ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

75. บทบัญญัติของพระเจ้าสอนเราถึงเรื่องวิถีทางดำเนินชีวิตมนุษย์ กฎบัญญัติห้ามทำผิดศีลธรรมเหล่านั้น ซึ่งบ่งถึงการเลือกกระทำการบางอย่างนั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ทางด้านศีลธรรม มีคุณค่ายิ่งยวดต่ออิสรภาพของมนุษย์ นั่นคือกฎบัญญัติเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ใช้การได้เสมอทุกหนทุกแห่งโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ กฎเหล่านั้นชี้ให้เห็นชัดว่าการเลือกกระทำการบางอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เข้าไม่ได้โดยสิ้นเชิงกับความรักของพระเจ้า และกับศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์ผู้ถูกสร้างขึ้นมาตามภาพลักษณ์ของพระองค์ การเลือกกระทำเช่นนั้นไม่อาจไถ่ถอนได้ด้วยการตั้งใจกระทำความดีใดๆ หรือผลที่เกิดขึ้นตามมาทดแทนได้ การเลือกเหล่านั้นขัดกันอย่างยิ่งกับสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมนุษย์ด้วยกัน การเลือกเหล่านั้นขัดแย้งตรงกันข้ามกับการตัดสินใจขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะดำเนินชีวิตของตนมุ่งเข้าหาพระเจ้า
 
ตามความหมายนี้กฎบัญญัติห้ามทำผิดศีลธรรมจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งทางด้านบวก คำว่า “อย่า” (หรือ “ห้าม”) ซึ่งกฎบัญญัติเหล่านี้เรียกร้องอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้น ทำให้ข้อจำกัดเด็ดขาดนั้นปรากฏเด่นชัดขึ้นมา ซึ่งปัจเจกบุคคลนั้นไม่อาจลดตัว ลงมาอยู่ใต้ข้อจำกัดเหล่านั้นได้ ในเวลาเดียวกัน กฎบัญญัติเหล่านั้นก็บ่งชี้ถึงขั้นระดับน้อยสุดที่มนุษย์จะต้องให้ความเคารพ และระดับน้อยสุดที่เขาจะต้องเริ่มจากบทบัญญัติเหล่านี้ เพื่อจะกล่าว “ตอบรับ” ครั้งแล้วครั้งเล่า เป็นคำ “ตอบรับ” ซึ่งจะ ค่อยๆ รวมเอาโลกทัศน์ทั้งหมดของความดีเข้ามาไว้ด้วยกัน (เทียบ มธ 5:48) บทบัญญัติของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎบัญญัติห้ามทางด้านศีลธรรมนั้น เป็นการเริ่มต้นและเป็นขั้นตอนแรกอันจำเป็นของการเดินทางไปสู่อิสรภาพดังที่ท่านนักบุญเอากุสตินเขียนไว้ว่า “การเริ่มต้นของอิสรภาพ ก็คือ การเป็นอิสระจากการกระทำผิดหนักทั้งหลาย...อาทิเช่น การฆ่าคน การผิดประเวณี การเป็นชู้ การลักขโมย การฉ้อโกง การทำทุรจารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ เป็นต้น เมื่อมนุษย์หยุดการทำผิดเหล่านั้นได้แล้วเท่านั้น (และคริสตชนทุกคนจะต้องไม่กระทำความผิดชั่วร้ายเหล่านี้เป็นอันขาด) มนุษย์จึงจะเริ่มยกศีรษะของตนขึ้นมุ่งสู่อิสรภาพได้ แต่นี่เป็นแค่เพียงการเริ่มต้นของอิสรภาพเท่านั้น หาใช่เป็นอิสรภาพสมบูรณ์ไม่”

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย