ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

   ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
81. เหนืออื่นใด นี่เป็นเรื่องเกี่ยวพันกับการประกาศถึงหัวใจของพระวรสารนี้ เป็นการประกาศองค์พระเจ้าผู้ทรงชีวิต ที่อยู่ใกล้ชิดเรา ทรงเรียกเราให้เข้ามามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระองค์ และทรงปลูกความหวังถึงชีวิตนิรันดรขึ้นในตัวเรา การประกาศนี้เป็นการยืนยันถึงความเกี่ยวพันอันมิอาจแยกจากกันได้ระหว่างตัวบุคคลมนุษย์ ชีวิตของตนกับการมีร่างกายของตนนั้น การประกาศนี้เป็นการนำเสนอชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตแห่งความสัมพันธ์ เป็นของประทานจากพระเจ้า เป็นผลและเครื่องหมายบ่งบอกถึงความรักของพระองค์ เป็นการประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงมีความสัมพันธ์เป็นการเฉพาะกับมนุษย์แต่ละคน ซึ่งทำให้เราสามารถเห็นพระพักตร์ของพระองค์ได้ในใบหน้าของมนุษย์ทุกคน เป็นเสียงเรียกเพื่อให้เรา “มอบตนเองด้วยจริงใจเป็นของขวัญแด่ผู้อื่น” อันเป็นวิถีทาง ที่เราจะทำให้อิสรภาพส่วนของตนนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้โดยสมบูรณ์

การประกาศพระวรสารแห่งชีวิตยังเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับการชี้ให้เห็นชัดเจนถึงผลที่ตามมาต่างๆ ของพระวรสารนี้ด้วย ผลที่ตามมาเหล่านี้สามารถสรุปได้ว่า ชีวิตมนุษย์ในฐานะเป็น ของประทานจากพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์และมิอาจถูกล่วงละเมิดได้ เพราะเหตุผลนี้เอง การทำแท้งและการทำการุณยฆาตจึงเป็นสิ่ง ที่ยอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาด มิใช่เพียงว่าชีวิตมนุษย์จะต้องไม่ถูก คร่าทำลายเท่านั้น แต่ชีวิตมนุษย์จะต้องได้รับการปกป้องอาศัย การดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก ความหมายของชีวิตพบได้ในการ มอบและการรับความรัก และภายใต้แสงสว่างนี้เองที่เพศสัมพันธ์ของมนุษย์ และการให้กำเนิดมนุษย์มีลักษณะเด่นชัดแท้จริง เต็มที่ ความรักยังให้ความหมายต่อความทุกข์ยากและความตายด้วย แม้จะมีธรรมล้ำลึกล้อมรอบอยู่ ความทุกข์และความตาย กลายเป็นเหตุการณ์ที่ช่วยมนุษย์ให้รอดได้ การให้ความเคารพต่อชีวิตเรียกร้องให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องคอยรับใช้มนุษย์และช่วยให้มนุษย์มีพัฒนาการแบบบูรณาการขึ้นในตัวมนุษย์เองด้วยเสมอ สังคมทั้งสังคมจะต้องเคารพ ปกป้องและส่งเสริม ศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์ทุกคนในทุกขณะจิตและในทุกสภาการณ์ ชีวิตของบุคคลมนุษย์ด้วย

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย