ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
79. เราเป็นประชากรแห่งชีวิตก็เพราะว่า ในความรักอัน ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์นั้น พระเจ้าทรงมอบพระวรสารแห่งชีวิต แก่เราและโดยพระวรสารเดียวกันนี้เองที่เราได้รับการเปลี่ยนสภาพ ใหม่และได้รับการช่วยให้รอด เราได้ถูกไถ่คืนมาโดย “เจ้าแห่ง ชีวิต” (กจ 3:15) ด้วยราคาแพงเป็นพระโลหิตล้ำค่าของพระองค์ เอง (เทียบ 1 คร 6:20 ; 7:23 ; 1 ปต 1:19) อาศัยน้ำศีลล้างบาป เราก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ด้วย (เทียบ รม 6:4-5 ; คส 2:12) ดุจดังกิ่งก้านที่ได้รับการหล่อเลี้ยงและเกิดผลมาจากต้นไม้เพียงต้นเดียวนั้น (เทียบ ยน 15:5) เมื่อเราได้รับการฟื้นฟูขึ้นภายในด้วยพระพรของพระจิต “ผู้เป็นเจ้าชีวิตและผู้ประทาน ชีวิต” แล้ว เราจึงกลายเป็นประชากรเพื่อชีวิต และเราก็ถูกเรียก ให้มากระทำการตามนั้นด้วย

เราถูกส่งไป สำหรับเรา การรับใช้ชีวิตมิใช่เป็นการโอ้อวด แต่เป็นเรื่องของหน้าที่อันเกิดมาจากการที่เราตระหนักดีว่า เรา “เป็นประชากรของพระเจ้า เราจึงประกาศกิจการอันน่าอัศจรรย์ใจยิ่งของพระองค์ ผู้ทรงเรียกเราจากความมืดสู่ความสว่างที่น่าพิศวงของพระองค์” (เทียบ 1 ปต 2:9) ระหว่างการเดินทางของเรา เราได้รับการนำทางและได้รับพลังเสริมจากกฎแห่งความรัก ซึ่งมี บ่อเกิดและต้นแบบมาจากองค์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ผู้ซึ่ง “โดยการสิ้นพระชนม์ พระองค์ก็ทรงประทานชีวิต ให้แก่โลก”

เราถูกส่งไปในฐานะเป็นประชาชนหมู่หนึ่งทุกคนมีกฎข้อบังคับให้ต้องกระทำการรับใช้ชีวิตนี่คือ ความรับผิดชอบที่ “เป็นของพระศาสนจักร” โดยเฉพาะ ซึ่งเรียกร้องให้สมาชิกทุกคนและทุกภาคส่วนของประชาคมพระศาสนจักรลงมือกระทำการอย่าง สอดประสานกันด้วยใจกว้าง อย่างไรก็ตาม การอุทิศตนของหมู่คณะคริสตชนที่กระทำการนี้ก็มิได้ขจัดหรือลดความรับผิดชอบ ของมนุษย์แต่ละคนลงไปเลย ที่เขาถูกพระเจ้าเรียกมาให้เป็น “พี่น้องเพื่อนมนุษย์” กับทุกคน “ท่านจงไปและกระทำเช่นเดียว กันเถิด” (เทียบ ลก 10:37)

พวกเราทุกคนร่วมกันสำนึกเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ของเราที่จะต้องประกาศพระวรสารแห่งชีวิตเฉลิมฉลองพระวรสารแห่งชีวิต ในพิธีกรรม และในความเป็นอยู่ทั้งหมดของเรา และรับใช้ พระวรสารแห่งชีวิต โดยทางโครงการและโครงสร้างหลากหลายที่ ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมชีวิตมนุษย์

“สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้
เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย” (1 ยน 1:3)
: การประกาศพระวรสารแห่งชีวิต

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้