์เป็นพยานถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ก็ได้ดำเนินตามแบบอย่างของพระอาจารย์ และได้เผชิญหน้ากับคนเหล่านั้นที่กำลังเอาหินขว้างใส่ท่านด้วย คำอธิษฐานภาวนาของพระเจ้าโปรดทรงอภัยให้พวกเขาด้วย (เทียบ กจ 7:59-60) ท่านจึงกลายเป็นมรณสักขีองค์แรกของบรรดามรณสักขีอีกจำนวนนับไม่ถ้วนที่พระศาสนจักรเคารพให้เกียรติท่านนับแต่แรกทีเดียว

อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครเลือกได้ตามใจชอบของตนว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือจะตายผู้เป็นนายเหนือการตัดสินใจนี้แต่ผู้เดียวคือองค์พระผู้สร้างที่“เรามีชีวิตเคลื่อนไหว และมีความเป็นอยู่ในพระองค์” (กจ 17:28)

“ใครๆ ที่ยึดมั่นในบทบัญญัติของพระเจ้า จะมีชีวิต”
(มรค 4:1) : จากบทบัญญัติแห่งภูเขาซีนายมาถึง

การประทานพระจิตเป็นของขวัญ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้