ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
82. เพื่อจะเป็นประชากรผู้รับใช้ชีวิตได้จริงๆ เราจะต้อง นำเสนอความจริงเหล่านี้อยู่เสมอ และด้วยความกล้าหาญ ตั้งแต่แรกเริ่มการประกาศพระวรสาร และต่อมาก็ในการสอนคำสอน ในการเทศน์สอนในรูปแบบต่างๆ ในการสนทนากันเป็นส่วนตัว และในกิจกรรมทางการศึกษาอบรมด้วย ครูอาจารย์ ครูคำสอน และนักเทวศาสตร์มีภารกิจที่จะต้องเน้นย้ำถึงเหตุผลทางด้าน มนุษย์วิทยาที่เป็นรากฐานของการให้ความเคารพต่อบุคคลมนุษย์ทุกคน เช่นนี้เอง โดยการทำให้ความใหม่ของพระวรสารฉายแสง ออกมา เราก็สามารถช่วยให้ทุกคนค้นพบภายใต้แสงสว่างของ เหตุผลและประสบการณ์ชีวิตของตน ถึงวิธีที่สารของคริสตชนนี้ เผยแสดงให้เห็นเต็มที่ว่ามนุษย์เป็นใคร รวมทั้งเห็นความหมายของการเป็นมนุษย์ และการเป็นอยู่ของมนุษย์ด้วย ในการที่เรา อุทิศตนทำงานร่วมกับผู้ที่ไม่มีความเชื่อทั้งหลายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่แห่งชีวิตนั้น เราก็จะได้พบหัวข้อเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เราจะใช้เสวนาพูดคุยกับพวกเขาได้

เมื่อต้องเผชิญกับความคิดเห็นขัดแย้งในเรื่องต่างๆ มากมายและมีการปฏิเสธไม่ยอมรับข้อความเชื่ออันถูกต้องใน เรื่องชีวิตมนุษย์กันอย่างกว้างขวางนั้น เราสามารถรู้สึกได้ว่า คำร้องขอของท่านนักบุญเปาโลต่อท่านทิโมธีนั้น ก็ยังกล่าวกับ เราด้วยเช่นกันว่า “จงประกาศพระวาจา จงพร้อมสรรพทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาส จงว่ากล่าว จงตักเตือน จงให้กำลังใจโดยพร่ำสอนด้วยพากเพียรอย่างเต็มที่” (2 ทธ 4:2) คำกระตุ้นเตือนนี้ควรจะดังก้องด้วยพลังพิเศษอยู่ในหัวใจสมาชิกทุกคนของ พระศาสนจักร ผู้มีส่วนร่วมโดยตรงด้วยวิธีต่างๆ ในพันธกิจของพระศาสนจักร ในฐานะที่พระศาสนจักรเป็น “ครู” ผู้สอนความจริง ขอให้คำกระตุ้นนี้ก่อนใดหมดเตือนสอนพวกเราทุกคนที่เป็น พระสังฆราช พวกเราเป็นบุคคลพวกแรกที่ถูกเรียกให้มาเป็นผู้เทศน์สอนพระวรสารแห่งชีวิตอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย พวกเรายังได้รับมอบภารกิจที่จะต้องให้ประกันว่าข้อความเชื่อ ซึ่งได้ปรากฏเด่นชัดอยู่ในพระสมณสารฉบับนี้แล้ว จะได้รับการส่งมอบต่อๆ ไปอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนด้วย พวกเราต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อปกป้องมรรคาคริสตชนให้พ้นจากคำสอนที่ตรงกันข้าม พวกเราจำเป็นต้องให้แน่ใจได้ว่า ในสาขาวิชาเทววิทยาในบ้านเณร และในสถาบันการศึกษาคาทอลิก ข้อความเชื่อที่ถูกต้องจะได้รับการสอน อธิบาย และศึกษาค้นคว้าอย่างเต็มที่ ขอให้คำกระตุ้นเตือนนี้ของท่านนักบุญเปาโลช่วยปลุกเร้าจิตใจของนักเทวศาสตร์ พระสงฆ์ผู้อภิบาล ครูอาจารย์และทุกคนที่รับผิดชอบในงานคำสอนและในงานอบรมมโนธรรมด้วย เมื่อพวกเขาตระหนักถึงบทบาทพิเศษนี้ของตนแล้ว พวกเขาจะได้ไม่ปล่อยตัวละเลยความรับผิดชอบนี้ไปมากนักจนถึงขั้นทรยศต่อความจริงและพันธกิจของตนโดยนำเสนอความคิดเห็นส่วนตัวของตนอันขัดแย้งกับพระวรสารแห่งชีวิตแบบที่อำนาจสั่งสอนของพระศาสนจักรได้นำเสนอ และอธิบาย ความไว้อย่างซื่อสัตย์แล้วนั้น

ในการประกาศพระวรสารนี้ เราต้องไม่หวั่นเกรงเรื่องการมีศัตรู หรือการไม่เป็นที่นิยมชมชอบของผู้คน และเราต้องไม่ยอมประนีประนอมหรืออธิบายความกำกวมไม่ชัดแจ้ง ซึ่งอาจทำให้เราคล้อยตามความคิดแบบของโลกได้ (เทียบ รม 12:2) เราต้องอยู่ในโลก แต่ต้องไม่เป็นของโลก (เทียบ ยน 15:9 ; 17:16) โดยรับพลังจากพระคริสตเจ้า ผู้ทรงเอาชนะโลกแล้วด้วยการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระองค์ (เทียบ ยน 16:33)

“ข้าพระองค์โมทนาคุณพระองค์
เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์
ให้แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว” (สดด 139:14) :
การเฉลิมฉลองพระวรสารแห่งชีวิต

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้