ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
84. การเฉลิมฉลองพระวรสารแห่งชีวิตหมายถึงการ เฉลิมฉลององค์พระเจ้าแห่งชีวิต องค์พระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิต “เราต้องเฉลิมฉลององค์ชีวิตนิรันดร ซึ่งชีวิตทุกชีวิตล้วนมาจากพระองค์ทั้งสิ้น จากองค์ชีวิตนี้ ทุกสิ่งที่เป็นอยู่ซึ่งก็มีส่วนร่วมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในชีวิต ก็ได้รับชีวิตตามสัดส่วนสมรรถภาพของมัน องค์พระเจ้าแห่งชีวิตนี้ ซึ่งอยู่เหนือทุกชีวิต ทรงประทานชีวิตและทรงรักษาชีวิตไว้ด้วย ชีวิตทุกชีวิตและสิ่งเคลื่อนไหวทุกอย่างที่มีชีวิตนั้นล้วนมาจากองค์ชีวิตผู้นี้ ซึ่งทรงอยู่เหนือทุกชีวิตและเหนือทุกกฎของชีวิต การมิอาจสูญสลายไปได้ของวิญญาณมนุษย์ก็เป็นเพราะองค์ชีวิตผู้นี้และเพราะองค์ชีวิตนี้เองสัตว์และพืชทั้งหลายจึงมีชีวิต ซึ่งได้รับเพียงแสงริบหรี่น้อยนิดของชีวิตเท่านั้น องค์ชีวิตผู้นี้ทรงประทานชีวิตให้มนุษย์ผู้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีทั้งจิตและสสาร แม้กระทั่งเราอาจละทิ้งองค์ชีวิตนี้ไป แต่เพราะความรักล้นเหลือที่ทรงมีต่อมนุษย์ องค์ชีวิตนี้ก็ยังทรงเรียกให้เราหันกลับมาหาพระองค์อีก มิใช่เพียงแค่นี้เท่านั้น องค์ชีวิตนี้ยังสัญญาจะนำเราทั้งวิญญาณและกายไปสู่ชีวิตสมบูรณ์ สู่ชีวิตอมตะ เป็นสิ่ง เล็กน้อยเหลือเกินที่จะกล่าวว่าองค์ชีวิตนี้ทรงดำรงอยู่เป็นตัวการหลักของชีวิต เป็นตัวต้นเหตุและเป็นท่อธารหนึ่งเดียวของชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งจะต้องพิศเพ่งรำพึงถึงและแซ่ซ้องสรรเสริญองค์ ชีวิตนี้ เพราะชีวิตหลั่งไหลออกมาจากองค์ชีวิตนี้”

เช่นเดียวกับนักขับเพลงสดุดี เราก็ขับเพลงสรรเสริญ องค์พระเจ้าพระบิดาของเราด้วย ในการสวดภาวนาประจำวันของเราทั้งเป็นส่วนบุคคลและทั้งเป็นหมู่คณะ พระองค์ทรงเป็นผู้ถักทอ เราเข้าด้วยกันตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา พระองค์ทรงเห็นและ ทรงรักเราในขณะที่เรายังไม่เป็นรูปร่างขึ้นมา (เทียบ สดด 139 :13,15-16) เราเปล่งเสียงออกมาด้วยความยินดีว่า “ข้าพระองค์โมทนาคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์ให้แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว พระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ พระองค์ทรงทราบข้าพระองค์เป็นอย่างดี” (สดด 139:14) อันที่จริง “แม้ชีวิตจะมีความยากลำบาก มีธรรมล้ำลึกซ่อนเร้นอยู่ มีความทุกข์และความอ่อนแอที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้อยู่ในชีวิตก็ตาม ชีวิตที่ตายได้นี้ก็เป็นสิ่งสวยงามที่สุด เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ใหม่และเร้าใจเสมอชีวิตเป็นเหตุการณ์ที่สมควรจะยกย่องเชิดชูด้วยความยินดีและด้วยสิริมงคล” ยิ่งกว่านั้น มนุษย์และชีวิตมนุษย์ปรากฏต่อเรามิใช่เป็นเพียงสิ่งอัศจรรย์สิ่งหนึ่งของงานเนรมิตสร้างของพระเจ้าเท่านั้น พระเจ้าทรงประทานศักดิ์ศรีที่ใกล้เคียงกับของพระเจ้าเองให้มนุษย์ (สดด 8:5-6) เราเห็นภาพลักษณ์แห่งพระสิริของพระเจ้าในเด็กทุกคนที่เกิดมาและในมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตหรือตาย เรา เฉลิมฉลองพระสิรินี้ในมนุษย์ทุกคน ซึ่งเป็นเครื่องหมายบ่งถึง พระเจ้าผู้ทรงชีวิตเป็นภาพของพระเยซูคริสตเจ้าเอง

เราถูกเรียกมาให้แสดงออกซึ่งความอัศจรรย์ใจและการขอบพระคุณสำหรับชีวิตที่เป็นของประทานจากพระเจ้าและให้เราต้อนรับ ลิ้มรส และแบ่งปันพระวรสารแห่งชีวิต มิใช่โดยทางการสวดภาวนาเป็นส่วนบุคคล หรือโดยภาวนาร่วมกันเป็นหมู่คณะ เท่านั้น แต่เหนืออื่นใดโดยทางการเฉลิมฉลองตามปีพิธีกรรม ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องนี้ก็คือศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่มีประสิทธิผลบ่งบอกถึงการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า และกิจการที่ช่วยให้รอดของพระองค์ในชีวิตของเราคริสตชน ศีล ศักดิ์สิทธิ์ทำให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตพระเจ้า และทำให้เรามีพลังอันจำเป็น เพื่อจะได้มีประสบการณ์กับชีวิต กับความทุกข์ และความตายได้ในความหมายที่ครบสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากได้มีการค้นพบแท้จริงขึ้นใหม่ และมีความชื่นชมมากขึ้นต่อลักษณะเด่นชัดของจารีตพิธีเหล่านี้ การฉลองตามพิธีกรรมของเรา โดยเฉพาะ อย่างยิ่งพิธีฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์จะเป็นสิ่งที่สามารถแสดงออกถึงความจริงเต็มที่ในเรื่องการเกิด เรื่องชีวิต เรื่องความทุกข์และความตาย และจะช่วยให้เราเจริญชีวิตช่วงเวลาเหล่านั้นแบบเป็นการ เข้ามามีส่วนร่วมในธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูก ตรึงกางเขนและกลับคืนชีพแล้วนั้น

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้