ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

73. การทำแท้งและการทำการุณยฆาตจึงเป็นอาชญากรรมที่กฎหมายใดๆ ของมนุษย์ไม่อาจรับรองให้เป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายได้เลย ไม่มีข้อบังคับในมโนธรรมให้เราต้องเชื่อฟังทำตามกฎหมายแบบนั้น ตรงข้าม กลับมีข้อบังคับชัดเจนเคร่งครัดให้เราต้องทำการต่อต้านกฎหมายเหล่านั้นโดยคัดค้านจากมโนธรรมของเรานับแต่แรกเริ่มที่มีพระศาสนจักร คำเทศน์สอนของบรรดาอัครสาวกก็เตือนพวกคริสตชนถึงหน้าที่ที่จะต้องนบนอบเชื่อฟังอำนาจทางการที่ถูกต้องตามกฎหมาย (เทียบ รม 13:1-7 ; 1 ปต 2:13-14) แต่ในเวลาเดียวกัน ก็เตือนไว้อย่างหนักแน่นด้วยว่า “เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์” (กจ 5:29) ในพระคัมภีร์พระธรรมเดิม เป็นต้น ในเรื่องภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์ เราพบตัวอย่างหนึ่งแสดงถึงการต่อต้านคำสั่งสอนอยุติธรรมของผู้มีอำนาจ หลังจากที่กษัตริย์ฟาโรห์มีบัญชาให้ประหารทารกชาย ชาวฮีบรูที่เพิ่งเกิดมาให้สิ้น พวกหญิงทำคลอดชาวฮีบรูกลับปฏิเสธไม่ยอมทำตามนั้น “พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามรับสั่งของกษัตริย์อียิปต์ แต่กลับปล่อยให้เด็กๆ รอดชีวิต” (อพย 1:17) แต่เหตุผลสำคัญที่สุดที่พวกเขากระทำเช่นนี้ก็คือว่า “หญิงทำคลอดชาวฮีบรูเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้า” (ที่เดียวกัน) จากการนบนอบเชื่อฟังพระเจ้านี้เอง-ซึ่งเป็นผู้เดียวที่พวกเขาให้ความเคารพยำเกรง ซึ่งก็คือการยอมรับรู้ถึงอำนาจปกครองสูงสุดของพระเจ้า-ที่พวกเขาเกิดมีพลังและความกล้าหาญที่จะต่อต้านกฎหมายอยุติธรรมของมนุษย์ เป็นพลังและความกล้าหาญของผู้ที่เตรียมพร้อม แม้จะต้องถูกจับ ขังคุกหรือถูกประหารด้วยดาบก็ตาม โดยมีความแน่ใจว่าที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิด “ความเพียรทนและความเชื่อของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์” (วว 13:10) ในกรณีเรื่องกฎหมายที่ อยุติธรรมจริงๆ อาทิเช่น กฎหมายที่ยอมให้มีการทำแท้ง หรือการทำการุณยฆาต จึงเป็นสิ่งไม่ถูกต้องเลยที่จะไปเชื่อฟังทำตาม หรือ “เขาไปมีส่วนรณรงค์ชวนเชื่อให้ผู้คนทำตาม หรือลงคะแนนสนับสนุนกฎหมายเช่นนี้”

อาจมีปัญหาเฉพาะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับมโนธรรมในกรณีต่างๆที่การลงคะแนนตามกฎหมายนั้นอาจเป็นส่วนสำคัญเปิดทางไปสู่การมีกฎหมายที่เคร่งครัดเจาะจงกว่านั้นได้ ที่มุ่งจะจำกัดจำนวนการทำแท้งที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้นั้น เข้ามาแทนที่กฎหมายที่ผ่อนปรนกว่าซึ่งได้รับการรับรองแล้ว หรือพร้อมที่จะมีการลงมติรับรองกฎหมายนั้น ในกรณีเช่นนี้มีเกิดขึ้นบ่อยครั้งทีเดียวเป็นข้อเท็จจริงที่ว่า ในขณะที่บางส่วนในโลกยังคงมีการรณรงค์ให้มีการออกกฎหมายรับรองการทำแท้งขึ้นในชาติต่างๆซึ่งบ่อยครั้งก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรนานาชาติที่มีอำนาจด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติเหล่านั้นซึ่งเคยมีประสบการณ์กับผลอันขมขื่นของการออกกฎหมายที่หละหลวมเหล่านั้นมาแล้วก็มีสัญญาณชี้ให้เห็นมากขึ้นว่า ต้องมีการพิจารณาทบทวนกันใหม่ในปัญหาเรื่องนี้ ในกรณีที่เหมือนกับเรื่องที่เพิ่งกล่าวถึงมานี้ เมื่อไม่สามารถจะยกเลิกหรือลบล้างกฎหมายส่งเสริมการทำแท้งนั้นให้สิ้นไปได้ ผู้มีอำนาจที่ได้รับเลือกมานั้น ซึ่งจุดยืนส่วนตัวของเขาเป็นที่รู้กันดีว่าเขาต่อต้านเด็ดขาดกับการทำแท้งแบบที่มีการเตรียมการไว้นั้น ก็อาจจะสนับสนุนข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มุ่งเพื่อจะกำจัดอันตรายที่เกิดจากกฎหมายเช่นนี้ได้อย่างถูกต้อง และมุ่งเพื่อลดผลด้านลบที่ตามมานั้นให้น้อยลง ณ ระดับความคิดเห็นโดยทั่วไปและระดับศีลธรรมของสาธารณชนด้วย อันที่จริงสิ่งนี้มิได้บ่งถึงว่าเป็นการร่วมมืออันไม่ถูกต้องกับกฎหมายที่อยุติธรรมนั้น แต่บ่งบอกถึงความพยายามอันเหมาะสมทางด้านกฎหมายที่จะกำจัดด้านเลวร้ายของกฎหมายนั้นมากกว่า

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้