ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

76. บทบัญญัติ “อย่าฆ่าคน” นี้จึงเป็นจุดหักเหที่เริ่มต้นนำเราไปสู่อิสรภาพแท้จริง บทบัญญัตินี้ชี้นำให้เราส่งเสริมชีวิตอย่างแข็งขัน และให้เราพัฒนาวิธีเฉพาะขึ้นมาในการคิดและการกระทำการเพื่อรับใช้ชีวิต เช่นนี้เองที่เราแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบของเราต่อบุคคลทุกคนที่ถูกมอบฝากไว้กับเรา และในกิจการและในความจริงเราก็แสดงการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตอันเป็นของประทานใหญ่ยิ่งนั้น (เทียบ สดด 139:13-14)

องค์พระผู้สร้างทรงมอบชีวิตมนุษย์ให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมนุษย์ มิใช่เพื่อให้เขาใช้ประโยชน์ตามอำเภอใจของตน แต่เพื่อเขาจะได้พิทักษ์รักษาชีวิตนั้นไว้ด้วยสติปัญญา และดูแลชีวิตนั้นด้วยความซื่อสัตย์อันเปี่ยมด้วยความรัก พระเจ้าแห่งพันธสัญญาทรงมอบชีวิตของบุคคลมนุษย์ทุกคนไว้ให้พี่น้องเพื่อนมนุษย์ชาย-หญิงของเขาช่วยดูแลด้วย ตามกฎของการสนองตอบซึ่งกันและกัน (law of reciprocuty) ทั้งการให้และการรับ ทั้งการยอมมอบตัวเองแด่ผู้อื่น และการยอมรับผู้อื่นด้วยเช่นกัน เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ โดยการรับเอาเนื้อหนังเป็นมนุษย์และโดยการมอบชีวิตของพระองค์เพื่อเรามนุษย์ พระบุตรของพระเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่ากฎของการสนองตอบซึ่งกันและกันนี้สามารถบรรลุถึงความสูงส่งและความลึกซึ้งได้สักเพียงใดพร้อมกับของประทานคือองค์พระจิตเจ้า พระคริสตเจ้าทรงมอบเนื้อหาและ ความหมายใหม่แก่กฎการสนองตอบซึ่งกันและกันนี้ให้แก่การที่ตัวตนของเราถูกมอบให้แก่กันและกันพระจิตเจ้าผู้ทรงสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาในความรักก็ทรงเนรมิตสร้าง ภราดรภาพและความสมานฉันท์ใหม่ขึ้นมาในระหว่างพวกเรา เป็นภาพสะท้อนแท้จริงแสดงถึงธรรมล้ำลึกของการมอบตัวเองให้และการรับซึ่งกันและกัน อันเป็นคุณสมบัติเฉพาะขององค์พระตรีเอกภาพ พระจิตเจ้าทรงกลายเป็นบทบัญญัติใหม่ที่ให้พลังแก่ผู้ที่มีความเชื่อ และทรงปลุกความรับผิดชอบในตัวพวกเขาที่จะแบ่งปันตัวเองเป็นของขวัญแด่ผู้อื่น และยอมรับผู้อื่นด้วยเช่นกัน เป็นการร่วมส่วนในความรัก อันไม่มีขอบเขตของพระเยซูคริสตเจ้าเอง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้