ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
83. เนื่องจากเราถูกส่งมาในโลกในฐานะเป็น “ประชากรเพื่อชีวิต” การประกาศของเราจึงต้องกลายเป็นการเฉลิมฉลอง พระวรสารแห่งชีวิตอย่างแท้จริงด้วย การเฉลิมฉลองนี้ที่ได้รับพลังกระตุ้นจากภาษาท่าทาง สัญลักษณ์และจารีตพิธีต่างๆ ควรจะ เป็นแหล่งที่ตั้งล้ำค่าเด่นชัด ที่ความงดงามและความยิ่งใหญ่ของ พระวรสารนี้จะถูกส่งมอบต่อไป

เพื่อจะเกิดขึ้นได้ดังนี้ ก่อนอื่นหมดเราจำเป็นต้องส่งเสริมการมีท่าทีแบบญาณทัศน์ (contemplative outlook) ขึ้นมาในตัวเราเองและในผู้อื่นด้วย ท่าทีเช่นนี้เกิดมาจากการมีความเชื่อในองค์พระเจ้าแห่งชีวิต ผู้ทรงเนรมิตสร้างมนุษย์แต่ละคนเป็น “สิ่งมหัศจรรย์” (เทียบ สดด 139:14) เป็นท่าทีของผู้ที่มองเห็นชีวิตในความหมายที่ลึกซึ้งกว่า เป็นผู้ที่เข้าใจถึงการได้รับชีวิต นี้มาเปล่าๆ เข้าใจถึงความงดงามของชีวิต และเข้าใจถึงการเชื้อเชิญของชีวิตสู่อิสรภาพและความรับผิดชอบ เป็นท่าทีของผู้ที่ไม่ทึกทักแอบอ้างเอาความเป็นจริงนั้นมาเป็นของตนเอง แต่กลับยอมรับว่าชีวิตเป็นของประทานมาจากพระเจ้า โดยค้นพบภาพสะท้อนขององค์พระผู้สร้างในสรรพสิ่ง และมองเห็นภาพลักษณ์ที่มีชีวิตของพระองค์ในมนุษย์ทุกคน (เทียบ ปฐก 1:27 ; สดด 8:5) ท่าทีนี้มิยอมท้อแท้เมื่อต้องเผชิญกับผู้เจ็บป่วย ผู้ทุกข์ทรมาน ผู้ที่ไม่มีใครคบหา หรือผู้ที่กำลังจะตาย ในสภาพการณ์ต่างๆ เหล่านั้น ท่าทีเช่นนี้กลับรู้สึกว่าถูกท้าทายให้ค้นหาความหมาย และใน สภาพแวดล้อมเช่นนี้นั่นเองที่ท่าทีนี้เปิดสู่การรับรู้จากใบหน้าของบุคคลมนุษย์แต่ละคน ถึงเสียงเรียกร้องให้ไปพบปะสนทนา และ สมานฉันท์กับเพื่อนมนุษย์ทุกคน

ถึงเวลาที่เราทุกคนจะรับเอาท่าทีดังกล่าวนี้มา และด้วยความรู้สึกยำเกรงลึกซึ้งทางด้านศาสนา เราก็ค้นพบใหม่ถึงความสามารถที่เราจะเคารพให้เกียรติบุคคลมนุษย์ทุกคน ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ได้ทรงเชื้อเชิญให้เรากระทำเช่นนี้ในสารโอกาสฉลองคริสตสมภพฉบับหนึ่งของพระองค์นั้น โดย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการมีท่าทีแบบญาณทัศน์นี้เองที่ประชากรใหม่ ผู้ได้รับการไถ่กู้ ก็อดไม่ได้ที่จะต้องตอบรับด้วยบทเพลง แสดงความชื่นชมยินดี สรรเสริญโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับชีวิต อันเป็นของประทานล้ำค่ายิ่งสำหรับธรรมล้ำลึกแห่งการเรียกมนุษย์ทุกคนโดยทางพระคริสตเจ้าให้เข้ามามีส่วนในชีวิตพระหรรษทาน และในความเป็นอยู่สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าองค์พระผู้สร้าง และ พระบิดาของเรามนุษย์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้