ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

75. บทบัญญัติของพระเจ้าสอนเราถึงเรื่องวิถีทางดำเนินชีวิตมนุษย์ กฎบัญญัติห้ามทำผิดศีลธรรมเหล่านั้น ซึ่งบ่งถึงการเลือกกระทำการบางอย่างนั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ทางด้านศีลธรรม มีคุณค่ายิ่งยวดต่ออิสรภาพของมนุษย์ นั่นคือกฎบัญญัติเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ใช้การได้เสมอทุกหนทุกแห่งโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ กฎเหล่านั้นชี้ให้เห็นชัดว่าการเลือกกระทำการบางอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เข้าไม่ได้โดยสิ้นเชิงกับความรักของพระเจ้า และกับศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์ผู้ถูกสร้างขึ้นมาตามภาพลักษณ์ของพระองค์ การเลือกกระทำเช่นนั้นไม่อาจไถ่ถอนได้ด้วยการตั้งใจกระทำความดีใดๆ หรือผลที่เกิดขึ้นตามมาทดแทนได้ การเลือกเหล่านั้นขัดกันอย่างยิ่งกับสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมนุษย์ด้วยกัน การเลือกเหล่านั้นขัดแย้งตรงกันข้ามกับการตัดสินใจขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะดำเนินชีวิตของตนมุ่งเข้าหาพระเจ้า
 
ตามความหมายนี้กฎบัญญัติห้ามทำผิดศีลธรรมจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งทางด้านบวก คำว่า “อย่า” (หรือ “ห้าม”) ซึ่งกฎบัญญัติเหล่านี้เรียกร้องอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้น ทำให้ข้อจำกัดเด็ดขาดนั้นปรากฏเด่นชัดขึ้นมา ซึ่งปัจเจกบุคคลนั้นไม่อาจลดตัว ลงมาอยู่ใต้ข้อจำกัดเหล่านั้นได้ ในเวลาเดียวกัน กฎบัญญัติเหล่านั้นก็บ่งชี้ถึงขั้นระดับน้อยสุดที่มนุษย์จะต้องให้ความเคารพ และระดับน้อยสุดที่เขาจะต้องเริ่มจากบทบัญญัติเหล่านี้ เพื่อจะกล่าว “ตอบรับ” ครั้งแล้วครั้งเล่า เป็นคำ “ตอบรับ” ซึ่งจะ ค่อยๆ รวมเอาโลกทัศน์ทั้งหมดของความดีเข้ามาไว้ด้วยกัน (เทียบ มธ 5:48) บทบัญญัติของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎบัญญัติห้ามทางด้านศีลธรรมนั้น เป็นการเริ่มต้นและเป็นขั้นตอนแรกอันจำเป็นของการเดินทางไปสู่อิสรภาพดังที่ท่านนักบุญเอากุสตินเขียนไว้ว่า “การเริ่มต้นของอิสรภาพ ก็คือ การเป็นอิสระจากการกระทำผิดหนักทั้งหลาย...อาทิเช่น การฆ่าคน การผิดประเวณี การเป็นชู้ การลักขโมย การฉ้อโกง การทำทุรจารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ เป็นต้น เมื่อมนุษย์หยุดการทำผิดเหล่านั้นได้แล้วเท่านั้น (และคริสตชนทุกคนจะต้องไม่กระทำความผิดชั่วร้ายเหล่านี้เป็นอันขาด) มนุษย์จึงจะเริ่มยกศีรษะของตนขึ้นมุ่งสู่อิสรภาพได้ แต่นี่เป็นแค่เพียงการเริ่มต้นของอิสรภาพเท่านั้น หาใช่เป็นอิสรภาพสมบูรณ์ไม่”

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้