ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
78. พระศาสนจักรได้รับพระวรสารในฐานะเป็นการประกาศข่าวดี และเป็นบ่อเกิดแห่งความยินดีและความรอด พระศาสนจักร ได้รับพระวรสารนี้เป็นของประทานจากพระเยซูเจ้า ผู้ถูกส่งมา จากพระบิดา “เพื่อไปประกาศข่าวดีแก่คนยากจน” (ลก 4:18) พระศาสนจักรได้รับพระวรสารนี้ทางบรรดาอัครธรรมฑูตที่ถูกส่ง โดยพระคริสตเจ้าไปทั่วทุกมุมโลก (เทียบ มก 16:15 ; มธ 28:19-20) เมื่อพระศาสนจักรถือกำเนิดมาจากงานประกาศข่าวดีนี้ พระศาสนจักรจึงได้ยินเสียงสะท้อนของนักบุญเปาโลอยู่ทุกวัน ว่า “วิบัติจงมีแก่ข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี” (1 คร 9:16) ดังที่พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ทรงเขียนไว้ว่า “การประกาศข่าวดีเป็นพระพรและพระกระแสเรียกโดยเฉพาะของ พระศาสนจักร เป็นเอกลักษณ์ลึกซึ้งที่สุดของพระศาสนจักร พระศาสนจักรดำรงอยู่ก็เพื่อประกาศข่าวดี”

การประกาศข่าวดีเป็นกิจกรรมที่พระศาสนจักรเต็มใจรับทำและก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ซึ่งโดยทางกิจกรรมนี้พระศาสนจักรก็ เข้ามีส่วนร่วมในพันธกิจประกาศก พันธกิจสงฆ์ และพันธกิจกษัตริย์ของพระเยซูคริสตเจ้า ฉะนั้นการประกาศข่าวดีจึงเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับการเทศน์สอน การถวายบูชามิสซา และการรับใช้งานเมตตากิจการประกาศข่าวดีเป็นกิจการที่เป็นส่วนลึกซึ้ง ของพระศาสนจักร ซึ่งเรียกร้องให้ผู้ทำงานทุกคนลงมือประกาศ พระวรสารนี้ตามพิเศษพรเฉพาะและตามภารกิจของแต่ละคน

เป็นเช่นเดียวกันนี้ด้วยสำหรับกรณีการประกาศพระวรสาร แห่งชีวิต ซึ่งเป็นส่วนเนื้อในสำคัญยิ่งของพระวรสารนั้น ซึ่งก็คือองค์พระเยซูคริสตเจ้าเอง เรารับใช้พระวรสารนี้ที่ได้รับการค้ำจุนให้ยืนยาวมานานด้วยการตระหนักว่า เราได้รับพระวรสารนี้เป็นของประทาน และเราถูกส่งไปประกาศพระวรสารนี้แก่มวลมนุษย์ทั้งหลาย “จนสุดปลายแผ่นดินโลก” (กจ 1:8) ด้วยใจสุภาพถ่อมตน และด้วยใจกตัญญูรู้คุณ เรารู้ว่าเราเป็นประชากรแห่งชีวิตและเป็นประชากรเพื่อชีวิต และนี่เป็นวิธีที่เราเสนอตัวเราเองแก่มนุษย์ ทุกคน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้