ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

77. บทบัญญัติใหม่นี้ยังให้จิตวิญญาณและรูปร่างแก่บทบัญญัติของพระเจ้าที่ว่า “อย่าฆ่าคน” นั้นด้วย สำหรับคริสตชน มันรวมถึงกฎข้อบังคับเด็ดขาดให้ต้องเคารพรัก และส่งเสริมชีวิตของบุคคลมนุษย์ชาย-หญิงทุกคนอันสอดคล้องกับข้อเรียกร้องแห่งความรักอันล้นเหลือของพระเจ้าในพระเยซูคริสตเจ้า “เรารู้จักความรักจากการที่พระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา เราจึงควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องเช่นเดียวกัน” (1 ยน 3:16)

บทบัญญัติของพระเจ้าที่ว่า “อย่าฆ่าคน” แม้กระทั่งในมิติด้านบวกที่ให้เคารพ รัก และส่งเสริมชีวิตมนุษย์ก็ผูกมัดมนุษย์ทุกคน บทบัญญัตินี้ดังก้องอยู่ในมโนธรรมทางศีลธรรมของมนุษย์ทุกคน เป็นเสียงสะท้อนที่มิอาจลบล้างได้ถึงพันธสัญญาดั้งเดิมของพระเจ้าองค์พระผู้สร้างกับมนุษยชาติ มนุษย์ทุกคนสามารถรับรู้บทบัญญัตินี้ได้ โดยอาศัยแสงสว่างของเหตุผล และมนุษย์สามารถปฏิบัติตามได้ ทั้งนี้โดยอาศัยการทำงานอย่างเร้นลับขององค์พระจิตผู้ “พัดไปในที่ที่พระองค์ต้องการ” (เทียบ ยน 3:8) พระจิตทรงเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนที่เจริญชีวิตอยู่ในโลก

ดังนั้น เราทุกคนจึงต้องทำงานรับใช้ความรัก เพื่อช่วยให้พี่น้องเพื่อนมนุษย์ของเราแน่ใจได้ว่าชีวิตของตนจะได้รับการปกป้อง และส่งเสริมอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อชีวิตนั้นอ่อนแอและถูกคุกคาม เรื่องนี้มิใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนบุคคล แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับทั้งสังคมมนุษย์ ซึ่งเราทุกคนจะต้องให้การสนับสนุน นั่นคือ เราต้องสนใจที่จะทำให้ความเคารพอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อชีวิตมนุษย์เป็นรากฐานของสังคมที่ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูขึ้นใหม่

เราถูกขอร้องให้รักและให้เกียรติชีวิตมนุษย์ชาย-หญิงทุกคน และให้ทำงานนี้ด้วยใจเพียรทนและกล้าหาญ เพื่อว่ายุคสมัยของเราที่เห็นเด่นชัดได้จากสัญญาณมากมายบ่งถึงความตาย ในที่สุด ก็อาจเป็นสักขีพยานถึงการก่อสร้างวัฒนธรรมใหม่แห่งชีวิตขึ้นมาได้ ซึ่งเป็นผลของวัฒนธรรมแห่งความจริงและวัฒนธรรมแห่งความรัก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้