ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

     ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

72. ข้อความเชื่อในเรื่องที่จำเป็นจะต้องให้กฎหมายบ้านเมืองสอดคล้องกับกฎศีลธรรมนั้น มีมาอย่างต่อเนื่องกับธรรมประเพณีทั้งหมดของพระศาสนจักร สิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนอีกครั้งในพระสมณสารเดียวกันนี้ของพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23 ตอนหนึ่งที่ว่า “อำนาจถือเป็นเงื่อนไขสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของระเบียบทางศีลธรรมและอำนาจมาจากพระเจ้า ผลที่ตามมาก็คือ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ออกมาละเมิดระเบียบทางศีลธรรมก็ย่อมผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วย ฉะนั้นจึงไม่มีอำนาจผูกมัดในมโนธรรมได้...อันที่จริงการผ่านกฎหมายแบบนั้นออกมา ก็ทำลายธรรมชาติของอำนาจนั้นเองและส่งผลออกมาเป็นการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดที่น่าละอายยิ่ง” นี่เป็นคำสอนที่ชัดเจนของท่านนักบุญโทมัส อาควีนัส ที่เขียนไว้ว่า “กฎหมายของมนุษย์ถือเป็นกฎหมายตราบเท่าที่มันสอดคล้องกับเหตุผลอันถูกต้องและเช่นนี้ก็มาจากกฏนิรันดรนั้น แต่เมื่อกฎหมายหนึ่งขัดกับหลักเหตุผล ก็เรียกว่าเป็นกฎหมายอยุติธรรม แต่ในกรณีนี้ก็ถือว่ามันไม่เป็นกฎหมายอีกต่อไป และกลับเป็นการกระทำรุนแรงแทน” และอีกที่หนึ่งท่านเขียนไว้ว่า “กฎหมายทุกกฎหมายที่มนุษย์ออกมาสามารถเรียกเป็นกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายนั้นมาจากกฎธรรมชาติแต่ถ้ากฎหมายนั้นขัดกับกฎธรรมชาติแล้ว มันก็ไม่ใช่กฎหมายที่แท้จริงแต่กลับ เป็นการทำลายกฎหมายมากกว่า”

การนำเอาคำสอนนี้ไปประยุกต์ใช้แรกสุดและเร่งด่วนที่สุดก็คือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของมนุษย์ที่ไม่ยอมรับสิทธิพื้นฐานนั้นและบ่อเกิดของสิทธิอื่นๆ ซึ่งก็คือสิทธิการมีชีวิตอยู่ อันเป็นสิทธิที่เป็นของบุคคลมนุษย์ทุกคน ผลที่ตามมาก็คือ กฎหมายต่างๆ ที่ยอมให้การฆ่ามนุษย์ผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำแท้ง หรือการทำ การุณยฆาตเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นกฎหมายที่ขัดแย้งโดยสิ้นเชิงกับสิทธิที่จะมีชีวิตของมนุษย์ทุกคน ซึ่งเป็นสิทธิอันมิอาจถูกล่วงละเมิดได้ กฎหมายเหล่านั้นไม่ยอมรับความเสมอภาคของบุคคลมนุษย์ทุกคนต่อหน้ากฎหมาย อาจมีบางคนโต้แย้งว่าในกรณีการทำการุณยฆาตมิใช่เป็นเช่นนี้ในเมื่อถูกขอร้องให้ช่วยโดยที่บุคคลผู้ร้องขอก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ดี แต่รัฐใดก็ตามที่ทำให้การร้องขอนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และให้อำนาจที่จะกระทำการเช่นว่านี้ได้ ก็กำลังกระทำการฆ่าคนตายนั่นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานของการที่ต้องให้ความเคารพยิ่งต่อชีวิต และต้องปกป้องชีวิตผู้บริสุทธิ์ทุกชีวิต ในการทำเช่นนี้ฝ่ายรัฐก็มีส่วนบั่นทอนการให้ความเคารพต่อชีวิต และเปิดประตูนำไปสู่การกระทำต่างๆ ที่ทำลายความไว้วางใจในความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างมนุษย์ กฎหมายที่อนุญาตและส่งเสริมให้มีการทำแท้งและการทำการุณยฆาตจึงขัดแย้งอย่างถึงรากถึงโคน มิใช่กับความดีของบุคคลมนุษย์เท่านั้น แต่ยังขัดแย้งกับความดีส่วนรวมด้วย และเมื่อเป็นเช่นนี้ กฎหมายเหล่านั้นก็ไม่มีอำนาจบังคับใช้อันถูกต้องตามกฎหมายได้ การไม่ใช้ความเคารพต่อสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ เพราะว่ามันนำไปสู่การฆ่ามนุษย์ที่สังคมมนุษย์มีอยู่ก็ เพื่อรับใช้มนุษย์นั้น ถือเป็นสิ่งที่ขัดแย้งโดยตรงกับความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลความดีส่วนรวมขึ้นมา ผลที่ตามมาก็คือว่ากฎหมายบ้านเมืองที่ให้อำนาจทำแท้งหรือทำการุณยฆาตได้นั้น ก็ไม่เป็นกฎหมายที่แท้จริง ไม่มีผลบังคับผูกมัดทางด้านศีลธรรมใดๆ เลยทั้งสิ้น

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้