ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

     ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

56. นี่เป็นบริบทที่เราจะกล่าวถึงปัญหาเรื่องการลงโทษประหารชีวิต ในเรื่องนี้มีแนวโน้มมากขึ้น ทั้งในพระศาสนจักรคาทอลิกเองและในสังคมพลเมืองทั่วไป เรียกร้องให้ใช้การลงโทษเช่นนี้ให้น้อยที่สุดหรือกำจัดให้สิ้นไปให้หมดได้ก็ยิ่งดี ปัญหานี้จะต้องพิจารณากันในเรื่องระบบการลงโทษตามความยุติธรรมที่สอดคล้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และที่สุดก็ย่อมสอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าสำหรับมนุษย์และสังคมมนุษย์ด้วย จุดหมายของการลงโทษที่สังคมกำหนดขึ้นก็คือ "เพื่อแก้ไขความวุ่นวายต่างๆ อันเกิดจากการกระทำผิดนั้น" เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองจะต้องแก้ไขการกระทำผิดละเมิดสิทธิของบุคคลและสังคมด้วยการออกกฎหมายที่มีบทลงโทษที่เหมาะสมต่อผู้กระทำผิด โดยให้เป็นเงื่อนไขช่วยให้ผู้กระทำผิดมีโอกาสใช้อิสรภาพของตนได้ใหม่ เช่นนี้เองอำนาจทางฝ่ายบ้านเมืองก็บรรลุผลตามจุดหมายแล้วคือการปกป้องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส่วนรวม และความปลอดภัยของประชาชน ในขณะเดียวกันก็เสนอสิ่งที่จะช่วยให้ผู้กระทำผิดนั้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขความประพฤติของตนและกลับสู่สภาพปกติได้ดังเดิมด้วย

เป็นที่ชัดเจนว่า เพื่อจะบรรลุผลตามจุดหมายดังกล่าวได้ ก็จะต้องมีการประเมินผลและทำการตัดสินใจอย่างรอบคอบในเรื่องธรรมชาติ และขอบเขตของการลงโทษ และไม่ควรให้ไปสุดโต่งจนถึงขั้นให้มีการลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำผิด ยกเว้นในกรณีจำเป็นจริงๆ เท่านั้น นั่นคือ เมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงเป็นอื่นได้เพื่อจะปกป้องสังคมส่วนรวมให้สงบสุข อย่างไรก็ตาม จากผลของการปรับปรุงที่มีอยู่ในองค์กรที่ดูแลเรื่องระบบลงโทษผู้กระทำความผิด กรณีการลงโทษประหารชีวิต แม้จะยังมีอยู่บ้าง แต่ก็น้อยมาก

ในเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้น หลักการที่มีกำหนดอยู่ในหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ก็ถือว่าถูกต้องใช้การได้ ที่ว่า “ถ้าการใช้วิธีอันปราศจากการนองเลือด เป็นสิ่งพอเพียงที่จะปกป้องรักษาชีวิตมนุษย์จากผู้ก้าวร้าว และป้องกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนได้ เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็จะต้องจำกัดให้ใช้เพียงวิธีดังกล่าวนี้เท่านั้น เพราะเป็นวิธีที่ตอบสนองได้ดีกว่ากับสภาพเงื่อนไขที่เป็นจริงของความดีส่วนรวม และสอดคล้องยิ่งขึ้นกับศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์ด้วย”

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้