ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

   ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  

80. “เราประกาศเรื่องราวเกี่ยวกับพระวจนาตถ์แห่งชีวิต ซึ่งเป็นอยู่แล้วตั้งแต่แรกเริ่ม เราได้ฟัง เราได้เห็นด้วยตาของเรา เราได้เฝ้ามอง และเราได้สัมผัสด้วยมือของเรา...เราประกาศ ให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเรา” (1 ยน 1:1-3) พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระวรสารเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เราไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะกล่าวถึงและไม่มีสักขีพยานใดที่จะยืนยัน อีกแล้ว

การประกาศพระเยซูเจ้าเป็นการประกาศชีวิต เพราะ พระเยซูเจ้าทรงเป็น “พระวจนาตถ์แห่งชีวิต” (1 ยน 1:1) ใน พระองค์ “ชีวิตนั้นได้ปรากฏ” (1 ยน 1:2) พระองค์เองทรงเป็น “ชีวิตนิรันดร ซึ่งอยู่กับพระบิดา และปรากฏให้เราเห็น” (1 ยน 1:2) โดยของประทานคือองค์พระจิต ชีวิตเดียวกันนี้ก็ถูกมอบ ให้แก่เรา เมื่อชีวิตถูกกำหนดให้ถึงความสมบูรณ์คือ “ชีวิตนิรันดร” ชีวิตบนโลกนี้ของมนุษย์ทุกคนจึงไขว่คว้าหาความหมายสมบูรณ์ ของชีวิต

โดยที่ได้รับแสงสว่างจากพระวรสารแห่งชีวิต เราจึงรู้สึกว่าจำเป็นที่เราจะต้องประกาศและเป็นสักขีพยานถึงความใหม่ เยี่ยมยอดของพระวรสารนี้ เนื่องจากพระวรสารนี้คือองค์พระเยซูเจ้า เอง ผู้ทรงทำให้ทุกสิ่งเป็นของใหม่103 และทรงมีชัยเหนือ “ความเก่า” ซึ่งมาจากบาปและนำไปสู่ความตาย104 พระวรสารนี้เกินเลยความคาดหวังทุกอย่างของมนุษย์ และแสดงให้เห็นถึงขีดสูงสุดที่ศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์ได้รับการยกขึ้นมาให้ถึงจุดนี้ได้ โดยทางพระหรรษทาน นี่คือสิ่งที่นักบุญ เกรกอรีแห่งนิสซาเข้าใจ นั่นคือว่า “มนุษย์ในฐานะสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งหนึ่งนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรเลยมนุษย์เป็นแค่ฝุ่นดิน แค่หญ้า แค่สิ่งไร้สาระ แต่พอมนุษย์ได้รับอุปการะจากพระเจ้าแห่งจักรวาลให้เป็นบุตรของพระองค์ มนุษย์ก็กลายเป็นส่วนของครอบครัวของผู้ทรงความเป็นอยู่นั้น (Beign) ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถเห็น ได้ยินหรือเข้าใจความเลอเลิศและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ คำพูดใด ความคิดใด และการโผผินของจิตใดเล่าจะสามารถสรรเสริญความอุดมบริบูรณ์ของพระพรนี้ได้? มนุษย์พุ่งขึ้นเหนือธรรมชาติมนุษย์ของตน นั่นคือ จากที่ตายได้มนุษย์กลับเป็นอมตะ จากที่สูญสลายไปได้ เขากลับคงอยู่ไม่เสื่อมสลาย จากที่เป็นอยู่ชั่วคราว เขากลับเป็นอยู่นิรันดร จากที่เป็น เพียงมนุษย์ เขากลับเป็นพระเจ้า”

ความรู้สึกขอบพระคุณและความปิติยินดีที่เห็นมนุษย์มีศักดิ์ศรีอันมิอาจเปรียบได้นี้ ผลักดันเราให้แบ่งปันสารนี้กับทุกคน ด้วย “สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้ เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเรา” (1 ยน 1:3) เราจำเป็นต้องนำ เอาพระวรสารแห่งชีวิตเข้าไปสู่หัวใจมนุษย์ชาย-หญิงทุกคน และ ให้พระวรสารแห่งชีวิตแทรกทะลุเข้าไปในทุกส่วนของสังคมมนุษย์ ด้วย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้