ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

     ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

62. อำนาจสั่งสอนขององค์พระสันตะปาปาเมื่อเร็วๆ นี้ก็ได้ยืนยันอีกครั้งอย่างแข็งขันถึงข้อความเชื่อร่วมกันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 11 ในพระสมณสาร Casti Connubii ของพระองค์ ทรงปฏิเสธการหาข้อแก้ต่างพิเศษให้การทำแท้งเป็นสิ่งอันชอบธรรม สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 ทรงห้ามการทำแท้งโดยตรงทุกรูปแบบ กล่าวคือ ห้ามการกระทำทุกอย่างที่มุ่งโดยตรงที่จะทำลายชีวิตมนุษย์ในครรภ์มารดา “ไม่ว่าการทำลายล้างนั้นจะมุ่งทำเป็นจุดมุ่งหมายโดยตรง หรือเป็นเครื่องมือนำไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นก็ตาม” สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23 ทรงยืนยันอีกครั้งว่าชีวิตมนุษย์นั้นศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่า “นับแต่แรกเริ่มชีวิตนั้น ชีวิตมนุษย์ก็เกี่ยวข้องกับการเนรมิตสร้างโดยตรงของพระเจ้า” สภาพระสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ดังที่กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น ก็กล่าวประณามการทำแท้งไว้อย่างรุนแรงว่า “นับแต่เมื่อปฏิสนธิขึ้นมา ชีวิตนั้นต้องได้รับการพิทักษ์ดูแลด้วยความเอาใจใส่ ในขณะที่การทำแท้งและการฆ่าเด็กทารกนั้นถือเป็นอาชญากรรมที่น่าชิงชังที่สุด”68

กฎเกณฑ์ทางประมวลกฎหมายของพระศาสนจักรนับแต่ศตวรรษแรกๆ มาแล้ว ก็ได้กำหนดบทลงโทษหนักต่อผู้กระทำผิดในเรื่องการทำแท้ง การถือปฏิบัติเช่นนี้ ซึ่งมีการลงโทษรุนแรงมากบ้างน้อยบ้าง ก็ได้รับการยืนยันมาตลอดหลายยุคหลายสมัยในประวัติศาสตร์ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรปี 1917 กำหนดโทษการทำแท้งถึงขั้นตัดขาดจากพระศาสนจักรส่วนประมวลกฎหมายพระศาสนจักรฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดก็ยังคงยึดถือตามธรรมประเพณีนี้ เมื่อตราไว้เป็นกฎหมายว่า “บุคคลใดจัดให้มีการทำแท้งโดยมีผลสำเร็จตามมาต้องโทษถูกตัดขาดจากพระศาสนจักรโดยอัตโนมัติ” การตัดขาดจากพระศาสนจักรนี้มีผลถึงผู้สมคบคิดด้วย ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนพวกนี้ การกระทำผิดนั้นก็มิอาจสำเร็จผลได้ โดยการกลับมายึดแนวบทลงโทษเช่นเดิมนี้ พระศาสนจักรก็บ่งบอกชัดเจนว่า การทำแท้งเป็นอาชญากรรมร้ายแรงและเป็นภัยอย่างยิ่ง ฉะนั้นจึงกระตุ้นให้ผู้กระทำเช่นนั้น ต้องรีบหาทางกลับใจโดยไม่ชักช้าในพระศาสนจักร โทษถูกตัดขาดจากพระศาสนจักรมีอยู่ก็เพื่อให้ปัจเจกบุคคลตระหนักเต็มที่ถึงบาปผิดหนักข้อนี้ และเพื่อช่วยกันสนับสนุนให้ผู้กระทำผิดนั้นกลับใจจริงและทำการใช้โทษบาป

ในเมื่อธรรมประเพณีด้านข้อความเชื่อและด้านกฎวินัยของพระศาสนจักรสอดคล้องกันเช่นนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 จึงทรงประกาศได้ว่าธรรมประเพณีนี้เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เลย ฉะนั้นด้วยอำนาจที่พระคริสตเจ้าทรงมอบแก่ท่านนักบุญเปโตรและผู้สืบตำแหน่งต่อจากท่าน โดยร่วมสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาพระสังฆราช -ซึ่งในโอกาสต่างๆ พวกท่านก็ได้กล่าวประณามการทำแท้ง และข้าพเจ้าเองก็ได้ปรึกษาหารือกับพวกท่านเหล่านั้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แม้ว่าพวกท่านจะอยู่กระจัดกระจายกันไปทั่วทุกมุมโลกก็ตาม พวกท่านก็ได้แสดงความเห็นพ้องต้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์ในข้อความเชื่อประการนี้-ข้าพเจ้าจึงประกาศว่าการทำแท้งโดยตรง กล่าวคือ การทำแท้งที่มุ่งเป็นจุดหมาย หรือที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุจุดหมายนั้น เป็นการกระทำที่ผิดหนัก เสมอ เพราะว่าเป็นการฆ่ามนุษย์ผู้บริสุทธิ์ตามอำเภอใจของตนเอง กฎธรรมชาติและพระวาจาของพระเจ้าที่มีเขียนไว้นั้น เป็นพื้นฐานของข้อความเชื่อนี้ ที่ส่งผ่านมาทางธรรมประเพณีของพระศาสนจักร และได้รับการสอนจากอำนาจสั่งสอนของพระศาสนจักรท้องถิ่นและจากอำนาจสั่งสอนของพระศาสนจักรสากลด้วย

ไม่มีสถานการณ์ใด จุดมุ่งหมายใด กฎหมายใดที่มีอยู่ จะมาทำให้การกระทำนี้ ที่ภายในตัวมันเองเป็นสิ่งผิดทำไม่ได้นั้น กลับมาเป็นสิ่งถูกต้องที่ทำได้ เพราะว่ามันเป็นการกระทำขัดต่อกฎของพระเจ้า ซึ่งมีจารึกอยู่ในใจมนุษย์ทุกคน ที่มนุษย์สามารถรู้ได้ด้วยอาศัยเหตุผล และที่ได้รับการประกาศโดยพระศาสนจักร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้